Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9-WARPIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pisania
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

znajomość języka polskiego


Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności konstruowania tekstu i świadomej, twórczej pracy ze słowem. Metoda oparta na koncepcjach creative writing pomaga zarówno w doskonaleniu warsztatu (style i techniki pisania), jak i w rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia. Znajomość praktycznych reguł skutecznie pomaga też przełamać opór, jaki pojawia się często między fazą przygotowań a samym pisaniem.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności konstruowania tekstu i świadomej, twórczej pracy ze słowem. Metoda oparta na koncepcjach creative writing pomaga zarówno w doskonaleniu warsztatu (style i techniki pisania), jak i w rozwijaniu umiejętności twórczego myślenia. Znajomość praktycznych reguł skutecznie pomaga też przełamać opór, jaki pojawia się często między fazą przygotowań a samym pisaniem.

Podczas zajęć studenci i studentki poznają kolejne etapy tworzenia tekstu: od fazy wstępnej (pomysł, interpretacja tematu, porządkowanie zebranego materiału), przez proces pisania i związane z nim decyzje (narracji, konwencji, początku, zakończenia itd.), po szlifowanie języka i stylu, elementy redakcji tekstu. Wędrówka poprzez gatunki literackie i użytkowe staje się pretekstem do tego, aby sproblematyzować kolejne kwestie dotyczące warsztatu pisarskiego. Planowane są 3 bloki zajęciowe (Non-fiction, Fikcja, Esej/Tekst naukowy), podczas których będziemy:

1) czytać utwory, które staną się dla nas punktem odniesienia do rozmów

2) rozmawiać o utworach przeczytanych, zwracając uwagę na kwestie warsztatowe

3) pisać własne teksty i rozmawiać o nich na forum grupy: od małych fragmentów (akapit) po większe całościowe ujęcia. Dlatego też studenci i studentki zapisujący się na zajęcia deklarują jednocześnie wolę pisania krótkich domowych zadań warsztatowych, które będą nieodzownym elementem naszej pracy na zajęciach.

Plan semestru:

1. Zajęcia wstępne (1 spotkanie).

2. Reportaż: od pomysłu do koncepcji (3 spotkania).

Przygotowanie, planowanie, pisanie.

Jak zinterpretować temat?

Kompozycja: niewidoczne filary tekstu.

Rama tekstu: początek i zakończenie.

Dynamika tekstu: tempo, rytm.

3. Opowiadanie (3 spotkania).

Opracowanie tematu i fabuły utworu.

Dlaczego bohater jest tak ważny? Relacyjność bohatera i przestrzeni. Wewnętrzna i zewnętrzna logika bohatera.

Narracja. Plusy i minusy różnych rozwiązań narracyjnych.

Język, czyli świadomość słów, których używamy.

4. Esej i tekst naukowy (3 spotkania).

Esej: jak pogodzić subiektywizm z wiarygodnością?

Etapy pracy z tekstem naukowym.

Redakcja, redakcja, redakcja, czyli jak być krytycznym czytelnikiem samego siebie.

5. Przygotowanie tekstu do publikacji (1 spotkanie).

6. Omawianie wybranych prac zaliczeniowych (2 spotkania).

Literatura:

Wybrane lektury:

Jan Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa: Dowody na Istnienie 2020.

Izabela Filipiak, Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa: W.A.B. 1999.

Dwight V Swain, Warsztat pisarza. Jak pisać, żeby publikować, przeł. M. Burdzy-Barrington, Józefów 2010.

Stephen King, Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, przeł. P. Braiter, Warszawa 2008.

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. M. Kruszewski, D. Kruszewska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.

Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa: PWN 2017.

Materiały własne prowadzącej.

Efekty uczenia się:

-nabycie umiejętności warsztatowych w zakresie konstruowania tekstów literackich, reporterskich, esejów i tekstów naukowych

-twórcza interpretacja tematu

-udoskonalenie kompetencji językowych

-praktyczna umiejętność stosowania technik narracyjnych, opanowanie podstawowych zasad sztuki kompozycji i innych narzędzi pracy ze słowem oraz adekwatne ich stosowanie zależnie od

-znajomość podstaw redakcji tekstu

-pokonanie bariery między procesem przygotowania i pisania tekstu

Metody i kryteria oceniania:

-aktywna obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

-bieżące przygotowanie do zajęć (co najmniej raz w trakcie semestru przygotowanie w ramach ćwiczenia warsztatowego krótkiego tekstu, który będzie omawiany na forum grupy)

-praca końcowa (autorski tekst, wybrany spośród 3 tematów zaproponowanych przez prowadzącą)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)