Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polskiego romantyzmu w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA2LR Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura polskiego romantyzmu w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 2 rok I st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć: Literatura staropolska i oświeceniowa w dydaktyce szkolnej (wykład i ćwiczenia).

Ogólna wiedza historycznoliteracka oraz kulturowa dotycząca 19. stulecia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studenta z reprezentatywnymi prądami, konwencjami i dziełami polskiej literatury romantycznej 1820-1864, rozpatrywanej w powiązaniu z krajowymi i zagranicznymi kontekstami kulturalnymi, historycznymi i cywilizacyjnymi okresu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie współczesną wiedzę naukową na temat okresu romantyzmu potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat literatury polskiej (krajowej i emigracyjnej) z lat 1820-1864;

• przekazać wiedzę na temat najważniejszych nurtów w kulturze artystycznej i umysłowej romantyzmu;

• zapoznać studenta z kluczowymi dziełami tworzącymi kanon historyczno-literacki czasów romantycznych;

* uświadomić rolę i miejsce literatury tłumaczonej w polskim systemie literackim romantyzmu (recepcja przekładowo-krytyczna kanonu światowego kanonu romantycznego);

* ukazać trwanie i przemiany tradycji romantycznej w kulturze polskiej XIX i XX w.;

• mobilizować studentów do samodzielnej i systematycznej pracy z tekstami i kontekstami epoki.

Wykłady zapoznają studenta z podstawowymi informacjami historyczno-literackimi na temat literatury polskiej I poł. XIX w. oraz jej europejskim tłem kulturowym. Cykl zajęć składa się z dwóch części. W pierwszej student otrzyma wiedzę o najważniejszych dziełach literatury światowej okresu romantyzmu i jej wpływie (przekład, recepcja, inspiracje) na powstającą literaturę polską, w drugiej zaś omówione zostaną kanoniczne dzieła polskiego romantyzmu i ich rezonans w późniejszych okresach literackich (tradycja romantyczna). Dodatkowo naświetlone zostaną konteksty kulturowe, tzn. odbicie omawianych prądów i zjawisk literackich w dziedzinach sztuki (muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura) i kultury materialnej oraz obyczaju.

Zajęcia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć i przygotowywania bloków programowych na temat literatury i kultury polskiego romantyzmu.

Literatura:

Wybrana literatura:

- „Idee programowe romantyków polskich. Antologia”, red. Alina Kowalczykowa, Wrocław 2000.

- „Manifesty romantyzmu 1790-1830”, red. Alina Kowalczykowa, Warszawa 1995.

- Adam Mickiewicz: „Ballady i romanse”, „Konrad Wallenrod”, „Giaur”, „Dziady” II-IV, „Pan Tadeusz”, wykłady paryskie.

- ukraińska szkoła poezji w romantyzmie polskim: „Maria” Antoniego Malczewskiego i „Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego.

- Juliusz Słowacki: wybór wierszy lirycznych okresu przedlistopadowego, poezji powstańczej i liryki mistycznej; „Kordian”, „Balladyna”.

- Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”, „Irydion”.

- Cyprian Norwid: wybrane wiersze z cyklu „Vade-mecum” i nowele.

- Cyganeria warszawska i narodziny prozy fantastycznej.

- Walery Łoziński „Zaklęty dwór”, Seweryn Goszczyński „Król zamczyska” i Zygmunt Kaczkowski „Murdelio” jako przedstawiciele oryginalnej powieści gotyckiej późnego romantyzmu polskiego.

- Twórczość „przedburzowców”.

- Aleksander Fredro: „Zemsta”, „Śluby panieńskie”, „Pan Jowialski”.

- Wybrane dzieła literatury światowej: „Cierpienia młodego Wertera” i „Faust” J. W. Goethego; „Zbójcy” i ballady F. Schillera; „Mnich” M. G. Lewisa; „Wyznania” i „Nowa Heloiza” J. J. Rousseau; „Piaskun” E. T. A. Hoffmanna; liryka Puszkina; „Hernani” W. Hugo; „Spowiedź dziecięcia wieku” A. de Musseta; „Pani Bovary” G. Flauberta.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student ma:

Wiedzę:

- o najważniejszych utworach historycznoliterackich lat 1820-1864;

- o najważniejszych nurtach w kulturze artystycznej i umysłowej okresu romantyzmu;

- o kluczowych dziełach tworzących kanon historycznoliteracki czasów romantycznych.

Umiejętności:

– w analizowaniu najważniejszych tekstów literatury i kultury polskiej lat 1820-1864;

- w rozpoznawaniu cech podstawowych prądów i nurtów artystycznych w wybranych dziełach literackich i publicystycznych okresu;

- w nazywaniu kanonicznych dzieł literackich i kulturalnych omawianego okresu.

Kompetencje:

– w postrzeganiu historii literatury jako zespołu umiejętności z różnych dziedzin;

- w uwzględnianiu i rozumieniu zależności między dziełami różnych gałęzi sztuk jako wyrazu nurtów epoki;

- w wyjaśnianiu przynależność estetycznej i światopoglądowej danego dzieła literackiego i tekstu kulturowego do formacji romantycznej (okresu i tradycji);

- w rozumieniu i krytycznej analizie utworów romantycznych w zależności od specyfiki tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę, do którego student jest dopuszczany po uzyskaniu zaliczenia zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.