Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyslalia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA2DS Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Dyslalia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 2 rok I st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje objawy dyslalii, zdobywa wiedzę o przyczynach nieprawidłowego rozwoju artykulacji u dzieci oraz podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania i korygowania wad wymowy.

Pełny opis:

Dyslalia - to pierwsze zaburzenie rozwoju mowy, które poznają studenci.

Zdobywają wiedzę na temat charakterystycznych objawów i ich uwarunkowań anatomiczno-funkcjonalno-środowiskowych. Studenci zdobywają umiejętność oceny poziomu rozwoju i poprawności rozwoju artykulacji u dzieci. Poznają narzędzia wykorzystywane przez polskich logopedów do przeprowadzenia takiej oceny-testy i kwestionariusze. Studenci opanowują umiejętność tworzenia indywidualnych planów terapii, dostosowanych do korygowanej wady, potrzeb i możliwości dziecka.

Literatura:

Antos D., Demel G., Styczek I. (1978) „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy.” Warszawa

Demel G. (1994) „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”WSiP, Warszawa

Emiluta – Rozya D. (1994) „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” CMPP-P MEN 1994

Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (2004) „Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci 2, 4, 6-letnich.” Wydawnictwo APS

Emiluta – Rozya D. (2008) „Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy” H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa

Emiluta – Rozya D. (1998) „Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy” [w:] Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy (red.) Rola J., WSPS, Warszawa

Fabiszewska-Jaruzelska F. (1991) „Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia”. [w:] (red.) B. Rocławski „Opieka logopedyczna od poczęcia”. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999) „Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole

Kania J. (2001) „Szkice logopedyczne”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin

Konopska L. (2008) „Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z wadą zgryzu”, [w:] Logopedia t.37, PTL, Lublin

Krasowcz-Kupis G. (2004) „Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka.” UMCS, Lublin

Mackiewicz B. (1993), „Zapobieganie oddychaniu przez usta u noworodków i niemowląt. Znaczenie pionizacji końca języka dla poprawnej artykulacji głosek. Wskazówki do nauki prawidłowego połykania w wadach zgryzu i wymowy u dzieci”. [w:] (red.) B. Rocławski „Opieka logopedyczna od poczęcia”. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Michalak-Widera I. (2009) „Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży”, Katowice

Michalak-Widera I., Węsierska K. (2012) „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym”, Katowice

Hortis -Dzierzbicka M., Stecko E. (2005) „Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno-logopedyczne”, WUW, Warszawa

Ostapiuk B. (2008) „Standard postępowania logopedycznego w dyslalii ankyloglosyjnej”, [w:] Logopedia t.37, PTL, Lublin

Pluta-Wojciechowska D. (2008) „Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia”. Badania-Teoria-Praktyka. Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom

Pluta-Wojciechowska D. (2013) "Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego". Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom

Pluta-Wojciechowska D. (2017) "Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń". Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom

Rocławski B. (1995) „ Słuch fonemowy i fonetyczny”. Teoria i praktyka. Glottispol. Gdańsk

Rocławski B. (red.) (1991) „Opieka logopedyczna od poczęcia”. Uniwersytet Gdański. Gdańsk

Sołtys-Chmielowicz A. (2008) „Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka.”, Impuls, Kraków

„Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyslalii”, [w:] Logopedia t.37, PTL, Lublin

Styczek I. (1979) „Logopedia”

Styczek I. (1982), „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego”. WSiP, Warszawa

Wójtowiczowa J. (1997) „O wychowaniu językowym”, Warszawa

Wójtowiczowa J. (1991) „ Logopedyczny zbiór wyrazów”

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student:

- zna różne klasyfikacje dyslalii

- zna przyczyny zakłóceń w realizacji dźwięków języka polskiego

- zna różne metody diagnozowania i usprawniania dzieci z dyslalią

- poznaje podstawy administracyjno-prawne tworzenia opinii logopedycznych

UMIEJĘTNOŚCI, student:

- potrafi samodzielnie opisywać, analizować objawy językowe i pozajęzykowe dyslalii

- potrafi diagnozować dzieci z dyslalią

- potrafi opracować plan terapii uwzględniając potrzeby i możliwości pacjenta

- potrafi skonstruować opinię o pacjencie

- potrafi zaplanować i wykonać proste pomoce logopedyczne służące realizacji zajęć

- wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu dokumentów - konspektów, opinii. i

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student

- posiada umiejętność rozumienia sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta z dyslalią

- potrafi współpracować z rodzicami dziecka i innymi specjalistami w celu

- tworzenia skutecznego procesu usprawniania pacjenta z dyslalią

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - dwie dopuszczalne nieobecności podlegające usprawiedliwieniu umożliwiającej zaliczenie zajęć;

realizacja zadań praktycznych, hospitacje zajęć, opracowanie konspektu zajęć logopedycznych, opracowanie opinii logopedycznej o dziecku, wykonanie pomocy logopedycznej, sprawdziany śródsemestralne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.