Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w kontekście glottodydaktycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C062KG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w kontekście glottodydaktycznym
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Po zajęciach student będzie:


- znał metody i technik badawcze stosowane w badaniach psycholingwistycznych i (glotto)dydaktycznych;


- znał podstawową literaturę przedmiotu z zakresu badań psycholingwistycznych i glottodydaktycznych;


- potrafił samodzielnie zaprojektować pscyholingwistyczny lub glottodydaktyczny projekt empiryczny;


- potrafił samodzielnie przeprowadzić pscyholingwistyczny lub glottodydaktyczny projekt empiryczny;


- potrafił samodzielnie dokonać analizy zebranego materiału badawczego;


- potrafił samodzielnie opracować tekst naukowy o charakterze psycholingwistyczym lub glottodydaktycznymi.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie oraz realizacja projektu empirycznego, uwieńczonego opracowaniem pracy magisterskiej z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, druigiego lub odziedziczonego (języka pochodzenia). uczestnicy seminarium na forum grupy będą prezentować koncepcje swoich projektów badawczych oraz uzyskiwane wyniki badań. Projekty empiryczne będą miały charakter psycholingwistyczny lub glottodydaktyczny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie oraz realizacja projektu empirycznego, uwieńczonego opracowaniem pracy magisterskiej z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, druigiego lub odziedziczonego (języka pochodzenia). Uczestnicy seminarium na forum grupy będą prezentować koncepcje swoich projektów badawczych oraz uzyskiwane wyniki badań. Projekty empiryczne będą miały charakter psycholingwistyczny lub glottodydaktyczny.

W ramach seminarium realizowane będą także zagadnienia prezentujące glottodydaktykę polonistyczną w kontekście rozwoju ogólnej dydaktyki językowej. Poddane refleksji Uczestników zajęć zostaną koncepcje teoretyczne oraz kierunki metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań społecznych, psycho- i neurolingwistycznych (także neurobiologicznych i psychofizjologicznych) oraz komparatywizmu glottodydaktycznego. Szczegółówy zakres zagadnień obejmuje następujące zagadnienia:

1. Glottodydaktyka polonistyczna jako subdyscyplina glottodydaktyki ogólnej.

2. Związki glottodydaktyki ogólnej z dyscyplinami pokrewnymi.

3. Glottodydaktyka polska, europejska i światowa – synteza rozwoju obszaru badawczego w kontekście edukacyjnym i społecznym.

4. Dydaktyka języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego (pochodzenia).

5. Dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza.

6. Metodologia badań (glotto)dydaktycznych i (glotto)pedagogicznych.

7. Metody ilościowe.

8. Metody jakościowe.

9. Triangulacja metod badawczych.

10. Metodologia badań etnograficznych.

11. Metodologia badań neuro- i psycholingwistycznych.

12. Metodologia porównawczych badań glottodydaktycznych.

13. Warsztat refleksyjnego praktyka.

Literatura:

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal, P.E., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

Gębal, P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E. Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Grucza, F., Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa 2007.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Jędryka B.K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków 2011.

Janowska I., Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2019.

Michońska-Stadnik, A., Wilczyńska, W., Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ugruntowanie i wzbogacenie wiedzy z zakresu glottodydaktyki polskiej, europejskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru związanego z przygotowywaną pracą magisterską;

- wzbogacenie wiedzy z zakresu dydaktyki wielojęzyczności i glottodydaktyki porównawczej w kontekście rozwoju glottodydaktyki polonistycznej;

- poszerzenie wiedzy na temat powiązań interdyscyplinarnych glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej z dyscyplinami pokrewnymi, takimi jak pedagogika, psychologia, psycholingwistyka, neurolingwistyka, antropologia kulturowa;

- pogłębienie wiedzy z zakresu metodologii badań glottodydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi badawczych wykorzystywanych w obszarze glottodydaktyki polonistycznej i porównawczej.

Umiejętności:

- rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania zjawisk i problemów badawczych;

- rozwijanie umiejętności krytycznej analizy zjawisk zachodzących w polonistycznym procesie glottodydaktycznym, krytycznej oceny przeprowadzonych już dociekań naukowych oraz formułowania wniosków badawczych i sądów;

- rozwijanie umiejętności krytycznej lektury literatury przedmiotu oraz efektywnego doboru materiałów referencyjnych.

Kompetencje społeczne:

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;

- wspieranie świadomości własnej roli jako refleksyjnego praktyka rozumiejącego wyzwania współczesnego świata i nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia, praca własna, samodzielne przygotowanie pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gębal, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Przemysław Gębal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie oraz realizacja projektu empirycznego, uwieńczonego opracowaniem pracy magisterskiej z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, druigiego lub odziedziczonego (języka pochodzenia). uczestnicy seminarium na forum grupy będą prezentować koncepcje swoich projektów badawczych oraz uzyskiwane wyniki badań. Projekty empiryczne będą miały charakter psycholingwistyczny lub glottodydaktyczny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie oraz realizacja projektu empirycznego, uwieńczonego opracowaniem pracy magisterskiej z zakresu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, druigiego lub odziedziczonego (języka pochodzenia). Uczestnicy seminarium na forum grupy będą prezentować koncepcje swoich projektów badawczych oraz uzyskiwane wyniki badań. Projekty empiryczne będą miały charakter psycholingwistyczny lub glottodydaktyczny.

Literatura:

Dakowska, M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014.

Dubisz S., Sajkowska U. (red.), Język polski jako drugi kod komunikacyjny w Polsce, Warszawa 2015.

Gębal, P.E., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.

Gębal, P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Gębal P.E., Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków 2018.

Gębal P.E. Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

Grucza, F., Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa 2007.

Jędryka B.K., Język polski w polonijnej szkole na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

Jędryka B.K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków 2011.

Janowska I., Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2019.

Michońska-Stadnik, A., Wilczyńska, W., Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010.

Miodunka W., Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie, stan obecny, perspektywy, Kraków 2016.

Pfeiffer, W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań 2019.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.