Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language policy in Yugoslavia and after

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language policy in Yugoslavia and after
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Having in mind that language is social semiotics and that language is not only social, political and cultural product, but generator as well, the main goal of this class is to equip the students with the theoretical basis regarding language policy and language planning, as well as to provide them with the insight into the Yugoslavian language policy and the language policy of the states emerging after the disintegration of Yugoslavia, all in relation of the sociopolitical and cultural context. Special emphasis is on Croatian language policy.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Language in sociopolitical and cultural context, a sociolinguistic point of view.

Ethnic and national communities.

Language and identity: identity of languages and linguistic identity of speakers.

Language policy and language planning in theory. Types of language policy.

Language planning and it phases. Status and corpus planning.

Language policy in Yugoslavia. The story of Serbo-Croatian or Croato-Serbian or Croatian or Serbian Standard.

Disintegration of the Yugoslavian national and linguistic community.

Language policy in the post-Yugoslav space.

Language policy and language planning in Croatia from the 90s to today.

Language creativity and language identity: is there room for purism?

Minority languages and local idioms: between renaissance and extinction.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bugarski, Ranko (1997). Jezik u društvenoj krizi. Beograd: Čigoja štampa.

Crystal, David (2003). Language Death. Cambridge: Cambridge University Press.

Edwards, John (2009). Language and Identity. New York: Cambridge University Press.

Granić, Jagoda, ed. (2007). Jezik i identiteti. Zagreb-Split: HDPL.

Hagege, Claude (2011). On the Death and Life of Languages. New Haven: Yale University Press.

Kapović, Mate (2011). Čiji je jezik? Zagreb: Algoritam.

Lučić, Radovan, ed. (2008). Lexical Norm and National Language. Lexicography and Language Policy in South-Slavic Languages after 1989. München: Verlag Otto Sagner.

Požgaj Hadži Vesna, Balažic Bulc Tatjana and Gorjanc Vojko, eds.

(2009). Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah

bivše Jugoslavije [Between Politics and Reality: Linguistic Situation in Newly-

formed States of Former Yugoslavia]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske

fakultete.

Požgaj Hadži Vesna, ed. (2013). Jezik između lingvistike i politike [Language

Between Linguistics and Politics]. Beograd: Bibioteka XX vek.

Požgaj Hadži, Vesna (2014.) Language Policy and Linguistic Reality in

Former Yugoslavia and its Successor States. In: Inter Faculty, vol. 5, 49-91. https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/87/155.

Balažic Bulc, Tatjana and Požgaj Hadži, Vesna (2018). Aktualna vprašanja standardizacije črnogorskega jezika [Current Issues in Standardization of Montenegrin Language]. In: Strsoglavec, Đurđa and Subiotto, Namita (eds.). Beseda premosti čas in prostor : posvečeno Vladimirju Osolniku, Knjižna zbirka Slavica Slovenica, 3, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 97-109.

PRANJKOVIĆ Ivo (2001). The Croatian standard language and the Serbian

standard language. International Journal of the sociology of Language, no. 147.

Pupovac, Milorad, ed. (1988). Jezici i politike. Zagreb: Centar CK SKH za idejno-teorijski

rad „Vladimir Bakarić“.

Spolsky, Bernard (2004). Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Škiljan, Dubravko (1988). Jezična politika. Zagreb: Naprijed.

Škiljan, Dubravko (2002). Govor nacije: jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden marketing.

Tošović, Branko, ed. (2008). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag.

Vasić, Vera, ed. (1990). Jezička politika i planiranje jezika u Jugoslaviji. Novi Sad: Institut za južnoslovenske jezike.

Wright, Sue (2004). Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation. New York: Palgrave Macmillan.

Žanić, Ivo (2007). Hrvatski na uvjetnoj slobodi – Jezik, identitet i politika između

Jugoslavije i Europe. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completion of the course, the student:

- knows the basic linguistic theories of language policy

- is able to describe the main mechanisms of language policy, especially with regard to the situation in Croatia

- is able to describe the linguistic situation in the public sphere in the area of former Yugoslavia using relevant sociolinguistic terminology

- recognises the relationship between politics and language.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Preparation for the class, activity during lessons.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Marković
Prowadzący grup: Ana Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)