Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat informatyczny filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WIF1
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat informatyczny filologa
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w instrumentarium badacza humanistyki cyfrowej coraz powszechniej wykorzystywanej także w pracy literaturo- i językoznawcy.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w instrumentarium badacza humanistyki cyfrowej coraz powszechniej wykorzystywanej także w pracy literaturo- i językoznawcy. W czasie warsztatów student pozna (i będzie stosować) metody przygotowywania cyfrowej edycji tekstów łacińskich, począwszy od transkrypcji tekstu

z manuskryptu, aż do jego prezentacji w sieci.

Literatura:

Wimmer, Paweł, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, 2012.

Wolański, Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pomoc ze stron MS Office.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o systemie znaczników TEI (K_W13 / P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o edytorstwie źródeł łacińskich (K_W13 / P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o języku xml (K_W13 / P6S_WG)

Student w zakresie umiejętności:

- umiejętnie korzysta ze znaczników TEI (K_U02 /P6S_UW)

- wykorzystuje w praktyce podstawowe zagadnienia związane z edytorstwem tekstów łacińskich (K_U02_U03 /P6S_UW)

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności (K_K01/P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Szacunkowy nakład pracy studenta – 2 ECTS (60 godz.):

udział w ćwiczeniach: 30 godz. (1 ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz. (1 ECTS)

Student jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Po każdych zajęciach student zobowiązany jest przesłać prowadzącemu samodzielnie wykonane zadanie/ ćwiczenie. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich ćwiczeń. Zasady wykonywania i zaliczania ćwiczeń zostaną przekazane studentom podczas zajęć.

Ocena bieżąca; Projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasińska-Zdun, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Katarzyna Jasińska-Zdun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami cyfrowej prezentacji tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami przygotowania cyfrowej edycji tekstów łacińskich, począwszy od transkrypcji tekstu z manuskryptu, aż do jego prezentacji w sieci.

Literatura:

Wimmer, Paweł, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, 2012.

Wolański, Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pomoc ze stron MS Office.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasińska-Zdun
Prowadzący grup: Katarzyna Jasińska-Zdun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w instrumentarium badacza humanistyki cyfrowej coraz powszechniej wykorzystywanej także w pracy literaturo- i językoznawcy.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w instrumentarium badacza humanistyki cyfrowej coraz powszechniej wykorzystywanej także w pracy literaturo- i językoznawcy. W czasie warsztatów student pozna (i będzie stosować) metody przygotowywania cyfrowej edycji tekstów łacińskich, począwszy od transkrypcji tekstu

z manuskryptu, aż do jego prezentacji w sieci.

Literatura:

Wimmer, Paweł, Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, 2012.

Wolański, Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pomoc ze stron MS Office.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)