Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Seminarium licencjackie na 3L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu proponowanego przez temat seminarium. Szczegółowy zakres tematyczny seminarium kształtowany będzie w znacznej części przez zaproponowane przez studentów tematy prac licencjackich.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do napisania pracy licencjackiej

• zapoznać studenta z podstawowymi metodami badawczymi

• zapoznać studenta z różnymi rodzajami wykorzystywanych w badaniach źródłami

• zaproponować źródła badawcze i narzędzia pracy licencjackiej

• zaproponować obszary badawcze pracy licencjackiej

• nauczyć studenta zbierania i segregacji materiałów źródłowych

• mobilizować studentów do systematycznej pracy.

W części wstępnej wyłożona zostanie wiedza niezbędna do napisania pracy licencjackiej (przypisy, konstrukcja pracy, zakres pracy, styl, itp.). Następnie studenci zapoznani zostaną z podstawowymi metodami badawczymi, które zastosowane zostaną na przykładowych propozycjach obszarów badawczych przyszłych prac licencjackich. W kolejnym etapie zajęć studenci prezentować będą swoje tematy i zakresy prac licencjackich, a potem, sukcesywnie, kolejne części tychże prac. Od obszarów zainteresowań studentów zależne będą dalsze propozycje lektur, które wspomogą warsztat badawczy studentów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na seminarium jest dostosowana do tematyki poszczególnych grup zajęciowych oraz do tematów podejmowanych przez studentki/studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student/ka napisze pracę licencjacką z wybranego przez siebie zagadnienia mieszczącego się w zakresie tematycznym kierunku "slawistyka".

Po ukończeniu kursu student/ka będzie znał/a:

1) podstawowe kategorie badawcze używane w badaniach będących tematem seminarium

2) metodologię adekwatną do obszaru badawczego, którym się zajmuje, związaną z jedną z dyscyplin kierunkowych (nauki o kulturze, językoznawstwo, kulturoznawstwo)

3) podstawowe zasady prawa autorskiego

Po ukończeniu kursu student/ka będzie potrafić:

1) zebrać i dokonać segregacji bibliografii potrzebnej do napisania pracy naukowej.

2) zebrać i dokonać segregacji materiałów źródłowych, niezbędnych w napisaniu pracy licencjackiej z interesującego go zakresu badawczego.

3) dokonywać interpretacji tekstów źródłowych i zjawisk będących przedmiotem seminarium.

4) wykorzystać prezentowany warsztat pisania pracy naukowej w pisaniu pracy licencjackiej

5) pracować samodzielnie

Student/ka ma dyspozycje do:

1) przestrzegania etyki badań

2) krytycznego odnoszenia się do rzeczywistości społecznej

3) zastosowania zdobytej wiedzy do rozpoznawania i opisu istotnych problemów i zjawisk badanej kultury.

Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności egzegezy tekstów teoretycznych i interpretacji zabranego wcześniej materiału źródłowego. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia problemów analizowanych na seminarium i pomóc w pisaniu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium pozwalającym na zaliczenie seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.

Ponadto obowiązuje aktywność na zajęciach oraz regularna współpraca z promotor/em, pozwalająca wykazać postępy w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Szczegółowe wymogi stawiane pracy dyplomowej przedstawia Uchwała Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki nr 23 z 27 kwietnia 2020 r.: http://slawistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/283/2021/10/Zasady-dyplomowania-na-kierunku-slawistyka.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Greń, Anna Kobylińska, Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Zbigniew Greń, Anna Kobylińska, Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Marcin Filipowicz, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Angelika Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)