Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura grecka i łacińska - epika i liryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LGIŁ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura grecka i łacińska - epika i liryka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z poezją starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym, ćwiczenia dotyczą analizy literackiej ze szczególnym uwzględnieniem poetyki i historii literatury. Konwersatorium zapewnia bazę niezbędną w przyszłej pracy badawczej w zakresie określonych dziedzin literatury starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania greckiej i rzymskiej twórczości poetyckiej na tle dziejów starożytnej Grecji i Rzymu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych.

Literatura:

H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005.

I. Lewandowski (red.), Elegia poprzez wieki, Poznań 1995.

K. Bartol, J. Danielewicz, Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy, Poznań 1997.

M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski Warszawa 1990.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999.

A.Wójcik, Rzymska literatura wygnańcza, Poznań 2003, t. 2.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- zna dzieje greckiej i rzymskiej twórczości poetyckiej (K_W01/P6S_WG),

- zna twórczość poszczególnych autorów starożytnych (K_W01/P6S_WG),

w zakresie umiejętności

- rozpoznaje omawiane rodzaje literackie i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U09 /P6S_WG),

- analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych (K_U08, K_U09 /P6S_WG),

- rozwija swoje kompetencje literaturoznawcze, współdziałając w grupie (K_K06/P6S_UW_UO_UU)

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK),

- docenia dziedzictwo kulturowe antyku (K_K04/P6S_KO),

- podejmuje publiczną dyskusję(K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Zagadnienia na egzamin Literatura grecka i łacińska (epika i liryka) 2017 r.

Podstawowe podręczniki akademickie

1. Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005

2. M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996

3. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992

4. K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977

5. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990

Zagadnienia szczegółowe

(podczas egzaminu dostępne będą wybrane teksty utworów)

1. Cechy eposu heroicznego (na podstawie poematów Homera).

J. Łanowski, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Wrocław 1972.

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, rozdz. I: Epika homerowa, s. 9-31.

2. Tak zwana „kwestia homerycka” – syntetyczne przedstawienie poglądów.

J. Łanowski, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Wrocław 1972.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.1, Warszawa 1988, s.123-124.

3. Funkcje postaci muzy w prologach epickich.

J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego, Wrocław 1986, s. 30-56.

4. Homer a Wergiliusz – podobieństwa i różnice w realizacji epickiej.

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

5. Twórczość Hezjoda – analiza wybranego fragmentu.

J. Łanowski, Wstęp [w:] Hezjod, Narodziny bogów, Prace i dni, Tarcza, Warszawa 1999.

6. Hymny homeryckie i ich struktura.

W. Appel, Wstęp, [w:] Idem, Hymny homeryckie, Torun 2001.

7. „Tyrsis” Teokryta – interpretacja treści i analiza formy gatunkowej.

J. Łanowski, A. Świderkówna, Sielanka grecka, Teokryt i mniejsi bukolicy, Wrocław 1953.

J. Ławińska-Tyszkowska, Teokryt i poeci bukoliczni, H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005, t. I., t. I, s. 559-586.

J. Ławińska-Tyszkowska, Elementy dramatyczne idylli Teokryta, [w:] J. Ławińska-Tyszkowska, A. Szastyńska-Siemion (red.), Studia hellenistica, Wrocław 1967, tu rozdział II: Przegląd dramatycznych idylli Teokryta, s. 16-34.

8. Charakterystyka trzech wybranych gatunków lirycznych uprawiane w starożytnej Grecji.

J. Danielewicz, Liryka monodyczna: Ibykos, Anakreont, Skolia, [w:] H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005, t. I., s. 461-483.

A. Szastyńska-Siemion, Melika lesbijska, Pindar [w:] H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005, t. I., s. 435-448 i 449-460.

