Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki glottodydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A3PG Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyki glottodydaktyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki glottodydaktyczne odbywają się w szkołach językowych, ośrodkach polonijnych lub szkołach podstawowych, w grupach o różnym poziomie zaawansowania, głównie w formie śródrocznej (hospitacje lekcji i samodzielne prowadzenie zajęć. Praktyki glottodydaktyczne realizowane są w ramach zajęć z metodyki języka polskiego jako obcego.

Skrócony opis:

Celem praktyk jest nabycie praktycznych doświadczeń w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego i skonfrontowanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego z praktycznym nauczaniem.

Pełny opis:

W trakcie praktyk studenci:

- zapoznają ze funkcjonowaniem szkół, organizacją pracy, prowadzeniem dokumentacji szkolnej i nauczycielskiej;

- obserwują czynności podejmowane przez lektorów podczas zajęć, tok metodyczny lekcji, metody i techniki pracy, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, sposoby aktywizowania uczniów, sposoby oceniania uczniów;

- współdziałają z opiekunami praktyk/lektorami w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej, procesie kontroli i oceniania uczniów;

- zapoznają się z rolą nauczyciela;

- analizują i interpretują zaobserwowane sposoby pracy na lekcjach języka polskiego jako obcego, w tym: prowadzą dokumentację praktyk, konfrontują wiedzę teoretyczną z praktyką, omawiają z opiekunem praktyk obserwowane i prowadzone lekcje oraz zgromadzone doświadczenia;

Zajęcia prowadzone przez studenta muszą być gruntownie opracowane, w szczególności pod względem rzeczowym i metodycznym. Pisemny konspekt zajęć należy przedstawić opiekunowi praktyk przynajmniej na dzień przed prowadzeniem zajęć.

Konspekty zajęć, projekty ćwiczeń itp. muszą zostać uzgodnione merytorycznie z opiekunem praktyki.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Student ma umiejętności z zakresu prowadzenia lekcji języka polskiego jako obcego.

W zakresie kompetencji społecznych wykazuje aktywność, podejmuje realizację indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk:

- dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie;

- konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w czasie praktyk;

- zaświadczenie o odbyciu praktyki ze zwięzłą opinią opiekuna praktyki.

Praktyki zawodowe:

Wymiar godzin: 40 godzin, w tym co najmniej 10 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.