Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PRAK Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na studiach pierwszego stopnia obowiązuje realizacja praktyk studenckich zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Student studiów 1-go stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 40 godzin. Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Pełny opis:

Student może odbywać praktyki w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych, wydawnictwach, mediach lub innych jednostkach organizacyjnych, o ile obowiązki stawiane studentowi będą zgodne z profilem kierunku studiów lub będą rozwijać umiejętności potrzebne studentowi do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach,

i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

Efekty uczenia się:

W zależności od wybranej instytucji student:

a) zna zasady funkcjonowania jej struktury organizacyjnej, panujące w niej zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, proces planowania pracy oraz kontroli,

b) określa zasady organizacji pracy własnej, w razie potrzeby pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem,

c) ma pogłębioną wiedzę zdobytą na studiach z zakresu m.in. redakcji tekstów, wykorzystywania nowych mediów elektronicznych, pracy archiwizacyjnej, pracy translatorskiej, o ile wybrał instytucję związaną z wyżej wymienionymi kompetencjami.

W zależności od wybranej instytucji student:

a) umiejętnie konfrontuje nabytą wiedzę z rzeczywistymi potrzebami zawodowymi w danej instytucji,

b) redaguje teksty pisane, redaguje teksty wystąpień, wykorzystuje w swojej pracy nowe media elektroniczne, archiwizuje dokumenty, wykonuje pracę translatorską, o ile wybrał instytucję związaną z wyżej wymienionymi kompetencjami.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów, czyli: porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją wraz z ramowym programem praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/instytucji oraz formularza praktyk i formularza samooceny (dokumenty do pobrania na stronie IFK w zakładce DLA STUDENTÓW: PRAKTYKI lub bezpośrednio w sekretariacie (dot. formularza praktyk i formularza samooceny).

2. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez Koordynatora ds. praktyk wpisu oceny w systemie USOS.

3. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

4. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

5. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz uniwersyteckiej

i pozauniwersyteckiej dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia programu studiów I-go stopnia. Student zobowiązany jest odbyć praktyki i rozliczyć się z nich z końcem szóstego semestru studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kozłowski
Prowadzący grup: Jan Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Student, którego obowiązuje program z roku 2017/2018 może w ramach zajęć fakultatywnych wybrać realizację 40 godzin praktyk zawodowych w wybranej instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji.

Pełny opis:

Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

- poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania

- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w szczególności archiwum, biblioteki lub redakcji

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

Literatura:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kozłowski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Jan Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Student, którego obowiązuje program z roku 2017/2018 może w ramach zajęć fakultatywnych wybrać realizację 40 godzin praktyk zawodowych w wybranej instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji.

Pełny opis:

Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

- poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania

- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w szczególności archiwum, biblioteki lub redakcji

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

Założenia wstępne:

1. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyk, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyk.

2. Przed rozpoczęciem praktyk, student powinien:

• uzgodnić program i warunki odbywania praktyk z opiekunem w Firmie/Instytucji;

• uzyskać akceptację programu i terminu praktyk u Koordynatora ds. praktyk;

• dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

3. W przypadku korzystania z praktyk zorganizowanych należy uzgodnić program i termin z Koordynatorem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyk.

4. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyk zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

• przestrzegania zasad odbywania praktyk określonych przez Uniwersytet,

• przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyk porządku i dyscypliny pracy,

• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

• przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk.

Ponadto:

1. Student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyk,

2. Studenta odbywającego praktyki w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet,

3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Koordynatora ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyk.

Uwaga: Ze strony internetowej IFK UW zakładka „Praktyki” student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowne pliki.

Literatura:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.