Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3WK
Kod Erasmus / ISCED: 09.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat pracy z osobami niemówiącymi, z poważnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej i/lub językowej, zapoznanie słuchaczy z metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z istotą i funkcją komunikacji językowej oraz z systemami komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jak również przekazanie studentom wiedzy na temat pracy z osobami niemówiącymi, z poważnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej i/lub językowej, zapoznanie słuchaczy z metodami metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kwidzyn.

- Grycman M., Kaczmarek B. B., 2014, Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), Impuls, Kraków.

- Lechowicz A., 2005, Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

- Michalik, M. 2018, Lingwistyczne podstawy terapii logopedycznej osób niemownych i niemówiących, Logopedia, 47, s. 287-297.

Literatura uzupełniająca: Artykuły i pozycje podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna znaczenie pojęć kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna, zna zasady pracy z osobami niemówiącymi, zna wybrane metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Umiejętności: student umie zaprogramować terapię logopedyczną osoby niemówiącej, stosując techniki informacyjno-komunikacyjne.

Kompetencje: student jest wrażliwy na potrzeby osób niemówiących

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach.

Dopuszczalna 1 nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Elżbieta Sadowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Elżbieta Sadowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)