Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia przekładów literackich (język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-T1A3HP Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia przekładów literackich (język angielski)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (3 rok studiów) - studia stacjonarne
Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przegląd wybranych tłumaczeń literatury anglojęzycznej na język polski, analiza przekładów ze zwróceniem uwagi na czas ich powstania, jak również równoległa lektura analityczna serii przekładowych wybranych tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przegląd wybranych tłumaczeń literatury anglojęzycznej na język polski oraz przybliżenie historii recepcji tychże tekstów w Polsce. Analiza wybranych przekładów będzie uwzględniała czas ich powstania, wpływający nie tylko na ich kształt językowy, lecz także na wszelkie uwarunkowania wynikające z działania czynników pozatekstowych – jako że, jak pisali niegdyś Susan Bassnett i André Lefevere – „przekłady nie powstają w próżni”. W ramach zajęć przewidziana jest również równoległa lektura analityczna serii przekładowych wybranych tekstów literackich. Analiza porównawcza polskich przekładów dramatów Shakespeare’a lub też polskich przekładów takich dzieł literackich, jak m.in. „The Tyger” Williama Blake’a, „The Raven” Edgara Allana Poe, „Alice’s Adventures in Wonderland” Lewisa Carrolla, „Winnie-the-Pooh” Alana Alexandra Milne’a, prozy Josepha Conrada, wierszy Johna Donne’a, Emily Dickinson, Philipa Larkina. Lektura porównawcza polskich przekładów wzbogacana niekiedy będzie o wymiar międzyjęzykowy, zatem o lekturę przekładów tych samych dzieł w innych językach, co pozwoli poszerzyć perspektywę analityczną. Ważnym kontekstem będą również komentarze krytyczne współczesne omawianym przekładom, drukowane na łamach prasy kulturalnej i literackiej, dostarczające źródła refleksji nad recepcją czytelniczą poszczególnych rozwiązań przekładowych. Podczas zajęć pochylimy się również nad problematyką oddziaływania literatury przekładowej na literaturę kraju przyjmującego i rozmaitych interakcji zachodzących między systemami obu literatur. Omówimy w tym zakresie m.in. przekłady poetów tzw. szkoły nowojorskiej i „niebieski” numer „Literatury na Świecie” (1986, nr 7). Niezwykle istotne w procesie kształtowania refleksji o przekładzie w ramach zajęć będzie odwołanie teoretyczne do współczesnych teorii przekładu literackiego.

Literatura:

Literatura podmiotowa

Polskie przekłady wybranych dramatów Williama Shakespeare’a oraz m.in. „The Tyger” Williama Blake’a, „The Raven” Edgara Allana Poe, „Alice’s Adventures in Wonderland” Lewisa Carrolla, „Winnie-the-Pooh” Alana Alexandra Milne’a, prozy Lawrence'a Sterne'a, Josepha Conrada, Francisa Scotta Fitzgeralda, Ernesta Hemigwaya, wierszy Johna Donne’a, Emily Dickinson, Walta Whitmana, Philipa Larkina, Franka O'Hary, Johna Ashbery'ego, W. H. Audena.

Wybrane numery „Literatury na Świecie” (w tym nr 7 z 1986 roku).

Inne lektury wskazane podczas zajęć.

Literatura przedmiotowa

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Katowice 2013.

Edward Balcerzan, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

Edward Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów. W kręgu translatologii i komparatystyki, wyd. trzecie poprawione i rozszerzone, Poznań 2011.

Stanisław Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków 2004.

Tomasz Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.

Magda Heydel, Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2013.

Jerzy Jarniewicz, Gościnność słowa, Kraków 2012.

Jolanta Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa 2009.

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, wybór i oprac. Edward Balcerzan, Ewa Rajewska, Poznań 2007.

Adam Pluszka, Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach, Gdańsk – Warszawa 2016.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2013.

Anthony Pym, Humanizing Translation History, „Hermes. Journal of Language and Communication Studies” 2009, n. 42.

Anthony Pym, Method in Translation History, Abigdon – New York 2014.

The Routledge Companion to Translation Studies, red. Jeremy Munday, London – New York 2009.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. Mona Baker, assisted by Kirsten Malmjaer, London – New York 2005 (wybrane hasła).

Friedrich Schleiermacher, O różnych metodach tłumaczenia. Fragment wykładu wygłoszonego w Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie 24 czerwca 1813 roku, przeł. Piotr Bukowski, „Przekładaniec” 2009, nr 1 (21).

Marta Skwara, „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, Kraków 2010.

Marta Skwara, Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów, Kraków 2014.

George Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. Olga i Wojciech Kubińscy, Kraków 2000.

Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. Agnieszka Pokojska, Kraków 2001.

Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2015.

Elżbieta Tabakowska, O przekładzie na przykładzie, Kraków 1999.

Dorota Urbanek, Dialektyka przekładu, Warszawa 2011.

Dorota Urbanek, Pęknięte lustro: tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa 2004.

Jenny Williams, Andrew Chesterman, The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies, Manchester and Northampton 2002.

Olgierd Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2007 [1957].

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2009.

Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility. A History of Translation, 2 ed., London – New York 2008.

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference, London – New York 1998.

Zofia Zaleska, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2015.

Wybrane artykuły z prasy kulturalnej i specjalistycznej.

Inne lektury wskazane podczas kursu.

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu nabywa świadomości w zakresie sposobu istnienia przekładu literackiego w kulturze w perspektywie historycznej, potrafi przywołać najważniejsze polskie tłumaczenia i serie przekładowe literatury anglojęzycznej, wykazuje się wiedzą na temat historii przekładu literackiego w zakresie literatury tłumaczonej z języka angielskiego w Polsce, ma umiejętność poprawnego formułowania myśli i budowania argumentacji w zakresie historii przekładu literackiego i recepcji krytycznoliterackiej tłumaczeń literatury angielskiej w Polsce oraz potrafi ująć swoje wnioski w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, wymagane bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność.

Zajęcia zakończą się pisemnym testem zaliczeniowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szurek, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szurek, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.