Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arystotelesowska nauka o duszy i jej łacińscy komentatorzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-ANOD-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Arystotelesowska nauka o duszy i jej łacińscy komentatorzy
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane będą główne założenia arystotelesowskiej teorii duszy oraz dzieje jej recepcji w średniowiecznej, łacińskiej Europie (na podstawie wybranych tekstów źródłowych).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie najważniejszych aspektów wyłożonej w traktacie O duszy doktryny psychologicznej Arystotelesa; szczególna uwaga poświęcona zostanie takim zagadnieniom, jak relacja duszy do ciała, nieśmiertelność duszy, dusza jako podmiot władz zmysłowych i umysłowych oraz teoria poznania. Następnie omawiane będą nurty interpretacji nauki Arystotelesa w świecie arabskim (Awicenna, Awerroes), oraz w łacińskiej Europie (Tomasz z Akwinu, Boecjusz z Dacji).

Literatura:

- Aleksander z Afrodyzji, O duszy, tłum. M. Komsta, Lublin 20013;

- Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1992;

- G.P. Dudzik, R.A. Muszyńska, A.M. Nowik, O duszy. Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Warszawa 1996;

- Siger z Brabantu, Tomasz z Akwinu, Idzi Rzymianin, Spór o jedność intelektu, tłum. M. Olszewski, Kęty 2008;

- F. Van Steenberghen, Filozofia w XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005;

- Tomasz z Akwinu, Komentarz do O duszy Arystotelesa (materiały własne prowadzącego);

- Tenże, Kwestia o duszy, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996;

- Tenże, Traktat o człowieku, opr. S. Swieżawski, Poznań 1956;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna główne założenia teorii duszy Arystotelesa;

– rozumie aparat pojęciowy psychologii arystotelesowsko-scholastycznej i potrafi się nim posługiwać;

– potrafi scharakteryzować podstawowe nurty w recepcji psychologii Arystotelesa, ich wzajemne powiązania i dzielące je różnice;

– umie przeprowadzić analizę tekstu źródłowego pod kątem zawartych w nim merytorycznych treści oraz terminów i pojęć, za pomocą których zostały one wyrażone.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

końcowe zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.