Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A2PG-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Ukończony pierwszy rok filologii polskiej, pozytywna rekrutacja na specjalizację nauczycielską.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem niniejszego wykładu - przeznaczonego dla studentów specjalizacji pedagogicznych (nauczycielskiej i glottodydaktycznej) jest ogólne przedstawienie najważniejszych kierunków badawczych oraz podstawowych założeń metodologicznych psychologii, przydatnych w pracy nauczyciela. Na kurs będą składały się zajęcia, poświęcone min. metodologii badań psychologicznych, psychologii rozwojowej, psychologii poznawczej, psychologii różnic indywidualnych (ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia inteligencji i temperamentu), psychologii emocji i motywacji, psychoterapii i pomocy psychologicznej, psychologii osobowości.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów (w zależności od liczby wykładów w semestrze):

1). Metodologia badań psychologicznych

(psychologia jako nauka, definicja psychologii, metody badawcze w psychologii, podejście idiograficzne i nomotetyczne).

2). Psychologia rozwojowa 1: (pojęcie rozwoju, pojęcie zmiany rozwojowej, czynniki rozwoju, różne koncepcje rozwojowe).

3). Psychologia rozwojowa 2: (rozwój w okresie niemowlęcym, przedszkolnym, szkolny, w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości - najważniejsze stadia rozwojowe).

4). Psychologia rozwojowa 3: (rozwój w okresie adolescencji, rozwój tożsamości).

5). Inteligencja: ((pojęcie, definicje, pomiar inteligencji, inteligencja a funkcjonowanie w szkole)

6). Temperament (Teoria PEN Eysencka, teoria temperamentu dziecka Thomasa i Ches, teoria Bussa i Plomina, teoria Zuckermana, Regulacyjna teoria temperamentu)

7). Psychologia poznawcza: rozwój poznawczy (teoria Jeana Piageta, rozwój moralności wg. Kohlberga)

8). Psychologia poznawcza 2: uczenie się i pamięć (rodzaje i podział pamięci, prawa uczenia się i zapominania, metody uczenia się).

9). Teorie osobowości 1: (teorie psychoanalityczne i psychodynamiczne)

10). Teorie osobowości 2: (teorie poznawcze i behawioralno-poznawcze, teoria cech i teoria konstruktów osobistych, teoria społecznego uczenia się).

11). Motywacja (podstawowe mechanizmy motywacyjne, podstawowe teorie i prawa motywacji, prawa motywacji (Prawo Yerkesa-Dodsona), motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, odniesienie do praktyki szkolnej).

12). Psychoterapia, pomoc psychologiczna: (psychoterapia: najważniejsze definicje, specyfika kontaktu terapeutycznego, podstawowe zasady psychoterapii, rodzaje psychoterapii, założenia najważniejszych szkół terapeutycznych)

13). Psychologia narracyjna (Ja narracyjne, Ja dialogowe, teoria tożsamości narracyjnej, rola opowieści w poznaniu rzeczywistości).

14). Związki psychologii i literatury (teoria literatury: Freud, Lacan - psychoanalityczne interpretacje tekstów literackich, granice między interpretacją i nadinterpretacją, transfer między terapią rodzin a literaturoznawstwem)

15). Kolokwium zaliczeniowe; tematyka zajęć wybrana przez studentów.

Literatura:

Najważniejsze podręczniki akademickie:

1). Psychologia akademicka. Podręcznik, pod. red. J. Strelaua i D. Dolińskiego, Gdańsk 2011.

2). J. Strelau, Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowanie, Warszawa 2015.

3). J. Prochaska, J. Norcross, Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, przeł. D. Golec, A. Tanalska-Dulęba, M. Zakrzewski, Warszawa 2006.

4). C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, przeł. J. Kowalczewski i J. Radzicki, Warszawa 2002 (i wyd. następne).

5). Psychoterapia. Szkoły i metody, red. H. Suszek i L. Grzesiuk, Warszawa 2011.

6). Narracja. Teoria i praktyka, pod red. B. Janusz, K. Gdowskiej i B. de Barbaro, Kraków 2008

7). P. Zimbardo, R. Gerrig, Psychologia i życie, red. nauk. polskiego wydania M. Materska, przeł. E. Czerniawska, M. Guzowska-Dąbrowska, A. Jaworowska-Surma, J. Radzicki, Warszawa 2012.

8). H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2004.

9). A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016.

10). F. L. Ilg, L. Bates Ames, S. M. Baker, Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, przeł. M. Przypilak, Sopot 2017

11). P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

12). J. Strelau, Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.

Literatura obowiązkowa (pochodząca z powyższych opracowań i innych pozycji) zostanie podana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności:

Student zna podstawowe zasady i prawa rozwoju człowieka, i wiedzę o nich potrafi wykorzystać w pracy szkolnej.

Student potrafi wyjaśnić zasady działania pamięci i uczenia się i dostosować do nich metody nauczania.

Student zna najważniejsze elementy pojęcia inteligencji i wiedzę o nich potrafi wykorzystać w pracy szkolnej.

Student zna najważniejsze teorie temperamentu

Student zna podstawowe teorie osobowości.

Student rozumie reguły rozwoju poznawczego moralnego i poznawczego i wedle nich dostosowuje swoje metody dydaktyczne

Student rozumie podstawowe reguły motywacji w kontekście pracy szkolnej.

Student zna specyfikę pomocy psychoterapeutycznej; potrafi wyróżnić najważniejsze szkoły psychoterapeutyczne.

Student zna i rozumie związki między psychologią, narracyjności i literaturoznawstwem.

Postawy

Student rozumie konieczność rozwijania wiedzy i umiejętności psychologicznych w trakcie swojej pracy w szkole.

Student rozumie i docenia rolę wiedzy i umiejętności psychologicznych w pracy nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

-) Końcowe kolokwium, składające się z pytań otwartych i zamkniętych (wymagana znajomość treści z wykładów i podanych przez prowadzącego fragmentów z literatury obowiązkowej).

-) Możliwość zdobycia dodatkowych punktów poprzez obecności (lista sprawdzana będzie pięciokrotnie w ciągu semestru) oraz poprzez śródsemestralny sprawdzian. Zdobyte punkty wliczają się do wyniku kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.