Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WLAINT-IFK
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot OWI prezentuje działanie praw chroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe informuje słuchacza, jakie ma możliwości jako właściciel prawa do intelektualnej własności, dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych

Pełny opis:

Przedmiot OWI obejmuje prezentację działania praw chroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe (Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o ochronie konkurencji) słuchacz informowany jest, jak uzyskać prawo do określonej własności intelektualnej i jakie korzyści z tego prawa wynikają oraz jak można dysponować tym prawem (sprzedaż, użyczenie, darowizna, odstąpienie, zrzeczenie się), a także jak je chronić również przy pomocy instytucji państwowych (UPRP, sądy). W ramach przedmiotu prezentowana jest również wiedza na temat zasad wygasania poszczególnych praw własności intelektualnej. OWI dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Opisuje cywilno-prawne, a także karne konsekwencje takiego postepowania. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych, łącznie z konsekwencjami grożącymi w razie ich naruszenia i zagadnieniu plagiatu oraz umów opartych na prawie autorskim. W ramach OWI prezentowane są również niełatwe zagadnienia funkcjonowania prawa autorskiego w internecie

Literatura:

Literatura polecana:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe, OD.NOWA, stan prawny 1 lutego 2014

Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz, Lex a Wolters Kluwer business, Wydanie 3, Warszawa 2013;

Naruszenie praw autorskich w internecie, M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Difin 2011

Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, red. J. Pastuszka, LexisNexis Warszawa 2013

System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, K. Gienas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student (K_W14_P6S_WK):

- wymienia poszczególne prawa intelektualnej własności

- określa korzyści wynikające z posiadania tych praw

- opisuje sposoby nabycia praw intelektualnej własności, utrzymania ich, zbycia, odstąpienia lub zrzeczenia się

- przewiduje zagrożenie naruszenia przysługujących mu praw

- charakteryzuje sposoby ochrony własnych praw własności intelektualnej

- określa przyczyny ewentualnej utraty praw intelektualnej własności

- rozróżnia sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem własności intelektualnej innych osób

- charakteryzuje pojęcie plagiatu

- opisuje zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, test końcowy zamknięty jednokrotnego wyboru, 60% wymagane na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot OWI prezentuje działanie praw chroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe informuje słuchacza, jakie ma możliwości jako właściciel prawa do intelektualnej własności, dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych.

Pełny opis:

Przedmiot OWI obejmuje prezentację działania praw hchroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe (Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o ochronie konkurencji) słuchacz informowany jest, jak uzyskać prawo do określonej własności intelektualnej i jakie korzyści z tego prawa wynikają oraz jak można dysponować tym prawem (sprzedaż, użyczenie, darowizna, odstąpienie, zrzeczenie się), a także jak je chronić również przy pomocy instytucji państwowych (UPRP, sądy). W ramach przedmiotu prezentowana jest również wiedza na temat zasad wygasania poszczególnych praw własności intelektualnej. OWI dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Opisuje cywilno-prawne, a także karne konsekwencje takiego postepowania. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych, łącznie z konsekwencjami grożącymi w razie ich naruszenia i zagadnieniu plagiatu oraz umów opartych na prawie autorskim. W ramach OWI prezentowane są również niełatwe zagadnienia funkcjonowania prawa autorskiego w internecie.

Literatura:

Literatura polecana:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe, OD.NOWA, stan prawny 1 lutego 2014

Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz, Lex a Wolters Kluwer business, Wydanie 3, Warszawa 2013;

Naruszenie praw autorskich w internecie, M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Difin 2011

Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, red. J. Pastuszka, LexisNexis Warszawa 2013

System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, K. Gienas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot OWI prezentuje działanie praw chroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe informuje słuchacza, jakie ma możliwości jako właściciel prawa do intelektualnej własności, dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych.

Pełny opis:

Przedmiot OWI obejmuje prezentację działania praw hchroniących intelektualną własność w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych i ustawy o ochronie konkurencji. W oparciu o zapisy ustawowe (Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o ochronie konkurencji) słuchacz informowany jest, jak uzyskać prawo do określonej własności intelektualnej i jakie korzyści z tego prawa wynikają oraz jak można dysponować tym prawem (sprzedaż, użyczenie, darowizna, odstąpienie, zrzeczenie się), a także jak je chronić również przy pomocy instytucji państwowych (UPRP, sądy). W ramach przedmiotu prezentowana jest również wiedza na temat zasad wygasania poszczególnych praw własności intelektualnej. OWI dokładnie prezentuje sytuacje, które mogą skutkować naruszeniem praw do intelektualnej własności innych uprawnionych. Opisuje cywilno-prawne, a także karne konsekwencje takiego postepowania. Szczególną uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych, łącznie z konsekwencjami grożącymi w razie ich naruszenia i zagadnieniu plagiatu oraz umów opartych na prawie autorskim. W ramach OWI prezentowane są również niełatwe zagadnienia funkcjonowania prawa autorskiego w internecie.

Literatura:

Literatura polecana:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe, OD.NOWA, stan prawny 1 lutego 2014

Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz, Lex a Wolters Kluwer business, Wydanie 3, Warszawa 2013;

Naruszenie praw autorskich w internecie, M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Difin 2011

Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, red. J. Pastuszka, LexisNexis Warszawa 2013

System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, K. Gienas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)