Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka starożytnej Grecji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-MSG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzyka starożytnej Grecji
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone kulturze muzycznej starożytnej Grecji ukazanej w możliwie szerokim kontekście całej kultury starożytnej Grecji i innych kultur. Zajęcia o wybitnie praktycznym charakterze.

Pełny opis:

Kultura muzyczna starożytnej Grecji jest wyjątkowa z kilku względów. Jest jedyną starożytną kulturą muzyczną, o której mamy tak pełną wiedzę, że pozwala ona odczytywać zapisy muzyczne. Zachowały się nie tylko szczątki instrumentów, plastyczne czy literackie przedstawienia muzykujących, ale również dostateczna ilość traktatów teoretycznych pozwalających śledzić przemiany w muzyce, jakie zachodziły przez stulecia i co najważniejsze, z wykonawczego punktu widzenia, odczytywać stworzoną przez starożytnych Greków w miarę jednoznaczną notację muzyczną i interpretować zachowane melodie. Co więcej Grecy wytworzyli także filozofię i estetykę muzyczną. Estetyka muzyczna starożytnych Greków oddziaływała na upodobania muzyczne i kształt muzyczny epok późniejszych, a filozofia stawiała zawsze aktualne pytania, o to czym jest muzyka, kultura i sztuka w ogóle. Zajęcia będą miały wybitnie praktyczny charakter. Ograniczając teorię do niezbędnego minimum nacisk położony będzie na poznawanie rytmiki starożytnej muzyki poprzez naukę śpiewania, niektórych rytmów wiersza greckiego, na poznawanie i naukę niektórych zachowanych melodii. Ważną częścią zajęć będzie również słuchanie i ocenianie istniejących interpretacji muzyki starożytnej Grecji przez współczesnych artystów. Muzyka starożytnej Grecji zostanie ukazana z jednej strony w szerokim kontekście kultury starożytnej Grecji. Z drugiej strony ukazana zostanie na tle innych kultur żywych i wymarłych. Ważną częścią i wartością poznawczą płynącą z zajęć będzie odpowiedź na to co zrobić z muzyką starożytną dzisiaj. Jak ją wykorzystać w współczesnych działaniach artystycznych. Najważniejszym zagadnieniem zajęć będzie, czym jest muzyka i kultura w ogóle. Jakie odpowiedzi dawali starożytni, a jakie znajdujemy my. By sobie na to odpowiedzieć będziemy udawać ię poza starożytność do czasów narodzin Cameraty florenckiej, narodzin jazzu czy muzyki „hipisowskiej”. Zajęcia nie wymagają przygotowania muzycznego ani znajomości języka starogreckiego. Nauka pewnych elementów muzycznych będzie intuicyjna. Istotna będzie kultura uczestnictwa niż osiąganie muzycznej perfekcji.

Literatura:

- Martin L. West, Muzyka starożytnej Grecji, Kraków 2003,

- John Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

 Uczestnicy zajęć znają znaczenie starogreckiej muzyki dla kultury starożytnej Grecji i dla kultury Europy,

 potrafią wykorzystać wiedzę na temat muzyki starożytnej Grecji we własnej twórczości artystycznej,

 poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące estetyki i filozofii muzyki,

 rozpoznają istotne problemy związane z rekonstrukcją antycznej muzyki,

 znają najważniejsze interpretacje muzyki starogreckiej i ich specyfikę artystyczną,

 poznają cechy greckiej prozodii,

 rozpoznają kilkanaście rytmów wiersza greckiego,

 rozpoznają starogreckie instrumenty muzyczne i technikę gry na nich,

 znają podstawy starogreckiej notacji muzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

 ocena ciągła 20%

 końcowe zaliczenie ustne na podstawie zadanego tematu 80%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)