Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SLŁ3 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie łacińskie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest rzymskiej recepcji i adaptacjom dramatu greckiego, przede wszystkim komedii. Zajęcia poświęcone będą lekturze świadectw funkcjonowania tragedii i komedii ateńskiej w Rzymie, a także lekturze i analizie wybranych passusów rzymskiej komedii palliaty ze zwróceniem szczególnej uwagi na metarefleksję rzymskich autorów komediowych – Plauta i Terencjusza – na temat wzorców gatunkowych i założeń techniki contaminatio.

Pełny opis:

wymagania formalne: Zdany egzamin z Gramatyki opisowej języka łacińskiego (II rok)

Seminarium poświęcone będzie recepcji dramatu greckiego w starożytnym Rzymie oraz rzymskim adaptacjom greckich sztuk teatralnych. Podejmowane będą zagadnienia z pogranicza historii i socjologii literatury, tj. uczestnicy będą się zastanawiać nad obiegiem tekstów teatralnych odpowiednio w Grecji i w Rzymie, ewolucją gatunków literackich i ich pozycjonowaniem jako elitarnych lub popularnych, rozwojem i zapożyczeniami konwencji gatunkowych, kontekstem odpowiednio greckich i rzymskich przedstawień teatralnych. Przedmiotem lektury będą łacińskie teksty źródłowe na temat przedstawień teatralnych w starożytnym Rzymie, przede wszystkim jednak wypowiedzi na ten temat samych autorów dramatycznych, ze względu na stan zachowania – głównie komediowych: Plauta i Terencjusza.

Literatura:

E. Skwara, Komedia według Terencjusza, Warszawa-Toruń 2016;

W. Beare, The Roman Stage. A Short History of Latin Drama in the Time of the Republic, London 1950.

P. G. Brown, Actors and actor managers at Rome, w: P. Easterling, E. Hall, Greek and Roman Actors. Aspectsof an Ancient Profession, Cambridge 2002, s. 225-237;

R.K. Erhmann, Terentian Prologues and the Parabases of Old Comedy, „Latomus” 44 (1985), s. 370-376;

R.C. Flickinger, A Study of Terence’s Prologues, PhQ 6 (1927), s. 235-269;

A. Augoustakis, A. Traill, A Companion to Terence, Oxford 2013.

C. Knapp, References in Plautus and Terence to Plays, Players and Playwrights, CPh 14 (1919), s. 35-55.

C. Knapp References to Literature in Plautus and Terence, AJPh 40 (1919), s. 231-261.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W01/P6S_WG),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01, K_W03, K_W05, K_W09,K_W13/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02, K_U04/P6S_UW);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06/P6S_UW_UO_UU);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U01, 06, 10/ P6S_UW_UO_UU);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U10 /P6S_UW_UO_UU);

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_U12/P6S_UK)

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02/P6S_KK_KR_KO);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/ P6S_KK_KR_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone kształtowaniu warsztatu filologa klasycznego i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia zapoznają z podstawowymi zasadami pracy filologa klasycznego i pomagają wykształcić i doskonalić umiejętności warsztatowe. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy licencjackiej i w jej przygotowaniu.

Literatura:

S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989.

R.A. Spencer, Contrast as Narrative Technique in Ovid's "Metamorphoses", Lewiston 1997.

J. Danielewicz, Technika opisów w "Metamorfozach" Owidiusza, Poznań 1971.

Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, red. B. Milewska-Waźbińska, J. Domański, Warszawa 2006.

M. Wichowa, Staropolskie przekłady Metamorfoz Owidiusza, Łódź 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.