Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczna filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-KFP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasyczna filozofia polityki
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lektura, analiza i interpretacja antycznych tekstów źródłowych dotyczących teorii państwa i prawa (filozofia, literatura, historia). Studium mentalności politycznej i obywatelskiej w Grecji i w Rzymie. Recepcja antycznej filozofii polityki w epokach późniejszych (zagadnienia wybrane).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i interpretacja podstawowych tekstów źródłowych dotyczących filozofii polityki od epoki archaicznej w Grecji do epoki chrześcijańskiej. Celem jest zrozumienie genezy i rozwoju antycznej filozofii polityki oraz jej znaczenia dla nowożytnej i współczesnej teorii państwa i prawa. M. in. analiza fundamentalnych dzieł Platona, Arystotelesa,Cycerona, Lukrecjusza, Ojców Kościoła). Przedmiotem zajęć będzie także praktyka społeczna i polityczna we wszystkich epokach starożytności. Źródłem pomocniczym będą teksty literackie (poezja, tragedia, komedia, historia, mowy polityczne i sądowe, dzieła retoryczne).

Analiza teorii intelektualnych i realiów społeczno-politycznych w Grecji i w Rzymie

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley 1988.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy

- zna i charakteryzuje najważniejsze antyczne źródła filozoficzne i literackie dotyczące teorii państwa, prawa i życia obywatelskiego (H1A_W04, H2A_W06).

- zna i opisuje relacje między filozofią i literaturą a życiem społecznym i politycznym (H1A_W05, 10, H2A_W04)

w zakresie umiejętności

- analizuje i ocenia genezę europejskiej kultury politycznej i prawnej oraz podstawowe pojęcia i wartości kształtujące europejską filozofię polityki (H1A_U02,05H2A_U04, 05, 10)

w zakresie kompetencji społecznych

- docenia tradycję antyczną w genezie światopoglądów politycznych w późniejszych epokach (H1A/H2A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

2. kontrola obecności, dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lektura, analiza i interpretacja antycznych tekstów źródłowych dotyczących teorii państwa i prawa (filozofia, literatura, historia). Studium mentalności politycznej i obywatelskiej w Grecji i w Rzymie. Recepcja antycznej filozofii polityki w epokach późniejszych (zagadnienia wybrane).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i interpretacja podstawowych tekstów źródłowych dotyczących filozofii polityki od epoki archaicznej w Grecji do epoki chrześcijańskiej. Celem jest zrozumienie genezy i rozwoju antycznej filozofii polityki oraz jej znaczenia dla nowożytnej i współczesnej teorii państwa i prawa. M. in. analiza fundamentalnych dzieł Platona, Arystotelesa,Cycerona, Lukrecjusza, Ojców Kościoła). Przedmiotem zajęć będzie także praktyka społeczna i polityczna we wszystkich epokach starożytności. Źródłem pomocniczym będą teksty literackie (poezja, tragedia, komedia, historia, mowy polityczne i sądowe, dzieła retoryczne).

Analiza teorii intelektualnych i realiów społeczno-politycznych w Grecji i w Rzymie

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lektura, analiza i interpretacja antycznych tekstów źródłowych dotyczących teorii państwa i prawa (filozofia, literatura, historia). Studium mentalności politycznej i obywatelskiej w Grecji i w Rzymie. Recepcja antycznej filozofii polityki w epokach późniejszych (zagadnienia wybrane).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i interpretacja podstawowych tekstów źródłowych dotyczących filozofii polityki od epoki archaicznej w Grecji do epoki chrześcijańskiej. Celem jest zrozumienie genezy i rozwoju antycznej filozofii polityki oraz jej znaczenia dla nowożytnej i współczesnej teorii państwa i prawa. M. in. analiza fundamentalnych dzieł Platona, Arystotelesa,Cycerona, Lukrecjusza, Ojców Kościoła). Przedmiotem zajęć będzie także praktyka społeczna i polityczna we wszystkich epokach starożytności. Źródłem pomocniczym będą teksty literackie (poezja, tragedia, komedia, historia, mowy polityczne i sądowe, dzieła retoryczne).

Analiza teorii intelektualnych i realiów społeczno-politycznych w Grecji i w Rzymie

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

N. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)