Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-WLAINT
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z problematyką ochrony własności intelektualnej. Po ukończeniu szkolenia student posiada podstawowe informacje dotyczące obowiązującego prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i jego zastosowań.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmować będzie najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, tj.:

- ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej

- podział praw własności intelektualnej

- prawo autorskie - czy wolno kopiować książki, jak legalnie korzystać z wyników prac badawczych czy publikacji; ochrona twórczości - prawa osobiste i materialne

- zdolność patentowa - wymogi uzyskania ochrony patentowej

- informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych

- praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony patentowej

- ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem

- zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu akademickiego.

Literatura:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004

Karpowicz A., Podręcznik Prawa Autorskiego, Warszawa 2002

Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006

www.akademiaparp.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

- student ma świadomość istnienia zasad i norm etycznych,

- student ma podstawową wiedzę o aktualnych regulacjach prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej (autorskie prawa majątkowe i osobiste. możliwości patentowe)

Umiejętności:

- student potrafi odróżnić różne kategorie praw własności intelektualnej (osobiste - majątkowe),

- student potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz potrafi ją uzupełniać i doskonalić,

− student identyfikuje problemy związane z prawami autorskimi pojawiające się w trakcie studiów oraz w pracy zawodowej (szczególnie w sytuacji, kiedy pracownika i pracodawcę wiąże stosunek umowy o pracę),

- student korzysta z cudzego dorobku naukowego zgodnie z prawem.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)