Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie łacińsko-greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SMŁ-G Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie łacińsko-greckie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Nussbaum, Martha Craven

-Not for profit : why democracy needs the humanities, Princeton - Oxford 2010.

-W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego przeł. A. Męczkowska ; wstęp J. Szacki, Wrocław 2008

Levi, Albert W.; The Humanities Today, Indiana University Press, Bloomington, 1970.

Walling, Donovan R.; Under Construction: The Role of the Arts and Humanities in Postmodern Schooling Phi Delta Kappa Educational Foundation, Bloomington, Indiana, 1997.

Carol M. Barker, Liberal Arts Education for a Global Society http://www.carnegie.org/sub/pubs/libarts.pdf

Dilthey, Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przekł., oprac. i posł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2004.

Kristeller, Paul Oskar ,Humanizm i filozofia : cztery studia, przeł. G. Błachowicz, L. Szczucki, M. Szymański ; red. Lech Szczucki , Warszawa, IFiS PAN, 1985.

Arendt, Hannah , Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej , przeł. M. Godyń, Warszawa : Fundacja Aletheia, 1994.

Fish, Stanley, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski [et alii], Universitas, Kraków 2002.

Bloom, Allan, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, przeł. T. Biedroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Jaeger, Werner , Paideia : formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek. Warszawa , Fundacja Aletheia, 2001.

Hauser, Arnold ,Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. Janiny Ruszczycówny , Warszawa Państ. Instytut Wydaw., 1974.

Domański, Juliusz ,Metamorfozy pojęcia filozofiI, przeł. Z. Mroczkowska i M. Bujko,Warszawa , IFIS PAN 1996.

Gadamer, Hans-Georg ,Dziedzictwo Europy, przeł. i wst. A. Przyłębski. Warszawa, Fundacja Aletheia : Wydaw. Spacja, 1992.

Derrida, Jacques

- O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa : KR, 1999

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01-07,11-12/P7S_WG);

- w stopniu pogłębionym zna zasady ochrony własności intelektualnej (K_W15/P7S_WK)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i metod (K_U03; K_U04/P7S_UW);

– konstruuje metody badawcze, opracowuje i prezentuje wyniki badań przy użyciu różnych technik komunikacyjnych(K_U01-04/P7S_UW);

– tworzy prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U12/P7S_UW/UK);

- analizuje i interpretuje poznawane utwory używając do tego właściwej terminologii krytycznej oraz uzasadnia wybór metodologii (K_U10-11/P7S_UW);

- wykorzystując własne poglądy oraz poglądy innych autorów (z poszanowaniem praw autorskich), formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania (K_U13/P7SUW);

- podejmuje działania zmierzające do rozwijania własnych zdolności (K_U06/P7S_UW_UU)

w zakresie kompetencji społecznych

– organizuje własny warsztat badawczy (K_K01/P7S_KK);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/P7S_KO);

– podejmuje działania profesjonalne z poszanowaniem zasad etyki zawodowej (K_K03/P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium wybrane przez studenta na II roku kończy się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim, w czasie które zostaje zadane jedno pytanie związane z problematyką pracy, jedno pytanie związane z problematyką wskazanego seminarium magisterskiego, jedno pytanie sprawdzające umiejętność tłumaczenia i samodzielnego opracowania tekstu w języku greckim lub łacińskim (na podstawie wybranych w porozumieniu z promotorem 30 stron tekstu).

W przypadku seminarium realizowanego na I roku obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- zaliczenie pisemne (test lub praca) – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Nussbaum, Martha Craven

-Not for profit : why democracy needs the humanities, Princeton - Oxford 2010.

-W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego przeł. A. Męczkowska ; wstęp J. Szacki, Wrocław 2008

Levi, Albert W.; The Humanities Today, Indiana University Press, Bloomington, 1970.

Walling, Donovan R.; Under Construction: The Role of the Arts and Humanities in Postmodern Schooling Phi Delta Kappa Educational Foundation, Bloomington, Indiana, 1997.

Carol M. Barker, Liberal Arts Education for a Global Society http://www.carnegie.org/sub/pubs/libarts.pdf

Dilthey, Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przekł., oprac. i posł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2004.

Kristeller, Paul Oskar ,Humanizm i filozofia : cztery studia, przeł. G. Błachowicz, L. Szczucki, M. Szymański ; red. Lech Szczucki , Warszawa, IFiS PAN, 1985.

Arendt, Hannah , Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej , przeł. M. Godyń, Warszawa : Fundacja Aletheia, 1994.

Fish, Stanley, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski [et alii], Universitas, Kraków 2002.

Bloom, Allan, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, przeł. T. Biedroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Jaeger, Werner , Paideia : formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek. Warszawa , Fundacja Aletheia, 2001.

Hauser, Arnold ,Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. Janiny Ruszczycówny , Warszawa Państ. Instytut Wydaw., 1974.

Domański, Juliusz ,Metamorfozy pojęcia filozofii, przeł. Z. Mroczkowska i M. Bujko,Warszawa , IFIS PAN 1996.

Gadamer, Hans-Georg ,Dziedzictwo Europy, przeł. i wst. A. Przyłębski. Warszawa, Fundacja Aletheia : Wydaw. Spacja, 1992.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cyprian Mielczarski
Prowadzący grup: Cyprian Mielczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Nussbaum, Martha Craven

-Not for profit : why democracy needs the humanities, Princeton - Oxford 2010.

-W trosce o człowieczeństwo : klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego przeł. A. Męczkowska ; wstęp J. Szacki, Wrocław 2008

Levi, Albert W.; The Humanities Today, Indiana University Press, Bloomington, 1970.

Walling, Donovan R.; Under Construction: The Role of the Arts and Humanities in Postmodern Schooling Phi Delta Kappa Educational Foundation, Bloomington, Indiana, 1997.

Carol M. Barker, Liberal Arts Education for a Global Society http://www.carnegie.org/sub/pubs/libarts.pdf

Dilthey, Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przekł., oprac. i posł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2004.

Kristeller, Paul Oskar ,Humanizm i filozofia : cztery studia, przeł. G. Błachowicz, L. Szczucki, M. Szymański ; red. Lech Szczucki , Warszawa, IFiS PAN, 1985.

Arendt, Hannah , Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej , przeł. M. Godyń, Warszawa : Fundacja Aletheia, 1994.

Fish, Stanley, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski [et alii], Universitas, Kraków 2002.

Bloom, Allan, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, przeł. T. Biedroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Jaeger, Werner , Paideia : formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek. Warszawa , Fundacja Aletheia, 2001.

Hauser, Arnold ,Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. Janiny Ruszczycówny , Warszawa Państ. Instytut Wydaw., 1974.

Domański, Juliusz ,Metamorfozy pojęcia filozofii, przeł. Z. Mroczkowska i M. Bujko,Warszawa , IFIS PAN 1996.

Gadamer, Hans-Georg ,Dziedzictwo Europy, przeł. i wst. A. Przyłębski. Warszawa, Fundacja Aletheia : Wydaw. Spacja, 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.