Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Słowenii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LSLN Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowenii II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest kontynuacją wykładu i ćwiczeń Literatura Słowenii I. Podczas wykładu prezentowane są najważniejsze zjawiska w dziedzinie literatury słoweńskiej. W trakcie ćwiczeń studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w interpretacji wybranych dzieł literackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z tendencjami rozwojowymi literatury słoweńskiej od okresu moderny po współczesność.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje prezentację przebiegu, kontekstów i dynamiki procesu literackiego w Słowenii od modernistycznego przełomu (lata dziewięćdziesiąte XIX w.) po współczesność. Celem jest ukazanie zarówno procesu formowania kanonu literatury słoweńskiej, jak i przykładów dzieł, które nie zostały do niego włączone. Analizie poddany zostanie również model historii literatury słoweńskiej oraz sposób jej periodyzacji. Słuchacze dowiedzą się, jak funkcjonowało życie literackie Słoweńców w ramach różnych organizmów państwowych oraz jakie tendencje i zjawiska w największym stopniu wpływały na przemiany twórczości słownej. Przedmiotem rozważań będą estetyczne i filozoficzne inspiracje, konteksty polityczne, społeczne oraz kulturowe. Przyjrzymy się przełomom dokonywanym przez pokolenia literackie, elitarnym i egalitarnym tendencjom w literaturze, wpływowi przemian kulturowych i technologicznych na życie literackie.

Dzięki połączeniu cyklu wykładów z ćwiczeniami zajęcia rozwijają także umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze abstrakcyjnym i symbolicznym.

Literatura:

Lektury:

Syntezy historycznoliterackie

– J. Pogačnik, F. Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, t. V–VIII, Maribor 1970–1972.

– J. Pogačnik, F. Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, Maribor 1973.

– J. Kos, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1974 i następne wydania.

– J. Pogačnik, S. Borovnik, D. Dolinar, D. Poniž, I. Saksida, M. Stanovnik, M. Štuhec, F. Zadravec, Slovenska književnost, t. III, Ljubljana 2001.

Helga Glušič, "Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja", Ljubljana: Slovenska matica, 2002.

Mateja Pezdirc-Bartol, "Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

Alojzija Zupan Sosič, "Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman", Maribor: Litera, 2006.

Irena Novak-Popov, "Sprehodi po slovenski poeziji", Maribor: Litera, 2003.

Antologie:

– Pot skozi noč. Izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Uredil F. Zadravec. Ljubljana 1966.

– Upornik. Slovenske ekspresionistične enodejanke. Uredil F. Zadravec. Ljubljana 1966.

– Iz roda v rod duh išče pot. Izbor slovenske umetne pesmi od začetkov do naših dni. Uredil J. Menart. Ljubljana 1969.

– Živi Orfej. Velika antologija slovenske poezije. Uredili J. Kastelic, D. Šega, C. Vipotnik. Ljubljana 1970.

Autorzy i dzieła

– D. Kette, Poezije

– I. Cankar, Erotika, Na klancu, Hlapec Jernej in njegova pravica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Podobe iz sanj

– O. Župančič, Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, Zimzelen pod snegom

– J. Murn, Pesmi in romance

– S. Kosovel, Integrali 26

– S. Grum, Dogodek v mestu Gogi

– E. Kocbek, Zemlja, Strah in pogum

– F. Bevk, Kaplan Martin Čedermac

– V. Bartol, Al Araf

– Prežihov Voranc, Samorastniki

– C. Kosmač, Balada o trobenti in oblaku

– K. Kovič, J. Menart, T. Pavček, C. Zlobec, Pesmi štirih

– D. Smolè, Antigona

– G. Strniša, Odisej, Zvezde

– T. Šalamun, Poker, Namen pelerine

– R. Šeligo, Triptih Agate Schwarzkobler

– S. Makarovič, Kresna noč, Volčje jagode

– D. Jančar, Posmehljivo poželenje

– M. Jesih, Soneti

– B. Bojetu, Filio ni doma

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student będzie dysponował wiedzą pozwalającą na:

- wskazanie dzieł będących częścią kanonu literatury słoweńskiej,

- podanie głównych tendencji wpływających na proces kształtowania się kanonu w poszczególnych okresach rozwoju literatury słoweńskiej,

- określenie determinant procesu rozwojowego literatury słoweńskiej w okresie wchodzącym w zakres przedmiotu,

- wskazanie pisarzy mających największy wpływ na przemiany literatury słoweńskiej,

- dostrzeżenie charakterystycznych cech poetyki poszczególnych utworów i wskazanie ich inspiracji,

- omówienie najczęściej pojawiających się w literaturze słoweńskiej tego czasu tematów i motywów.

Założeniem wykładu i ćwiczeń jest znajomość treści wybranych dzieł literatury słoweńskiej, wynikająca z ich samodzielnej lektury w języku oryginału.

UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie potrafił:

- dokonać analizy i interpretacji dzieł prozatorskich, poetyckich i dramatycznych w kontekście gatunku, nurtu, epoki literackiej w języku słoweńskim,

- swobodnie posługiwać się słoweńskimi terminami z zakresu poetyki i historii literatury,

- wskazać filozoficzne i estetyczne inspiracje poszczególnych dzieł literackich,

- analizować utwory literackie dostrzegając ich różnorakie konteksty i wielość możliwości interpretacji, co wzbogaci jego potencjalny warsztat tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych oraz umiejętności interpretacji i analizy dzieł literackich oraz wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.

Na ocenę końcową składa się również wynik testu sprawdzającego wiedzę i nabyte umiejętności oraz egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją wykładu i ćwiczeń Literatura Słowenii I. Podczas wykładu prezentowane są najważniejsze zjawiska w dziedzinie literatury słoweńskiej. W trakcie ćwiczeń studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w interpretacji wybranych dzieł literackich. Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z tendencjami rozwojowymi literatury słoweńskiej od okresu moderny po współczesność.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje prezentację przebiegu, kontekstów i dynamiki procesu literackiego w Słowenii od modernistycznego przełomu (lata dziewięćdziesiąte XIX w.) po współczesność. Celem jest ukazanie zarówno procesu formowania kanonu literatury słoweńskiej, jak i przykładów dzieł, które nie zostały do niego włączone. Analizie poddany zostanie również model historii literatury słoweńskiej oraz sposób jej periodyzacji. Słuchacze dowiedzą się, jak funkcjonowało życie literackie Słoweńców w ramach różnych organizmów państwowych oraz jakie tendencje i zjawiska w największym stopniu wpływały na przemiany twórczości słownej. Przedmiotem rozważań będą estetyczne i filozoficzne inspiracje, konteksty polityczne, społeczne oraz kulturowe. Przyjrzymy się przełomom dokonywanym przez pokolenia literackie, elitarnym i egalitarnym tendencjom w literaturze, wpływowi przemian kulturowych i technologicznych na życie literackie.

Dzięki połączeniu cyklu wykładów z ćwiczeniami zajęcia rozwijają także umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze abstrakcyjnym i symbolicznym.

Literatura:

Lektury:

Syntezy historycznoliterackie

– J. Pogačnik, F. Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, t. V–VIII, Maribor 1970–1972.

– J. Pogačnik, F. Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, Maribor 1973.

– J. Kos, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1974 i następne wydania.

– J. Pogačnik, S. Borovnik, D. Dolinar, D. Poniž, I. Saksida, M. Stanovnik, M. Štuhec, F. Zadravec, Slovenska književnost, t. III, Ljubljana 2001.

Helga Glušič, "Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja", Ljubljana: Slovenska matica, 2002.

Mateja Pezdirc-Bartol, "Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

Alojzija Zupan Sosič, "Robovi mreže, robovi jaza: sodobni slovenski roman", Maribor: Litera, 2006.

Irena Novak-Popov, "Sprehodi po slovenski poeziji", Maribor: Litera, 2003.

Antologie:

– Pot skozi noč. Izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Uredil F. Zadravec. Ljubljana 1966.

– Upornik. Slovenske ekspresionistične enodejanke. Uredil F. Zadravec. Ljubljana 1966.

– Iz roda v rod duh išče pot. Izbor slovenske umetne pesmi od začetkov do naših dni. Uredil J. Menart. Ljubljana 1969.

– Živi Orfej. Velika antologija slovenske poezije. Uredili J. Kastelic, D. Šega, C. Vipotnik. Ljubljana 1970.

Autorzy i dzieła

– D. Kette, Poezije

– I. Cankar, Erotika, Na klancu, Hlapec Jernej in njegova pravica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Podobe iz sanj

– O. Župančič, Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, Zimzelen pod snegom

– J. Murn, Pesmi in romance

– S. Kosovel, Integrali 26

– S. Grum, Dogodek v mestu Gogi

– E. Kocbek, Zemlja, Strah in pogum

– F. Bevk, Kaplan Martin Čedermac

– V. Bartol, Al Araf

– Prežihov Voranc, Samorastniki

– C. Kosmač, Balada o trobenti in oblaku

– K. Kovič, J. Menart, T. Pavček, C. Zlobec, Pesmi štirih

– D. Smolè, Antigona

– G. Strniša, Odisej, Zvezde

– T. Šalamun, Poker, Namen pelerine

– R. Šeligo, Triptih Agate Schwarzkobler

– S. Makarovič, Kresna noč, Volčje jagode

– D. Jančar, Posmehljivo poželenje

– M. Jesih, Soneti

– B. Bojetu, Filio ni doma

Uwagi:

W semestrze zimowym roku 2020/2021 wykłady będą się odbywały za pomocą komunikatora Zoom. Ćwiczenia przygotowane przez wykładowcę studenci wykonują samodzielnie przed wykładem, a następnie przesłane prace będą omawiane podczas spotkania na platformie Zoom. Wynik wszystkich prac ćwiczeniowych będzie częścią składową oceny końcowej (zamiast testu). Cykl wykładów zakończy się natomiast egzaminem ustnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.