Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki kierunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-13A3PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki kierunkowe
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wydział Polonistyki organizuje w ramach programu kształcenia

praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 40 godzin.

Skrócony opis:

Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Pełny opis:

Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, zwłaszcza w ramach realizowanej specjalizacji

zawodowej, i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem

odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału

kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania

czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Efekty uczenia się:

W zależności od wybranej specjalizacji zawodowej student ma wiedzę z zakresu:

a) pracy opiekuńczo wychowawczej z uczniami, zarządzania grupą i diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów

b) nauczania języka polskiego jako języka obcego

c) adiustowania, językowej redakcji tekstów pisanych

d) kultury medialnej, w tym nowych mediów elektronicznych

e) translatoryki z języka obcego na język polski.

W zależności od wybranej specjalizacji zawodowej student ma umiejętności z zakresu:

a) konfrontowania nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym

b) nauczania języka polskiego jako języka obcego

c) adiustacji, językowej redakcji tekstów pisanych

d) kształtowania wizerunku publicznego, stosowania technik public relations, pisania i oceniania tekstów dla mediów

e) przekładu tekstów z języka obcego na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

 uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;

 uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;

 dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów, czyli porozumienia w sprawie organizacji praktyk między Uniwersytetem a firmą, w której odbywała się praktyka lub wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać:

 pieczęć Firmy/Instytucji,

 dane studenta,

 dane Firmy/Instytucji,

 termin i wymiar godzin praktyki,

 zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,

 ogólną opinię o praktykancie,

 ogólną ocenę odbytej praktyki,

 imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów i realizowanej przez studenta specjalizacji zawodowej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym

prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie

złożonego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.