Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LNŁ Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura nowołacińska
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest syntetyczny przegląd poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego, poczynając od upadku Cesarstwa Rzymskiego, a kończąc na wieku XX. Główny nacisk zostanie położony na literaturę renesansu i baroku.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury nowołacińskiej oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony na twórczość w języku łacińskim najwybitniejszych autorów. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (emblemat, elogium). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych, religijnych i politycznych, a także wpływ rozwoju nauk ścisłych na piśmiennictwo nowołacińskie w Europie. Omówiona zostanie również specyfika literatury łacińskiej tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

semestr zimowy:

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1, Warszawa 1977

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa 2005

J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

albo:

P. Burke, Renesans, Kraków 2009

K. Chłędowski, Rzym. Ludzie Odrodzenia – dowolne wydanie

E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997

S. Zabłocki, Literatura nowołacińska, Warszawa 2010

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985

Antologia poezji łacińskiej w Polsce: Średniowiecze, oprac. K. Liman, Poznań 2004

Antologia poezji łacińskiej w Polsce: Renesans, red. Ignacy Lewandowski, Poznań 1996

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, dowolne wydanie

Literatura dodatkowa:

G. Urban-Godziek, Elegia renesansowa, Kraków 2005

A. Łuka, Sobie śpiewam a Muzom, epigramaty Ianusa Pannoniusa a renesansowe postulaty literackie, Lublin 2016

M. Łukaszewicz-Chantry, Trzy nieba: przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Wrocław 2002

M. Łukaszewicz-Chantry, Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska, Wrocław 2014

J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984

semestr letni:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy:

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego (K_W01/P7S_WG);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji kanonów klasycznych na grunt łacińskiej literatury europejskiej i polskiej (K_W06/P7S_WG);

– definiuje główne kierunki rozwoju w obszarze studiów nad poklasycznym piśmiennictwem łacińskim oraz jego powiązania z innymi naukami humanistycznymi(K_W08, 09, 13/P7S_WG);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W11/P7S_WG)

w zakresie umiejętności:

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie poklasycznej literatury łacińskiej (K_U02/P7S_UW);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory poklasycznej literatury łacińskiej (K_U10/P7S_UW);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09/P7S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych:

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK);

– docenia tradycję i dziedzictwo poklasycznej kultury łacińskiej i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04/P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest syntetyczny przegląd poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego, poczynając od upadku Cesarstwa Rzymskiego, a kończąc na wieku XVIII. Główny nacisk zostanie położony na literaturę renesansu i baroku.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury nowołacińskiej oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony na twórczość w języku łacińskim najwybitniejszych autorów. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (emblemat, elogium). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych, religijnych i politycznych, a także wpływ rozwoju nauk ścisłych na piśmiennictwo nowołacińskie w Europie. Omówiona zostanie również specyfika literatury łacińskiej tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

1. semestr:

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1, Warszawa 1977

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa 2005

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A. Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

2. semestr:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.