Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1WJ Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o języku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Są poświęcone przypomnieniu i uporządkowaniu aparatu pojęciowego współczesnego językoznawstwa. Po zakończeniu cyklu student będzie w stanie czytać literaturę lingwistyczną i opartą na badaniach języka.

Zajęcia są wstępem do cyklu przedmiotów językoznawczych oraz logopedycznych (m.in. poprzedzają analizę podsystemów językowych w rozwoju mowy dziecka).

Pełny opis:

1. Świat znaków. Typy znaków. Język jako system semiotyczny na tle innych systemów znakowych.

2. Cechy definicyjne języka naturalnego. Uniwersalność systemu językowego.

3. Struktura aktu komunikacji. Funkcje języka i wypowiedzi.

4. Struktura języka: słownik i gramatyka. Hierarchia jednostek językowych: od fonemu do zdania. Warianty jednostek. Zasada analogii.

5. Podsystem fonologiczny. Podział na diakryty. Pojęcie opozycji.

6. Podsystem słowotwórczy. Przypomnienie podstawowych terminów, zasady pochodności słowotwórczej wyrazów. Neologizmy.

7. Podsystem fleksyjny. Podział na morfemy. Szkolna klasyfikacja leksemów na części mowy.

8. Podsystem składniowy. Części zdania. Tradycyjne związki składniowe.

9. Leksyka. Relacje semantyczne, różnice stylistyczne. Zróżnicowanie polszczyzny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku – dla wszystkich, Warszawa.

Wierzbicka A., Wierzbicka P., 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (rozdz. Propedeutyka wiedzy o języku), Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1997.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa (cz. II: Język jako system znaków, s. 41-56), Kraków.

Goddard C., Wierzbicka A., 2001, Język, kultura, znaczenie – semantyka międzykulturowa, [w:] Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, s. 175-202, Kraków.

Sapir E., 2010, Język. Wprowadzenie do badań nad mową (rozdz. I: Wprowadzenie: definicja języka, s. 15-33), Kraków.

Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego (rozdz. Miejsce języka wśród faktów mowy, s. 38-43).

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

(WIEDZA)

- zna podstawową terminologię lingwistyczną;

- ma elementarną wiedzę dotyczącą struktury aktu mowy i procesu komunikacji językowej;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą systemu językowego i jego użycia;

- wie, na czym polega różnica między jednostkami systemu języka a ich realizacjami;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- umie rozpoznawać i identyfikować jednostki różnych podsystemów;

- potrafi samodzielnie wyodrębnić jednostki różnych podsystemów i ich warianty;

- umie zbudować opozycję;

- posługuje się zasadą analogii .

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje bieżące przygotowanie do zajęć i zaliczenie pisemne (test; zaliczenie od 60%).

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marzena Stępień, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Milena Wojtyńska-Nowotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Nie ma możliwości eksternistycznego zaliczania zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.