Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Grecji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB205A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Grecji
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

w zajęciach mogą uczestniczyć studenci uczęszczający na wykład Archeologia Grecji

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części, w pierwszym semestrze poświęcone są Grecji epoki brązu czyli kulturom egejskim, w drugim Grecji klasycznej.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznaja sie z podstawowymi dla archeologii starożytnej Grecji kwestiami związanymi z architekturą, sztuka i kulturą. Omawiane będą zagadnienia związane z geografią oraz urbanistyką. Poruszane będą następujące problemy: materiały i techniki budowlane, wątki murów, porządki budowlane, poszczególne budowle publiczne, architektura prywatna (domy i grobowce). Wprowadzona zostanie terminologia dotycząca rzeźby (materiały, obróbka, kompozycja, tematyka i ornamenty) i produkcji ceramicznej (materiał, obróbka, formy, dekoracja). Poruszane będą również tematy związane z mitologią i religią.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z problematyką archeologii egejskiej. Poznają właściwą terminologię, nabywają orientacji w zagadnieniach chronologii Grecji epoki brązu, geografii, zapoznają się z historią badań i sposobem organizacji badań archeologicznych w Grecji. W czasie zajęć omawiane są wybrane problemy archeologii egejskiej na podstawie wyboru artykułów z najnowszych monografii (lista artykułów do wyboru przedstawiona zostanie na zajęciach).

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznaja sie z podstawowymi dla archeologii starożytnej Grecji kwestiami związanymi z architekturą, sztuka i kulturą. Omawiane będą zagadnienia związane z geografią oraz urbanistyką. Poruszane będą następujące problemy: materiały i techniki budowlane, wątki murów, porządki budowlane, poszczególne budowle publiczne, architektura prywatna (domy i grobowce). Wprowadzona zostanie terminologia dotycząca rzeźby (materiały, obróbka, kompozycja, tematyka i ornamenty) i produkcji ceramicznej (materiał, obróbka, formy, dekoracja). Poruszane będą również tematy związane z mitologią i religią. Ćwiczyć będą warsztat archeologa klasycznego, sporządzając samodzielnie hasło encyklopedyczne, opis zabytku, streszczenie artykułu, doskonaląc umiejętność gromadzenia bibliografii na określony temat.

Literatura:

I semestr (w nawiasie informacja o bibliotece)

Cline E.H. red. (2010.), Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, Oxford, (IA)

Lewartowski, K.; A. Ulanowska, M. Siennicka, Archeologia Egejska, http://www.archeo.uw.edu.pl/podrecznikegea (dostęp 27.05.2013)

McEnroe, J.C.( 2010), Architecture of Minoan Crete, Austin (IA, e-brary)

Rutter, J., Aegean Prehistoric Archaeology, http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=104 (dostęp 27.05.2013)

Preziosi D.; L.A. Hitchcock (2000) Aegean Art and Architecture, Oxford (IA)

Shelmerdine C.W. red. (2008), Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge 2008 (IA)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Bernhard M.L., Greckie malarstwo wazowe, Warszawa-Wrocław-Kraków 1966

Boardmann J., Sztuka Grecka, Warszawa 1999

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990

Hansen M. H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, warszawa 2011

Majewski K. (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji, t.1-3, Wrocław - Warszawa - Kraków 1977 (wybrane rozdziały)

Mueller-Wiener W., Greckie budownictwo antyczne, przeł. D. Gorzelany, wyd. Platan 2004

Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975

Słownik terminologiczny sztuk pięknych (wydanie nowe) pod red. K. Kubalskiej-Sulkiewicz, Warszawa 1996

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2, [wyd. nowe] – wybrane rozdziały

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

LIT. UZUPEŁNIAJĄCA

Bernhard M.L., Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

eadem, Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1992

eadem, Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1991

eadem, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996

Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975

Słownik terminologiczny sztuk pięknych (wydanie nowe) pod red. K. Kubalskiej-Sulkiewicz,

Warszawa 1996

Wipszycka-Bravo E., Historia starożytnych Greków, Warszawa 1975-2010 (wybrane rozdziały w trzech tomach)

Whitley J., The archaeology of ancient Greece, Cambridge 2003

Ziółkowski A. Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, rozdział: Grecja ss. 373-449

Efekty uczenia się:

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat rozwoju kultury i sztuki starożytnej Grecji. Student powinien uzyskać podstawową wiedzę na temat źródeł archeologicznych z kolejnych okresów rozwoju cywilizacji starożytnej Grecji, znajomość terminologii. Ponadto uzyskuje umiejętność rozpoznania zabytków i potrafi samodzielnie określić chronologię i przeznaczenie na podstawie ich charakterystycznych cech.

Uczestnicy nabędą umiejętność krytycznej selekcji źródeł informacji. Poznają i zrozumieją podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych. Umieć będzie rozpoznawać i klasyfikować źródła archeologiczne, rozumiejac problemy związane z ich interpretacją. Nabędą podstawowe umiejętności warsztatowe, takich jak analiza, opis i interpretacja źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegał będzie zarówno poziom wiedzy studenta na tematy zrealizowane podczas zajęć, jak i stopień poprawności wykonania ćwiczeń warsztatowych oraz ogólna aktywność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć jest wysoka frekwencja na zajęciach, zaliczenie większości prac pisemnych i ustnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lewartowski, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Prowadzący grup: Kazimierz Lewartowski, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Prowadzący grup: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.