Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój form państwowości w rejonie bliskowschodnim od III tys. p.n.e.do I tys. n.e.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB217X Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rozwój form państwowości w rejonie bliskowschodnim od III tys. p.n.e.do I tys. n.e.
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia pomocnicze do bloków
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone analizie historycznej rozwoju państw i społeczeństw bliskowschodnich (semestr zimowy - Bliski Wschód do Aleksandra Wielkiego).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Semestr zimowy: zajęcia poświęcone analizie historycznej rozwoju państw i społeczeństw bliskowschodnich od początków pisma po kresa panowania dynastii Achemenidów.

Pełny opis:

Przykłady tematów (semestr zimowy):

- Ocena wartosci historycznej Sumeryjskiej Listy Królów

- Archiwum z Ebli

- Sargon i Naramsin - historia i legenda

- Państwo III dynastii z Ur

- Struktura państwa Szamszi-Adada I

- Zimri-Lim i funkcjonowanie pałacu w Mari

- Handel staroasyryjski z Anatolią

- Hammurabi i jego Kodeks

- Korespondencja władców mitannijskich z Egiptem

- Babilonia w czasach dynastii kasyckiej

- Społeczeństwo asyryjskie w świetle praw środkowoasyryjskich

- Kryzys końca epoki brązu

- „Nowe” ludy epoki żelaza: Chaldejczycy, Aramejczycy, Fenicjanie, Filistyni, Izraelici

- Państwo nowoasyryjskie - struktura imperium

- Traktat sukcesyjny Asarhaddona i jego tło historyczne

- Państwo nowobabilońskiej – źródła (kroniki babilońskie), historia państwa

- Mezopotamia w okresie panowania perskiego

- Deportacje ludności w okresie nowoasyryjskim i nowobabilońskim

Literatura:

Literatura podstawowa (pozostałe pozycje zostaną podane w trakcie

zajęć):

F. Joannés, Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem,

Poznań 2007.

J. Maniaczyk, Traktat sukcesyjny Asarhaddon króla Asyrii (681-669 p.n.e.), Poznań 1994.

G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998.

M. Van De Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000 - 323 p.n.e., Kraków 2008.

J. Sasson red., Civilizations of the Ancient Near East, London 1995 (wybrane zagadnienia).

D. Szeląg red., Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa 2007.

J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności..., Warszawa

1982.

S. Zawadzki, Mane, tekel, fares, Źródła do dziejów Babilonii

chaldejskiej, Poznań 1996.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat historii Bliskiego Wschodu i wzajemnych powiązań pomiędzy funkcjonującymi współcześnie państwami. Student jest świadomy skomplikowanej relacji między źródłami archeologicznymi i historycznymi (pisanymi) i konieczności korzystania, tam gdzie to możliwe, z obu kategorii źródeł w celu pełnej rekonstrukcji przeszłości Bliskiego Wschodu. Student powinien zaznajomić się także z najważniejszymi korpusami tłumaczeń źródeł historycznych i umiejętnie z nich korzystać.

Metody i kryteria oceniania:

Punktem wyjściowym będzie zawsze zapoznanie się z materiałami

źródłowymi dotyczącymi omawianych zagadnień. Do zaliczenia zajęć,

poza obecnością (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) konieczne będzie przygotowanie ustnego referatu. Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem w sesji letniej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.