Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filologii klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WFK-1
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filologii klasycznej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Wszystkie przedmioty dla filologii klasycnej - studia 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

- objaśnia problematykę transmisji tekstów literatur klasycznych od starożytności po renesans (K_W07/P6S_WG)

- wymienia niezbędne dla filologa klasycznego narzędzia badawcze (słowniki, encyklopedie, bibliografie, bazy elektroniczne) i potrafi się nimi posługiwać (K_W13/P6S_WG)

- opisuje w zarysie historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym dzieje uniwersyteckiej filologii klasycznej w Polsce (K_W07/P6S_WG)

- definiuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej (K_W07 /P6S_WG)

- prezentuje elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- wyszukuje i analizuje informacje z różnych źródeł (K_U02/P6S_UW)

- przeprowadza kwerendę biblioteczną, internetowe bazy danych w celu zdobywania informacji w zakresie podstawowych pojęć z filologii klasycznej (K_U04/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK)

- docenia znaczenie filologii klasycznej dla rozwoju kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO)

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności oraz innych nauk humanistycznych dla utrzymania rozwoju i więzi społecznej na różnych poziomach (K_K04//P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Proszę cały zapis zmienić na następujący

Szacunkowy nakład pracy studenta – 5 CTS (150 godz.)

udział w wykładzie: 60 godz. (2 ECTS)

przygotowanie do egzaminu: 90 godz. (3 ECTS)

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Przedmiot przygotowuje studentów do badań naukowych.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się – 120

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Olszaniec, Mikołaj Szymański
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec, Mikołaj Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Przedmiot przygotowuje studentów do badań naukowych.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)