Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Recepcja kultury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-RKA4 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Recepcja kultury antycznej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone są problematyce związanej z dziedzictwem antyku i jego recepcją w dawnej kulturze europejskiej oraz w dobie nowożytnej. Omówione zostaną kwestie związane z trwaniem wartości duchowych i materialnych świata starożytnego, zwłaszcza mitologii, literatury i sztuki.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych tekstów i opracowań studenci zapoznają się ze sposobami recepcji antyku oraz z kierunkami badań nad tradycją antyczną w dobie nowożytnej – od renesansu po współczesność. Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku, w dalszej kolejności omówione zostaną dzieje starożytnych języków, antyczne gatunki literackie uprawiane do dzisiaj oraz toposy kulturowe sięgające swymi korzeniami antyku, a obecne w kulturze postantycznej

Literatura:

semestr zimowy

F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 2001, s. 33-68 (roz.1-7).

A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, przeł. T. Biedroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997 (wyd. II), s. 78- 94 (Muzyka), s.401-459 (Student i uniwersytet, Zakończenie)

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 137-190 (roz. VII, Mit i religia), s. 350-359 (Podsumowanie i zakończenie).

S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski [et alii], Universitas, Kraków 2002, s. 421-462 (Retoryka).

C. Mielczarski, Idee społeczno-polityczne sofistów. U źródeł europejskiego pluralizmu politycznego, Warszawa 2006, s.138-221, 244-256.

K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 1: Urok Platona, przeł. H. Krahelska, Warszawa 1993, s.192-224.

S. Filipowicz, Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki, Społ. Inst. Wyd. Znak, Kraków 1997, s.11-35.

T.S. Elliot, Szkice literackie, red. W. Chwalewik, przeł. H. Pręczkowska[et alii], Inst. Wyd. PAX, Warszawa 1963, s.1-12 (esej: Tradycja i talent indywidualny); s.202-228 (esej: Kto to jest klasyk?); s.245-260 (esej: Wergiliusz i świat chrześcijański).

T.S. Elliot, Wybór poezji, BN, Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1990, s. 79-147(Jałowa ziemia, wersja oryginalna i dwa przekłady: Cz. Miłosza i K. Boczkowskiego)

T. Mann, Śmierć w Wenecji, tekst i fragmenty filmu Viscontiego z muzyką Gustava Mahlera.

J. Joyce, Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 1998, s. 279-310 (epizod 13). E. Naganowski, Telemach w labiryncie świata. O twórczości Jamesa Joyce’a, Czytelnik, Warszawa 1962.

W. Gombrowicz, Przeciw poetom, w: Dziennik 1953-1956, Inst. Lit. Paryż 197, s.281-291.

Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka [et alii], Czytelnik, Warszawa 1973, s. 23-56 (Poetyka dzieła otwartego)

semestr letni:

(wybór)

1.M. Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2014

2.Łacina jako język elit, (red. J. Axer), Warszawa 2004.

3.J. Domański, Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Warszawa 2009.

4. S. Zabłocki Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008 .

5.J. Miziołek, Inspiracje śródziemnomorskie. O wizji antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski, Warszawa 2004.

6.H. Kowalski, Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

W zakresie wiedzy

- definiuje podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku (K_W06/P7S_WG),

- opisuje recepcję literatury klasycznej na grunt literatury światowej i kultury współczesnej (K_W06/P7S_WG),

- charakteryzuje powiązania filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W09/P7S_WG),

- opisuje wybrane zagadnienia polityczne, filozoficzne, religioznawcze z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływ na kulturę wieków późniejszych (K_W13/P7S_WG),

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych (K_W06, 13_P7S_WG)

w zakresie umiejętności

- analizując i interpretując utwory postantyczne, rozpoznaje toposy odziedziczone po kulturze antycznej i definiuje ich rolę (K_U09/P7S_UW)

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK),

- wymienia argumenty na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego szczególnie grecko-rzymskiego antyku, doceniając tradycję i dziedzictwo kulturowe (K_K04/P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi oraz praca pisemna) – 40%

Ocena końcowa wpisana do USOS będzie średnią ocen z obu semestrów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone problematyce związanej z dziedzictwem antyku i jego recepcją w dawnej kulturze europejskiej oraz w dobie nowożytnej. Omówione zostaną kwestie związane z trwaniem wartości duchowych i materialnych świata starożytnego, zwłaszcza mitologii, literatury i sztuki.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych tekstów i opracowań studenci zapoznają się ze sposobami recepcji antyku oraz z kierunkami badań nad tradycją antyczną w dobie nowożytnej – od renesansu po współczesność. Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku, w dalszej kolejności omówione zostaną dzieje starożytnych języków, antyczne gatunki literackie uprawiane do dzisiaj oraz toposy kulturowe sięgające swymi korzeniami antyku, a obecne w kulturze postantycznej.

Literatura:

(wybór)

1.M. Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2014

2.Łacina jako język elit, (red. J. Axer), Warszawa 2004.

3.J. Domański, Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Warszawa 2009.

4. S. Zabłocki Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008 .

5. W. Stroh, Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, Poznań 2013.

5.J. Miziołek, Inspiracje śródziemnomorskie. O wizji antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski, Warszawa 2004.

6.H. Kowalski, Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone problematyce związanej z dziedzictwem antyku i jego recepcją w dawnej kulturze europejskiej oraz w dobie nowożytnej. Omówione zostaną kwestie związane z trwaniem wartości duchowych i materialnych świata starożytnego, zwłaszcza mitologii, literatury i sztuki.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych tekstów i opracowań studenci zapoznają się ze sposobami recepcji antyku oraz z kierunkami badań nad tradycją antyczną w dobie nowożytnej – od renesansu po współczesność. Na początku wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z recepcją antyku, w dalszej kolejności omówione zostaną dzieje starożytnych języków, antyczne gatunki literackie uprawiane do dzisiaj oraz toposy kulturowe sięgające swymi korzeniami antyku, a obecne w kulturze postantycznej.

Sposób realizacji przedmiotu: przedmiot realizowany w sali dydaktycznej - zajęcia mogą się odbywać na platformie Kampus UW

Literatura:

(wybór)

1.M. Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2014

2.Łacina jako język elit, (red. J. Axer), Warszawa 2004.

3.J. Domański, Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Warszawa 2009.

4. S. Zabłocki Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008 .

5. W. Stroh, Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, Poznań 2013.

5.J. Miziołek, Inspiracje śródziemnomorskie. O wizji antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski, Warszawa 2004.

6.H. Kowalski, Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.