Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Luba)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-SEM-ILUB17
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Luba)
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Seminaria doktoranckie na Wydziale Historycznym
Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Zajęcia Wydziału Historycznego
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Uwaga!

Zajęcia (z których pierwsze odbyły się już 11 października) odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w podwójnym wymiarze godzin (17.00-20.00) w IHS UW, s. 314.

Pełny opis:

Seminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują wiek 20. Szczegółowy program zajęć ustalany jest wspólnie z doktorantami na początku semestru i uwarunkowany tematami przygotowywanych dysertacji doktorskich.

Seminarium służy opanowaniu przez uczestników wszystkich etapów przygotowania pracy doktorskiej – od właściwego sformułowania tematu, przez określenie zakresu i metod badań, kwerendy, szczegółowe analizy problemowe, po ostateczną redakcję tekstu.

Literatura:

Bibliografia jest dobierana indywidualnie dla każdego uczestnika seminarium w zależności od tematu doktoratu.

Efekty uczenia się:

Doktorant powinien wykazać się samodzielnością w pracy badawczej historyka sztuki i zaprezentować jej wyniki w formie referatu i/lub tekstu o charakterze naukowym. Doktorant referuje kolejne etapy pracy badawczej – od opracowania stanu badań i jego krytycznej analizy, przez odpowiedni dobór metod badawczych, po interpretacji zjawisk i dzieł sztuki. Seminaria, prowadzone w formie konwersatoryjnej, rozwijają kompetencje personalne i społeczne uczestników seminarium. Zwiększają i sprawdzają przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej. Kolejne etapy pracy omawiane są w trakcie zajęć, w formie debaty angażującej wszystkich uczestników, a także konsultowane z indywidualnie z promotorem.

Metody i kryteria oceniania:

- przedstawienie prezentacji bibliograficznej w semestrze zimowym (omówienie wstępnego tytułu i konspektu pracy oraz stanu badań),

- systematyczne przedstawienie bieżących etapów pracy w formie referatu na seminariach w semestrze zimowym i letnim (co najmniej dwukrotnie w semestrze),

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)