Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2MJ Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Przygotowanie do zajęć polega na zapoznawaniu się słuchacza z lekturami oraz powtórzeniu wiadomości z wybranych działów nauki o

języku. Podstawowym celem zajęć jest uświadomienie przyszłym nauczycielom - polonistom, iż przedmiot język polski, którego będą

nauczać, stanowi całość, czyli kształcenie językowe i literacko-kulturowe uzupełniają się wzajemnie. W czasie trwania kursu słuchacze

nauczą się , w jaki sposób integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów nauki o języku, jak funkcjonalizować treści kształcenia językowego.

Literatura:

> Podstawy programowe, wybrane podręczniki i programy;

> Nocoń J., Uczenie o języku polskim po 1998 roku – program i koncepcje dydaktyczne, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, red. J. Nocoń, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 27-37.

> Nocoń J., Strategie nabywania wiedzy o języku przez ucznia (na przykładzie zadań podręcznikowych), [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B. Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 27-43.

> Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999.

> Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, red. A. Mikołajczuk, J.Puzynina, Warszawa 2004.

> Gatunki wypowiedzi w szkole [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

> Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa 1985.

> Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.

> Podracki J., Składnia polska, Warszawa 1997.

> Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995.

> seria Edukacja nauczyciela polonisty pod red. Anny Janus-Sitarz, wyd. Uniwersitas (tomy 1-22) - wybrane artykuły.

> Wybrane słowniki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:

- zorganizować pracownię polonistyczną w szkole podstawowej i zaplanować pracę dydaktyczną służącą rozwijaniu kompetencji

komunikacyjnej, w tym językowej uczniów szkoły podstawowej (m.in. wybrać podręczniki i pomoce dydaktyczne);

- dobrać odpowiednie metody i środki dydaktyczne w pracy na II etapie edukacji;

- sporządzić konspekt lekcji z zakresu kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej;

- zorganizować pracę domową ucznia oraz wspomagać samokształcenie

- skontrolować i ocenić postępy uczniów w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych na II etapie edukacji, sformułować recenzję krytyczno-oceniającą wypowiedzi uczniowskiej;

- integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów nauki o języku i literaturze, dążąc do funkcjonalnego wprowadzania podstaw tej

wiedzy na II etapie edukacji, rozwijania języka ucznia i wspierania poznawczego (w tym: kulturowego), emocjonalnego i moralnego rozwoju dziecka

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

1. Obecność na zajęciach. 5%

2. Aktywny udział w zajęciach. 10%

3. Wykonywanie prac cząstkowych (np. ocena wypracowania uczniowskiego, opracowanie konspektu lekcji, poleceń do tekstu wykorzystujących wiedzę językową), ewentualnie przygotowanie i wygłoszenie referatu. 15%

4. Zaliczenie pisemne 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Beata Jędryka, Katarzyna Maciejak, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Helena Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska, Katarzyna Maciejak, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.