Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2PA Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z czterech modułów, obejmujących:

1) Zagadnienia związane z rozwijaniem kompetencji kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego;

2) Elementy pedagogiki międzykulturowej;

3) Koncepcje i kierunki edukacji spersonalizowanej wraz z kreatywnym planowaniem dydaktycznym;

4) Zagadnienia rozwoju zawodowego nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Pierwsza część zajęć obejmuje zagadnienia związane ze metodami i technikami rozwijania kompetencji kulturowych w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w emancypacyjno-krytycznym nurcie refleksyjnym. Kwestie przekazu kulturowego zaprezentowane zostaną także z perspektywy ukrytych programów i założeń krytycznej dydaktyki języków obcych.

Druga część zajęć będzie przedstawiać wybrane koncepcje współczesnej pedagogiki i edukacji międzykulturowej w ich ujęciach integracyjno-inkluzyjnych. Konteksty międzykulturowe zajęć językowych poddane zostaną analizom antropologicznym oraz lingwistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem stylów dydaktycznych nauczających.

Część trzecia ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami edukacji spersonalizowanej. W odniesieniu do założeń teoretycznych oraz programowych studenci przygotowani zostaną do kreatywnego planowania zajęć uwzględniających potencjał uczących się.

Czwarta, ostatnia część zajęć obejmować będzie zagadnienia związane z rozwojem zawodowym nauczyciela języka polskiego jako obcego i jego subiektywnym dobrostanem, pojmowanym jako czynnik wspierający efektywność procesu nauczania. W ramach cyklu zajęć warsztatowych studenci będą odkrywać swój styl dydaktyczny oraz próbować go modyfikować w zależności od sytuacji dydaktycznych.

Literatura:

1. M. Gaszyńska-Magiera, Miejsce wiedzy o kulturze w nauczaniu języka polskiego jako obcego — perspektywa etnolingwistyczna, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008.

2. P. E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010.

3. P.E. Gębal, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

4. B. Karpińska-Musiał, M. Panońko (red.)., Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków, Warszawa 2018.

5. Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012 (wybrane teksty).

6. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W. Miodunka, Kraków 2004.

7. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2002 (i inne książki tej autorki dotyczące grzeczności).

8. K. Stankiewicz, A. Żurek, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe, Łask 2014.

9. Szymankiewicz K., Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej, Warszawa 2017.

9. W. Wilczyńska, M. Mackiewicz, J. Krajka, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznan 2019.

Efekty uczenia się:

Po realizacji zajęć studenci będą dysponować wiedzą w zakresie:

- psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań pracy nauczyciela i lektora języka polskiego jako obcego;

- specyfiki nauczania osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi;

- rozwijania kompetencji kulturowych i społecznych w ramach zajęć z języka polskiego jako obcego (w perspektywie pedagogiki postmodernizmu);

- realizacji badania w działaniu w kontekście swojego rozwoju zawodowego.

Studenci będą potrafili:

- przygotować, przeprowadzić oraz krytycznie ocenić zajęcia uwzględniające realne potrzeby komunikacyjne i działaniowe uczących się;

- różnicować i indywidualizować proces dydaktyczny oraz wprowadzać do niego elementy edukacji spersonalizowanej;

- opracować autorskie materiały dydaktyczne uwzględniające różne potrzeby edukacyjne uczących się.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, projekt pedeutologiczny i jego krytyczna ewaluacja, analiza studiów przypadku, badanie w działaniu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gębal, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Przemysław Gębal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z czterech modułów, obejmujących:

1) Zagadnienia związane z rozwijaniem kompetencji kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego;

2) Elementy pedagogiki międzykulturowej;

3) Koncepcje i kierunki edukacji spersonalizowanej wraz z kreatywnym planowaniem dydaktycznym;

4) Zagadnienia rozwoju zawodowego nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Pierwsza część zajęć obejmuje zagadnienia związane ze metodami i technikami rozwijania kompetencji kulturowych w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w emancypacyjno-krytycznym nurcie refleksyjnym. Kwestie przekazu kulturowego zaprezentowane zostaną także z perspektywy ukrytych programów i założeń krytycznej dydaktyki języków obcych.

Druga część zajęć będzie przedstawiać wybrane koncepcje współczesnej pedagogiki i edukacji międzykulturowej w ich ujęciach integracyjno-inkluzyjnych. Konteksty międzykulturowe zajęć językowych poddane zostaną analizom antropologicznym oraz lingwistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem stylów dydaktycznych nauczających.

Część trzecia ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami edukacji spersonalizowanej. W odniesieniu do założeń teoretycznych oraz programowych studenci przygotowani zostaną do kreatywnego planowania zajęć uwzględniających potencjał uczących się.

Czwarta, ostatnia część zajęć obejmować będzie zagadnienia związane z rozwojem zawodowym nauczyciela języka polskiego jako obcego i jego subiektywnym dobrostanem, pojmowanym jako czynnik wspierający efektywność procesu nauczania. W ramach cyklu zajęć warsztatowych studenci będą odkrywać swój styl dydaktyczny oraz próbować go modyfikować w zależności od sytuacji dydaktycznych.

Literatura:

1. M. Gaszyńska-Magiera, Miejsce wiedzy o kulturze w nauczaniu języka polskiego jako obcego — perspektywa etnolingwistyczna, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008.

2. P. E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010.

3. P.E. Gębal, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

4. B. Karpińska-Musiał, M. Panońko (red.)., Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków, Warszawa 2018.

5. Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012 (wybrane teksty).

6. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W. Miodunka, Kraków 2004.

7. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2002 (i inne książki tej autorki dotyczące grzeczności).

8. K. Stankiewicz, A. Żurek, Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe, Łask 2014.

9. Szymankiewicz K., Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej, Warszawa 2017.

9. W. Wilczyńska, M. Mackiewicz, J. Krajka, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznan 2019.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.