Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A3SX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z zakresu sztuki XX i XXI wieku obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej. Studenci i studentki zapoznają się z najważniejszymi zjawiskami sztuki XX i XXI wieku, jak również z istotnymi tekstami teoretycznymi, krytycznymi, wypowiedziami artystów_ek i manifestami.

Pełny opis:

Ćwiczenia z zakresu sztuki XX i XXI wieku obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej. Studenci i studentki zapoznają się z najważniejszymi zjawiskami sztuki XX i XXI wieku, jak również z istotnymi tekstami teoretycznymi, krytycznymi, wypowiedziami artystów_ek i manifestami. Zakres materiału obejmuje zarówno okres tzw. Wielkiej Awangardy, jak również twórczość neo-awangardową. Podczas zajęć zostaną podjęte także następujące tematy: media i techniki w XX i XXI wieku, instytucjonalna definicja dzieła sztuki, krytyka instytucjonalna, tzw. granica współczesności, dada i neo-dada, dematerializacja dzieła sztuki, praktyki performatywne, appropriation art, re-apropriacja i re-fotografia, książka artystów (artist’s book), historia wystaw i praktyki kuratorskie, minimalizm i postminimalizm, polska sztuka współczesna.

Literatura:

Sztuka po 1900. Modernizm – Antymodernizm – Postmodernizm, red. H. Foster i inni, przeł. M. Szubert, D. Skalska-Stefańska, A. Cichowicz, Warszawa 2023.

Oraz: literatura czytana podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie związki pomiędzy współczesną literaturą a sztuką i nowymi mediami; potrafi rozpoznać związki między rozwojem cywilizacji a formami komunikacji piśmiennicznej, wpływ rozwoju nowych mediów na literaturę i sztukę XXI wieku; jest gotów do uznania znaczenia polskiego i europejskiego dziedzictwa piśmienniczego i kulturalnego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz sprawdzianu pisemnego w formie pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)