Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja antyczna w literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1TA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna w literaturze
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student winien legitymować się wiedzą na temat podstawowych zagadnień dotyczących literatury a także filozofii i kultury greckiej oraz rzymskiej starożytności. Powinien też posiadać umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz ogólną orientację w dziejach świata starożytnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżenie grecko-rzymskiego antyku, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów funkcjonowania tego dziedzictwa w literaturze i kulturze epok późniejszych.

Pełny opis:

Celem kursu jest przybliżenie problematyki a także analiza i interpretacja dzieł grecko-rzymskiego antyku. Interpretacji tekstów starożytnych towarzyszyć będą odniesienia do wybranych kontekstów epok późniejszych. Wyeksponowany zostanie dialog z tradycją, przejawiający się w rozmaitych sposobach reinterpretacji dzieł antycznych. Przedmiotem refleksji staną się historyczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania intertekstualnych relacji między dziełami starożytnymi a późniejszymi. Lekturze tekstów śródziemnomorskiego antyku oraz utworów powstałych w późniejszych epokach towarzyszyć będzie namysł nad złożonością przemian kultury greckiej i rzymskiej. Uwzględniona zostanie także teoretyczna refleksja wokół literatury podmiotowej.

Literatura:

- Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2005 (fragmenty);

- R. Grave, Mity starożytnej Grecji, przeł. A. Nowicki, Warszawa 1994 (wybór);

- Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, oprac. J. Łanowski, Warszawa 1999;

- Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, dowolne wydanie;

- Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, stąd: Sofokles, Król Edyp; Eurypides, Medea; Ajschylos, Prometeusz skowany;

- Arystofanes, Żaby, [w:] Tegoż: Komedie, t. II, Warszawa 2003;

- Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, dowolne wydanie w tym przekładzie;

- Platon, Obrona Sokratesa, jw.

- Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996 (wybór);

- Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1953, tutaj: Teokryt, Pasterze, Czarodziejki;

- Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1998 (wybrane pieśni);

- Wergiliusz, Ekloga I [w:] Bukoliki i Georgiki, przeł. Z. Abramowicz, Wrocław 1953;

- Horacy, Dzieła wszystkie, t. 1, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1988 (wybór ód i epod);

- Horacy, List do Pizonów, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983;

- Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, księgi: I- III.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dysponuje podstawami wiedzy nt. twórczości autorów grecko-rzymskiego antyku;

- rozumie i trafnie rozpoznaje zależności pomiędzy literackim dorobkiem starożytności a dziełami epok późniejszych;

- zna i rozpoznaje znajdujące swoje zastosowanie w literaturze starożytnej gatunki;

- rozumie pojęcie mitu, potrafi wskazać jego rolę w funkcjonowaniu społeczności;

- rozpoznaje symbolikę mitologiczną, zna pochodzenie odwołującej się do niej frazeologii;

- poprawną polszczyzną formułuje myśli i sądy, z powodzeniem podejmuje dyskusję, wykazuje się umiejętnością logicznego argumentowania i egzemplifikowania.

Osiągnięcie efektów uczenia się dopomoże w sprostaniu wymaganiom wiążącym się z uczestnictwem w zajęciach z Historii literatury polskiej.

Metody i kryteria oceniania:

1.Frekwencja (dopuszczalne dwie nieobecności podlegające usprawiedliwieniu);

2.Test ze znajomości lektur, opracowań obowiązkowych oraz zagadnień omówionych podczas wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Meritum wykładu będzie stanowić namysł nad literaturą i kulturą antyku, jako nieodzowny kontekst potraktowane zostaną dzieła polskiej i europejskiej literatury nowożytnej.

Pełny opis:

Każde ze spotkań poświęcone będzie:

1. wybranym dziełom starożytnej literatury greckiej oraz rzymskiej osadzonym w kontekście historii, filozofii i estetyki epoki;

2. wybranym dziełom literatury nowożytnej wyraźnie inspirowanym antycznymi motywami literackimi, elementami filozofii i religii, konkretnymi aspektami poetyki antycznej Grecji oraz starożytnego Rzymu;

3. narzędziom interpretacji tekstu starożytnego oraz współczesnego

Literatura:

Owidiusz: Metamorfozy, ks. I

Zygmunt Kubiak: Początki świata, [w:] Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2005, s. 35-82.

mit prometejski

Ajschylos: Prometeusz skowany

Johann Wolfgang Goethe: Prometeusz

Homer: Iliada; Odyseja

Wergiliusz: Eneida

Eurypides: Medea

mit o Argonautach (o Jazonie i złotym runie)

Arystofanes: Żaby

Arystoteles: Poetyka (fragm.. poświęcone komedii)

Jan Bystroń: Komizm (fragm..)

Safona, Anakreont, Tyrtajos – wybór poezji

Horacy, Wergiliusz, Owidiusz – wybór poezji

Owidiusz: Przemiany (fragm..)

Teokryt: Konkurs pasterski, Syrakuzanki na święcie Adonisa

Wergiliusz: Sielanka I, II i IV

Franciszek Karpiński: Laura i Filon

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (fragm.)

Gelliusz: Androklos i lew

Wergiliusz: Arysteusz

Owidiusz: Byblida

Apulejusz: Strażnik zwłok

Zbigniew Herbert: Jaskinia filozofów

Platon: Obrona

Sokratesa

Arystoteles: Poetyka (fragm..)

Horacy: Ars poetica (fragm.)

Fragmenty poezji i prozy XX i XXI wieku

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.