W. Steffen, Antologia liryki aleksandryjskiej, Wrocław 1951.

9. Charakterystyka wybranego eposu rzymskiego (poza Eneidą).

S. Śnieżewski, Wstęp, [w:] Gajusz Waleriusz Flakkus, Argonautyki, przeł. S. Śnieżewski, Kraków 2004.

Mieczysław Brożek, „Stacjusz a Lukan”, Collectanea Philologica 2, 1995, s. 25-28

10. Tematyka utworów Katullusa i charakterystyka zbioru poetyckiego.

Katullus, Poezje wszystkie, oprac. Grzegorz Franczak, Aleksandra Klęczar, Kraków 2013

J. Krókowski, Wstep, [w:] Katullus, Poezje, przeł. A. Świderkówna, Wrocław-Kraków 1956, s. III-LXXXVIII.

11. Wergiliusz jako poeta bukoliczny.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

Z. Abramowiczówna, Wstęp, [w:] Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, Wrocław 1953, s. III-L.

12. „Georgiki” Wergiliusza – charakterystyka dzieła.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

Z. Abramowiczówna, Wstęp, [w:] Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, Wrocław 1953, s. III-L.

13. Zasada twórcza idem aliter w Metamorfozach Owidiusza (na wybranych przykładach opowieści mitycznych).

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999.

14. Zasada varietas w twórczości lirycznej Horacego.

K. Zarzycka-Stańczak, Z badań nad pierwszym zbiorem Pieśni Horacego, Kraków-Warszawa-Wrocław 1969

J. Krókowski, Wstęp, [w:] Horacy, Wybór poezji, opr. J. Krókowski, Wrocław 1967, s. III-LIV.

15. Rzymska elegia miłosna i jej realizacja.

G. Przychocki, W. Strzelecki, Wstęp, [w:] Rzymska elegia miłosna, Wrocław 1955, s. IV-XCI.

Tibullus, Elegie miłosne, tłum., wstęp i komentarz Aleksandra Arndt, Kraków 2016.

16. Rzymska poezja dydaktyczna.

Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, przeł. E. Szymański, kom. K. Leśniak, Kraków 1957, ks. I, s. 3-41 wraz z komentarzem.

S. Stabryła, List do Pizonów [w:] Wstęp do: Rzymska krytyka i teoria literatur. Wybór, Wrocław 1983, s. LXV-LXX

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999, rozdz.: Veneris proles in Roma aurea. Erotodydaktyka owidiańska, s. 73-121.

17. Twórczość wygnańcza Owidiusza.

A. Wójcik, Rzymska literatura wygnańcza, Poznań 2003, t. 2, Owidiusz, s. 31-48.

18. Twórczość epigramatyczna Marcjalisa.

E. Skwara, Teatr Marcjalisa, [w:] Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy, Poznań 1997, s.189-197.

Marcjalis, Księga widowisk, przełożyła Katarzyna Różycka-Tomaszuk, wstęp i komentarz Aleksandra Klęczar i Mariusz Zagórski, Wrocław 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z poezją starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym, ćwiczenia dotyczą analizy literackiej ze szczególnym uwzględnieniem poetyki i historii literatury. Konwersatorium zapewnia bazę niezbędną w przyszłej pracy badawczej w zakresie określonych dziedzin literatury starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania greckiej i rzymskiej twórczości poetyckiej na tle dziejów starożytnej Grecji i Rzymu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych.

Literatura:

(w wyborze)

H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005.

I. Lewandowski (red.), Elegia poprzez wieki, Poznań 1995.

K. Bartol, J. Danielewicz, Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy, Poznań 1997.

M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski Warszawa 1990.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999.

A.Wójcik, Rzymska literatura wygnańcza, Poznań 2003, t. 2.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone zapoznaniu studentów z poezją starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym, ćwiczenia dotyczą analizy literackiej ze szczególnym uwzględnieniem poetyki i historii literatury. Konwersatorium zapewnia bazę niezbędną w przyszłej pracy badawczej w zakresie określonych dziedzin literatury starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania greckiej i rzymskiej twórczości poetyckiej na tle dziejów starożytnej Grecji i Rzymu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych.

Literatura:

(w wyborze)

H. Podbielski, Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005.

I. Lewandowski (red.), Elegia poprzez wieki, Poznań 1995.

K. Bartol, J. Danielewicz, Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy, Poznań 1997.

M. Cytowska, L. Rychlewska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.

K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski Warszawa 1990.

S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Ossolineum 1983.

K. Zarzycka-Stańczak, Idem aliter. Przybliżenia owidiańskie, Lublin 1999.

A.Wójcik, Rzymska literatura wygnańcza, Poznań 2003, t. 2.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.