Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-HST1
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

omawianie podstawowych zagadnień z historii Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Wykład z historii starożytnej, nauki pomocniczej literaturoznawstwa, w sposób syntetyczny przybliża słuchaczom najważniejsze zagadnienia z historii starożytnej Grecji od końca epoki brązu do podboju rzymskiego. Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych problemów starożytności grecko-rzymskiej (z uwzględnieniem różnicy stanowisk prezentowanych we współczesnej historiografii) oraz jej roli w kształtowaniu historii Europy nowożytnej.

I semestr: wykład z historii Grecji od końca epoki brązu do podboju rzymskiego.

II semestr: wykład z historii Rzymu oraz cywilizacji grecko-rzymskiej.

Literatura:

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student:

- ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznym, w tym naukami historycznymi (K_W08/ P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu (K_W11/ P6S_WG)

- zna periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne (K_W08/ P6S_WG)

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U08/ P6S_UW)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK)

- ma świadomość znaczenia nauk historycznych dla tradycji europejskiej i europejskich więzi społecznych (K_K0/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

z listy podanych tematów

bibliografia: A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, PWN, Warszawa

zestaw tematów:

Tematy egzaminacyjne z historii Grecji i Rzymu - Adam Ziółkowski

Grecja

1. Periodyzacja i chronologia dziejów Grecji; dziedzictwo epoki mykeńskiej w klasycznej cywilizacji greckiej.

2. Powstanie polis: czas i ewentualne przyczyny.

3. Wielka kolonizacja: przyczyny, chronologia, geografia.

4. przemiany polityczne i społeczne w Grecji archaicznej: tyrani, mędrcy, prawodawcy.

5. Sparta: społeczeństwo i instytucje.

6. Ateny od Solona do Kleisthenesa: społeczeństwo i instytucje.

7. Stosunki grecko-perskie do powstania Związku Morskiego.

8. Demokracja i imperializm: Ateny od wojen perskich do końca wojny peloponeskiej.

9. Aleksander Macedoński i geografia polityczna świata hellenistycznego do podboju rzymskiego.

10. Hellenizacja Wschodu po podbojach Aleksandra: motywy, mechanizmy i granice.

11. Miasto hellenistyczne, jego społeczeństwo i instytucje.

Rzym

12. Instytucje polityczne republiki i ich kompetencje: urzędnicy, zgromadzenia, senat.

13. Formy kontaktów wspólnoty rzymskiej ze światem boskim.

14. Geneza i charakter patrycjatu oraz organizacji plebejskiej.

15. Powstanie rzymskiej machiny podbojów: okoliczności, motywy, mechanizmy.

16. Imperium republikańskie w Italii i poza Italią: formy eksploatacji podbitych ludów; ewolucja pojęcia prowincji.

17. Zyski z imperium a państwo i społeczeństwo; kwestia rolna za późnej republiki.

18. Wojny domowe: przyczyny, mechanizmy, przebieg.

19. Senat za cesarstwa: rekrutacja, kompetencje, znaczenie.

20. Armia rzymska za cesarstwa; przyczyny i skutki ustania podbojów.

21. Mechanizmy i przebieg procesu romanizacji Imperium.

22. Cesarstwo a chrześcijaństwo, I-III w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Aleksander Wolicki, Adam Ziółkowski
Prowadzący grup: Aleksander Wolicki, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omawianie podstawowych zagadnień z historii Grecji i Rzymu

Pełny opis:

Wykład z historii starożytnej, nauki pomocniczej literaturoznawstwa, w sposób syntetyczny przybliża słuchaczom najważniejsze zagadnienia z historii starożytnej Grecji od końca epoki brązu do podboju rzymskiego. Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych problemów starożytności grecko-rzymskiej (z uwzględnieniem różnicy stanowisk prezentowanych we współczesnej historiografii) oraz jej roli w kształtowaniu historii Europy nowożytnej.

I semestr: wykład z historii Grecji i cywilizacji greckiej od końca epoki brązu do podboju rzymskiego.

II semestr: wykład z historii Rzymu oraz cywilizacji grecko-rzymskiej.

Literatura:

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)