Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka i demokracja. Od starożytności do współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-RID-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka i demokracja. Od starożytności do współczesności
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe zajęcia z historii idei, poświęcone analizie roli retoryki politycznej i dyskursu publicznego w ustroju demokratycznym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone głównym problemom funkcjonowania polityki demokratycznej, takim jak relacja między retoryką a prawdą, ideologią, tożsamością kulturową i etyką. Wstępem do rozważań będzie przedstawienie istoty demokracji ateńskiej i politycznej genezy retoryki. Przedmiotem lektury będą starożytne teksty źródłowe (we fragmentach) dotyczące opozycji między prawdą a retoryką (dialogi Platona, dzieła Arystotelesa i inne). Przedmiotem analizy będzie krytyka demokracji u Platona i jego wiecznie aktualny spór z sofistami, dotyczący prawdy, polityki i wykształcenia ogólnego. Ogólnym celem zajęć jest ukazanie znaczenia retoryki we współczesnej kulturze politycznej i w dyskursie publicznym. Przedstawiony zostanie wpływ retoryzacji kultury na edukację ogólną w szkołach i na uniwersytetach. Podsumowaniem zajęć będzie analiza stanu edukacji humanistycznej w Polsce i na świecie.

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011.

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy retoryki politycznej i dyskursu publicznego (H1A_W01, 02, 03)

- samodzielnie interpretuje relacje między retoryką a prawdą, tożsamością kulturową i ideologią (H1A_U02)

- rozumie retoryczną i praktyczną istotę dyskursu publicznego (H1A_K04)

- posiada świadomość retoryzacji formacji demokratycznej (polityka, kultura, edukacja) (H1A_K05)

- rozumie światopoglądową genezę orientacji politycznych we współczesnej demokracji (H1A_K05)

- rozpoznaje funkcjonowanie resentymentów i sentymentów kulturowych w życiu politycznym (H1A_K05)

Metody i kryteria oceniania:

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

2/ kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe zajęcia z historii idei, poświęcone analizie roli retoryki politycznej i dyskursu publicznego w ustroju demokratycznym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone głównym problemom funkcjonowania polityki demokratycznej, takim jak relacja między retoryką a prawdą, ideologią, tożsamością kulturową i etyką. Wstępem do rozważań będzie przedstawienie istoty demokracji ateńskiej i politycznej genezy retoryki. Przedmiotem lektury będą starożytne teksty źródłowe (we fragmentach) dotyczące opozycji między prawdą a retoryką (dialogi Platona, dzieła Arystotelesa i inne). Przedmiotem analizy będzie krytyka demokracji u Platona i jego wiecznie aktualny spór z sofistami, dotyczący prawdy, polityki i wykształcenia ogólnego. Ogólnym celem zajęć jest ukazanie znaczenia retoryki we współczesnej kulturze politycznej i w dyskursie publicznym. Przedstawiony zostanie wpływ retoryzacji kultury na edukację ogólną w szkołach i na uniwersytetach. Podsumowaniem zajęć będzie analiza stanu edukacji humanistycznej w Polsce i na świecie.

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011.

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe zajęcia z historii idei, poświęcone analizie roli retoryki politycznej i dyskursu publicznego w ustroju demokratycznym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone głównym problemom funkcjonowania polityki demokratycznej, takim jak relacja między retoryką a prawdą, ideologią, tożsamością kulturową i etyką. Wstępem do rozważań będzie przedstawienie istoty demokracji ateńskiej i politycznej genezy retoryki. Przedmiotem lektury będą starożytne teksty źródłowe (we fragmentach) dotyczące opozycji między prawdą a retoryką (dialogi Platona, dzieła Arystotelesa i inne). Przedmiotem analizy będzie krytyka demokracji u Platona i jego wiecznie aktualny spór z sofistami, dotyczący prawdy, polityki i wykształcenia ogólnego. Ogólnym celem zajęć jest ukazanie znaczenia retoryki we współczesnej kulturze politycznej i w dyskursie publicznym. Przedstawiony zostanie wpływ retoryzacji kultury na edukację ogólną w szkołach i na uniwersytetach. Podsumowaniem zajęć będzie analiza stanu edukacji humanistycznej w Polsce i na świecie.

Literatura:

Teksty źródłowe (w przekładach)

Platon, Dialogi (wybrane fragmenty)

Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska (wybrane fragmenty)

Cyceron, Pisma filozoficzne, O mówcy (fragmenty)

Epikur, Złote myśli i inne fragmenty

Fragmenty pism sofistów, stoików, cyników, sceptyków, Św. Augustyna i innych.

Literatura (do wyboru)

H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011.

E. Barker, Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore 1967.

E. A. Havelocke, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven 1957.

R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990.

C.Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Warszawa 2010.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T.1, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1993.

L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Warszawa 1969

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, tłum. P. Herbich [i in.] Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)