Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura nowołacińska okresu renesansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LN-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura nowołacińska okresu renesansu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest syntetyczny przegląd poklasycznego piśmiennictwa łacińskiego, poczynając od upadku Cesarstwa Rzymskiego, a kończąc na wieku XX. Główny nacisk zostanie położony na literaturę renesansu i baroku.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury renesansowej oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony nie tylko na literaturę pisaną w językach narodowych (Dante, Boccaccio, Petrarka, Ronsard), lecz także na twórczość w języku łacińskim. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (nowe gatunki liryczne, esej, emblemat). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych i religijnych (przede wszystkim reformacji) na literaturę tworzoną w Europie północnej. Omówiona zostanie również specyfika literatury tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

L. B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960

Dante Alighieri, Boska Komedia – dowolne wydanie

Dante Alighieri, Życie nowe, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1964

P. Aretino, Żywoty kurtyzan, O łajdactwach męskich, przeł. i oprac. E. Boyé – dowolne wydanie

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa 2005

G. Boccaccio, Dekameron, t. 1-2, przeł. E. Boyé, oprac. M. Brahmer – dowolne wydanie

M. A. Buonarroti, Poezje, przeł. L. Staff, wybór i oprac. M. Brahmer, Warszawa 1964

J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

P. Burke, Renesans, Kraków 2009

K. Chłędowski, Rzym. Ludzie Odrodzenia – dowolne wydanie

E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.

J.A. Gierowski, Historia Włoch – dowolne wydanie

A. Nicoll, W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, przeł. A Dębnicki, Warszawa 1967

F. Petrarka, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), wstęp P. Salwa, wybór przekładów J. Mikołajewski, Gdańsk 2005

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. 1 – dowolne wydanie

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1985

L. da Vinci, Traktat o malarstwie, Wrocław 1984

S. Zabłocki, Literatura nowołacińska, Warszawa 2010

Literatura dodatkowa:

1. Garofano, Luciano / Gruppioni, Giorgio / Vinceti, Silvano: Delitti e misteri del passato. Sei casi da RIS dall’aguato a Giulio Cesare all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, Milano 2008

2. S. Greenblatt, Zwrot, Jak zaczął się Renesans, Warszawa 2012

3. J. Mikołajewski, Rzymska komedia, Warszawa 2011

4. I. Stone, Udręka i ekstaza – dowolne wydanie

5. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

w zakresie wiedzy

– omawia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury renesansu (K_W05);

– omawia najważniejsze aspekty recepcji literatury renesansowej na grunt literatury europejskiej (K_W06);

– definiuje główne kierunki rozwoju obszarze studiów nad renesansem (K_W08);

– zna podstawową terminologię w dyscyplinie specjalizacji (K_W10);

w zakresie umiejętności

– wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z różnych źródeł w zakresie literatury renesansu (K_U02);

– analizuje i interpretuje wybrane utwory literatury renesansu (K_U07);

– umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe renesansu i jego wagę dla kultury europejskiej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest syntetyczne omówienie literatury renesansowej oraz głębsza analiza treści i formy wybranych utworów. Podkreślone zostaną związki między dziełami literackimi a przemianami społecznymi, politycznymi i religijnymi w renesansowej Europie.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury renesansowej oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony nie tylko na literaturę pisaną w językach narodowych (Dante, Boccaccio, Petrarka, Ronsard), lecz także na twórczość w języku łacińskim. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (nowe gatunki liryczne, esej, emblemat). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych i religijnych (przede wszystkim reformacji) na literaturę tworzoną w Europie północnej. Omówiona zostanie również specyfika literatury tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A.Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J.Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest syntetyczne omówienie literatury renesansowej oraz głębsza analiza treści i formy wybranych utworów. Podkreślone zostaną związki między dziełami literackimi a przemianami społecznymi, politycznymi i religijnymi w renesansowej Europie.

Pełny opis:

Omówiona zostanie periodyzacja literatury renesansowej oraz twórczość czołowych jej przedstawicieli. Nacisk zostanie położony nie tylko na literaturę pisaną w językach narodowych (Dante, Boccaccio, Petrarka, Ronsard), lecz także na twórczość w języku łacińskim. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na kontynuację gatunków literackich uprawianych w starożytności (epos, epigramat, elegia), jak i na nowe formy wypowiedzi (nowe gatunki liryczne, esej, emblemat). Ukazany zostanie wpływ ruchów społecznych i religijnych (przede wszystkim reformacji) na literaturę tworzoną w Europie północnej. Omówiona zostanie również specyfika literatury tworzonej w Polsce, a potem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

A.Borowski, Renesans, Warszawa 1992.

Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t.1 – 3, Warszawa 1977 –1990.

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 i nast. wyd.

J.Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Lektury polonistyczne. Seria I: Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1-4, Kraków 1996-2001.

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990 i nast. wyd. (wybrane hasła)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)