Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka chorwackiego (3L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5GOCHA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka chorwackiego (3L)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka chorwackiego (2L) 3005-KL4GOCHA

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawową terminologię językoznawczą w języku polskim oraz posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego i naukowego w języku chorwackim.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową systemu gramatycznego i leksykalnego współczesnego języka chorwackiego, opanowanie praktyczne omawianych zagadnień, jak również wyposażenie słuchaczy w narzędzia do samodzielnej analizy zjawisk językowych typowych dla chorwackiego obszaru językowego. Zajęcia obejmują II i III rok studiów.

Pełny opis:

Zajęcia będą obejmowały następując bloki zagadnień:

1. Tvorba riječi hrvatskog jezika.

2. Tipovi složenih rečenica.

3. Red riječi u rečenici.

4. Aktualni problemi jezične kulture.

5. Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika.

6. Hrvatsko-srpske leksičke i gramatičke razlike.

Literatura:

Babić S., Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb 1986 (i nast.).

Barić E., Lončarić M. i in., Hrvatska gramatika, Zagreb 1997.

Hrvatski jezični portal, hjp.znanje.hr

Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb 1999.

Hrvatski jezik, red. M. Lončarić, Opole 1998.

Katičić R., Načela standardnosti hrvatskoga jezika, Jezik 43 (1995-96), 5, 175-182; Forum 37 (1998), 70, 1/3, 226-235; Državnost 2 (1998), 2, 267-275; [w:] Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, prir. M Samardžija, Zagreb 1999, s. 295-307.

Kordić S., Relativna rečenica, Zagreb 1995.

Kordić S., Riječi na granici punoznačnosti, Zagreb 2002.

Pranjković I., Druga hrvatska skladnja, Zagreb 2002. [Sintaktičke inovacije u hrvatskome standardnom jeziku (1945-1990)]

Raguž D., Praktična hrvatska gramatika, Zagreb 1997.

Silić J., Hrvatski jezik kao sustav i kao standard, [w:] Riječki filološki dani, Rijeka 1996, 1, 187-194.

Silić J., Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo 1997, 4, 483-495.

Silić J., Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb 2006.

Silić J., Pranjković I., Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka posiada wiedzę na temat budowy systemu gramatycznego współczesnego języka chorwackiego oraz zróżnicowania funkcjonalnostylistycznego współczesnego języka chorwackiego. Potrafi wykorzystać tę wiedzę do budowania poprawnych wypowiedzi w języku chorwackim. Umie interpretować i analizować zjawiska językowe spotykane na chorwackim obszarze językowym za pomocą wiadomości opanowanych podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od bieżącej pracy na zajęciach (25%) oraz wyników końcowego zaliczenia pisemnego (75%). Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Student/ka zobowiązany/a jest do zaliczenia w formie pisemnej dodatkowych nieusprawiedliwionych nieobecności.

Podczas zaliczenia ocenie podlegają:

- znajomość informacji przekazywanych na zajęciach oraz zawartych w zalecanej literaturze;

- umiejętność praktycznego zastosowania wiadomości teoretycznych do konstruowania i analizy tekstów chorwackich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Molas
Prowadzący grup: Jerzy Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.