Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C062EG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia są kierowane przede wszystkim do studentów specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej. Studenci specjalizacji medialnej także mogą spróbować tu swoich sił, zwłaszcza w zakresie edukacji medialnej.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzone przez dwoje specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo. Punktem stycznym jest metodyka języka polskiego na II i III etapie edukacyjnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie pracy badawczej, której efektem będzie rozprawa magisterska z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego na II i/lub III etapie edukacyjnym. Obszar tematyczny seminarium obejmuje koncepcje kształcenia polonistycznego w perspektywie synchronicznej i / lub diachronicznej, choć można założyć, że główny nacisk zostanie położony na koncepcje po 1989 roku aż po dzień dzisiejszy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie pracy badawczej, której efektem będzie rozprawa magisterska z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego na II i/lub III etapie edukacyjnym. Obszar tematyczny seminarium obejmuje koncepcje kształcenia polonistycznego w perspektywie synchronicznej i / lub diachronicznej, choć można założyć, że główny nacisk zostanie położony na koncepcje po 1989 roku aż po dzień dzisiejszy.

Seminarzyści będą mogli poruszać wszelkie zagadnienia dotyczące kształcenia polonistycznego. Mogą przyjąć perspektywę językoznawczą lub literaturoznawczą, a także połączyć obie (integrowanie treści). Możliwe są także projekty dotyczące edukacji medialnej (w tym filmowej) na lekcjach języka polskiego. Chętni mogą także zaangażować się w badania kompetencji polonistycznych uczniów prowadzonych przez pracowników Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego.

Proponowany zakres zagadnień (możliwa modyfikacja po rozpoznaniu preferencji uczestników seminarium):

- Nowy uczeń we współczesnej szkole (cyfrowi tubylcy vs. cyfrowi imigranci)

- Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Neurodydaktyka (nie tylko) polonistyczna - fakty i mity.

- Dyskurs edukacyjny dawniej i dziś.

- Stare i nowe koncepcje nauczania języka (o języku).

- Stare i nowe koncepcje nauczania literatury (o literaturze).

- Programy, podręczniki, podstawy programowe.

- Metody, cele, zakres badań edukacyjnych.

Literatura:

K. Bakuła, Kształcenie w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych. Projekt nowej metodyki, Wrocław 1997

J. Bruner, Kultura edukacji, Kraków 2010

S. Falkowski, P. Stępień, Ciężkie Norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej, Warszawa 2009

P. Kasprzak, Z. A. Kłakówna i in., Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016

D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000

U. Kopeć, Z. Sibiga (red.), Kształcenie językowe w dobie kultury masowej-polisensorycznej, Rzeszów 2010

U. Kopeć, Z. Sibiga (red.), Kształcenie literackie w dobie kultury masowej-polisensorycznej, Rzeszów 2010

J. Nocoń, Lingwodydaktyka na progu XXI wieku. Konteksty - koncepcje - dylematy, Opole 2018

J.L. Pękala, Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość? Warszawa 2017

K. Potyrała, iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja - antynomie - konteksty, Kraków 2017

D. Rajewicz, Telewizja w edukacji polonistycznej. Obszary integracji, kształtowane kompetencje, Poznań 2012

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008

M. Szymańska, Miedzy nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2016

seria Edukacja nauczycielska polonisty, red. A. Janus-Sitarz, wyd. Universitas, Kraków (wybrane tomy)

lista lektur będzie sukcesywnie uzupełniana w trakcie trwania seminarium i dostosowywana do projektów badawczych studentów

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie: )

— fakty z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa w stopniu pozwalającym mu napisać pracę dyplomową

— metodologie językoznawcze i/lub literaturoznawcze oraz z zakresu pedagogiki

UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi: )

napisać dłuższą spójną pracę naukową:

— opartą na precyzyjnie sformułowanej wyjściowej tezie i wyrazistych pytaniach badawczych;

— wykorzystującą świadomie wybraną metodę badawczą;

— poprawną i konsekwentną pod względem metodologicznym;

— właściwie osadzoną w samodzielnie zrekonstruowanym i krytycznie rozpoznanym stanie badań;

— popartą zgromadzonym materiałem dowodowym;

— składającą się z argumentów logicznie prowadzących do konkluzji;

— eksponującą celowość i atrakcyjność poruszanej problematyki;

— poprawną pod względem językowym, także w zakresie korzystania ze stylu naukowego;

— obudowaną poprawnie i kompletnie sporządzonymi przypisami i bibliografią;

— mieszczącą się w obowiązujących limitach objętości

ustnie zaprezentować swoje badania na każdym ich etapie:

— precyzyjnie definiując założenia i cele badawcze;

— dokonując właściwej selekcji problemów, przykładów i argumentów;

— uzasadniając celowość i atrakcyjność omawianej problematyki;

— wypowiadając się językiem bogatym, poprawnym, także w zakresie użycia stylu naukowego;

— utrzymując uwagę słuchaczy;

— wykorzystując przejrzyste techniki prezentacji badań (np. handouty, prezentacje multimedialne)

— dyskutując w sposób rzeczowo uargumentowany;

— mieszcząc się w założonym limicie czasowym wystąpienia

student w swoich badaniach wykorzystuje techniki informacyjno-komunikacyjne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotowy do: )

— pracy w grupie, wspierania procesu twórczego innych osób

— wzięcia odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i kieruje się uczciwością naukową

— doceniania różnorodności i wielości opinii i kultur

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Przygotowanie do zajęć (znajomość wskazanej literatury przedmiotu)

Po pierwszym roku student prezentuje projekt dotyczący przyszłej pracy magisterskiej; projekt zawiera:

1. roboczy tytuł rozprawy

2. główne tezy (hipotezy)

3. wstępny opis materiału badawczego

4. wybraną metodologię

5. roboczy konspekt

6. próbkę badań własnych

7. wstępną bibliografię

Na roku 2. ocenie podlega umiejętność referowania postępów pracy badawczej (fragmentów przygotowywanej pracy magisterskiej)

Frekwencja: w każdym semestrze dopuszczalne są 3 nieobecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Michał Friedrich, Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.