Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A3H-PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w mediach
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład Prawo w mediach dotyczy prawnych unormowań wybranych aspektów funkcjonowania środków społecznego przekazu, w szczególności prasy i objętego tym pojęciem dziennikarza. Począwszy od konstytucyjnych i unijnych gwarancji wolności: słowa, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz twórczości artystycznej, poprzez regulacje ustawodawstwa zwykłego, omówione zostaną kwestie związane z prawami i obowiązkami dziennikarzy oraz świadczeniem przez nich pracy. Kwestie autorskoprawne uwzględniać będą problematykę nabywania praw w efekcie działalności w mediach oraz poszanowania praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych omówiona zostanie zarówno w świetle regulacji prawa cywilnego, jak i karnego. Uwzględnione zostaną ponadto podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw prasowych, a także funkcjonowania prasy w Internecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład Prawo w mediach dotyczy prawnych unormowań wybranych aspektów funkcjonowania środków społecznego przekazu, w szczególności prasy i objętego tym pojęciem dziennikarza. Począwszy od konstytucyjnych i unijnych gwarancji wolności: słowa, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz twórczości artystycznej, poprzez regulacje ustawodawstwa zwykłego, omówione zostaną kwestie związane z prawami i obowiązkami dziennikarzy oraz świadczeniem przez nich pracy. Kwestie autorskoprawne uwzględniać będą problematykę nabywania praw w efekcie działalności w mediach oraz poszanowania praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych omówiona zostanie zarówno w świetle regulacji prawa cywilnego, jak i karnego. Uwzględnione zostaną ponadto podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw prasowych, a także funkcjonowania prasy w Internecie.

Pełny opis:

W czasie wykładów dotyczących Prawa w mediach rozważane będą w sposób szczególny następujące zagadnienia:

1. Pojęcie środków społecznego przekazu (mediów), w tym prasy i dziennikarza.

2. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje wolności prasy, wypowiedzi prasowej oraz wyrażania poglądów. Zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy (z uwzględnieniem koncesjonowania rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych).

3. Prawne konsekwencje „bycia” prasą – szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z działalności prasowej. Zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.

4. Tajemnica zawodowa dziennikarza.

5. Obowiązek ochrony dóbr osobistych i odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia w świetle przepisów unijnych oraz polskich. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

6. Materiał prasowy jako utwór chroniony prawem autorskim – kryteria, podmioty uprawnione do rozporządzania. Inne przejawy działalności twórczej w mediach.

7. Ochrona utworów oraz dozwolony użytek chronionych utworów.

8. Radiofonia i telewizja – regulacja prawna rynku nadawców w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa w szczególności:

1. Barta J., Markiewicz R. (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009.

2. Barta J., Markiewicz R, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019.

3. Barta J, Markiewicz R, Matlak A. (red.), Prawo mediów, wyd.2, Warszawa 2008.

4. Jaworski L., Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa, Toruń 2016.

5. Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca w szczególności:

1. Gardocka T., Sobczak J. (red.), Wolność prasy w teorii i praktyce, Toruń 2010.

2. Jaworski L., Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w świetle wolności konstytucyjnych, „Zarządzanie Mediami” 2014, nr 4.

3. Jaworski L., Zakaz cenzury prewencyjnej w świetle zasady wolności słowa, „Themis Polska Nova” 2014, nr 1 (6).

4. Piątek S. (red.), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 2014.

5. Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

6. Wacławczyk W., Swoboda wypowiedzi jako fundamentalna zasada społeczeństwa demokratycznego. Kilka uwag o standardach Rady Europy i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, OSA 2005, nr 12.

7. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Wydanie drugie – rozszerzone, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy na temat gwarancji prawnych wolności prasy, wypowiedzi prasowej oraz wyrażania poglądów.

Uzyskanie wiedzy na temat praw i obowiązków prasy oraz funkcjonujących w jej ramach dziennikarzy.

Uzyskanie wiedzy na temat regulacji prawnoautorskich niezbędnych do świadczenia pracy w mediach.

Uzyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych rynku mediów elektronicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności nadawców radiowych i telewizyjnych.

Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym podstawowej kompetencji i wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowania mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Wynik końcowego zaliczenia pisemnego, który kształtuje ocenę.

Zaliczenie pisemne w postaci końcowego testu wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jaworski, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Lech Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.