Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geofizyka archeologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB225B Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Geofizyka archeologiczna
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Bloki pomocnicze dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami metod geofizycznych stosowanych w badaniach archeologicznych w zakresie pozwalającym na ocenę prawidłowości wykonania takich badań na różnego rodzaju stanowiskach. Praktyki terenowe powinny skutkować zdobyciem umiejętności wykonywania pomiarów elektrooporowych i magnetycznych, przygotowania dokumentacji badań i interpretacji ich wyników.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady na temat teorii i praktyki nieinwazyjnych badań„geofizycznych przedstawiają szeroki wachlarz stosowanych metod, instrumenty, logistykę działań w terenieoraz podstawy analizy rezultatów badań na różnego typu stanowiskach archeologicznych. Praktyka obejmuje operacje w terenie z różnymi instrumentami pomiarowymi i oprogramowaniem dla prospekcji elektrooporowych i magnetycznych

Pełny opis:

-wprowadzenie do metod nieinwazyjnych

-historia geofizyki archeologicznej

- geofizyka archeologiczna w sieci Internet

- metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych i jako element systemów informacji

Geograficznej GIS

- zarys teorii badań elektrooporowych

- podstawowe typu aparatury i układów pomiarowych w prospekcji elektrooporowej

W semestrze letnim dwa objazdy ( 2 grupy po 10 osób) i wykonanie pomiarów elektrooporowych i magnetycznych na stanowiskach metalurgicznych, grodziskach i stanowiskach z pozostałościami architektury

- zasady prospekcji elektrooporowej wybranych typów stanowisk archeologicznych:

- stanowiska z pozostałościami architektury

- osady otwarte

- osady obronne i grodziska

- stanowiska metalurgiczne

- średniowieczne i antyczne zespoły miejskie

- prospekcja elektrooporowa jako element badań ratowniczych

Wykład semestr letni

- zarys teorii badań magnetycznych

- pomiary podatności magnetycznej gruntu i zmian natężenia pola magnetycznego

- podstawowe typy aparatury pomiarowej i sposoby wykonywania pomiarów magnetycznych

- zasady prospekcji magnetycznej wybranych typów stanowisk:

- osady otwarte

- osady obronne i grodziska

- stanowiska metalurgiczne

- średniowieczne i antyczne zespoły miejskie

- elementy teorii badań elektromagnetycznych

- podstawowe typy aparatury i metodologia pomiarów elektromagnetycznych

- pomiary podatności magnetycznej i przewodności elektrycznej

- pomiary z zastosowaniem urządzeń radarowych

- etyka i metodyka prac z zastosowaniem wykrywaczy metalu na stanowiskach archeologicznych

Literatura:

Scollar I., Hesse A., Tabbagh A., Herzog I.,

Archaeological Prospecting and Remote Sensing, Cambridge 1990;

Misiewicz K.

Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa 1999

Geofizyka archeologiczna, Warszawa 2006;

Stenzel P., Szymanko J.

Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i inżynierskich, Warszawa 1978;

Literatura uzupełniająca:

Conyers L.B., Goodman D.

Ground-Penetrating Radar: an introduction for archaeologist, Walnut Creek (California) 1997

Gaffney C., Gater J.

Revealing the buried past: geophysics for archaeologists, Stroud 2003;

Hasek, V.

Methodology of Geophysical Research in Archaeology. BAR International Series 769. Archaeopress, Oxford 1999;

Hesse A.

Manuel de prospection géophysique appliquée ? la reconnaissance archéologique, Dijon 1978

Kobyliński Z., Misiewicz K., Wach D.,

"Archeologia niedestrukcyjna" w północno-wschodniej Polsce, Biskupin i co dalej?? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Nowakowski J., Prinke A., Rączkowski W., (red.), Poznań 2005, 205-237;

Misiewicz K.,

Prospekcja geofizyczna jako element archeologicznych badań ratowniczych, Metodyka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Kobyliński Z. (red.), Warszawa 1999 , 101-153;

Rozpoznanie geofizyczne w archeologicznych badaniach ratowniczych w obrębie wielkich inwestycji, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, seria A: Metodyka i zagadnienia prawne, Z. Bukowski (red.), nr 4A, 1999 s. 82-133;

How we tried to show invisible - history of archaeological geophysics in Poland, Archaeologia Polona 40, 2002, 111-125;

Namysłowska-Wilczyńska B.,

Geostatystyka. Teoria i zastosowania, Wrocław 2006;

Neubauer W.

Magnetische Prospektion in der Archäologie, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Wien 2001;

Pasquinucci, M., Trément F.

Non-Destructive Techniques Applied to Landscape Archaeology, (Series: The Archaeology of Mediterranean Landscapes 4), Oxford 2000;

Pollard, A.M. , Brothwell D.R.

Handbook of Archaeological Science, New York 2001

Efekty uczenia się:

Student potrafi ocenić możliwości zastosowania badań geofizycznych na różnych typach stanowisk archeologicznych, przeanalizować dokumentację z tego typu badań i wskazać sposoby jej wykorzstania w procesie badawczym. Powinien wykonać prawidłowo profilowania i sondowania elektrooporowe podstawowymi typami układów pomiarowych oraz prospekcję magnetyczną z zastosowaniem magnetometru protonowego, transduktorowego i cezowego. Zdobywa też umiejętność pracy z podstawowymi programami komputerowymi dla opracowania danych z badań geofizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności,każda pozostała wymaga zaliczenia), aktywny udział w zajęciach. Praktyka terenowa wykonanie pomiarów elektrooporowych i magnetycznych wraz z interpretacją ich wyników. Zaliczenie z oceną – kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Misiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Misiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.