Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia epoki kamienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB237A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia epoki kamienia
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia stanowią integralną część zajęć blokowych, pt. „Archeologia epoki kamienia”, przeznaczonych dla studentów II roku. Ich zaliczenie stanowi podstawę do zdawania egzaminu z wykładu.

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w szeroko pojętą problematykę badań nad epoką kamienia. Ukierunkowane są one przede wszystkim na zapoznanie studentów z materiałem źródłowym, charakterystycznym dla poszczególnych okresów epoki kamienia, sposobami jego analizy oraz możliwościami interpretacji.


Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane będą źródła typowe dla poszczególnych okresów epoki kamienia z wybranych obszarów Afryki, Europy i Azji. Poza tym podejmowane będą problemy dotyczące sposobów zdobywania pożywienia, rozwoju osadnictwa i budownictwa oraz obrzędowości w kontekście uwarunkowań środowiskowych.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone są na dwie części.

Część I,

realizowana w semestrze zimowym, dotyka problematyki związanej ze starszym i środkowym okresem epoki kamienia. Obejmuje zagadnienia począwszy od najdawniejszych dziejów człowieka i jego kultury do etapu wprowadzenia gospodarki wytwórczej. Archeologiczne ślady kojarzone ze wskazanym odcinkiem dziejów będą rozpatrywane w odniesieniu do obszarów Afryki i Euroazji oraz w kontekście uwarunkowań klimatyczno-środowiskowych. W ramach tej części zajęć szczególny nacisk zostanie położony na następujące zagadnienia:

a) specyfika źródeł i metod badawczych w studiach nad starszym i środkowym okresem epoki kamienia;

b) podstawowa terminologia i chronologia;

c) podstawy opisu, analizy i interpretacji źródeł charakterystycznych dla łowców i zbieraczy paleolitu i mezolitu;

d) zróżnicowanie i przemiany kulturowe oraz rozmaite formy adaptacji człowieka do zmieniających się w czasie warunków klimatyczno - przyrodniczych;

e) wytwory użytkowe i symboliczne oraz ich producenci.

Część II,

realizowana w semestrze letnim, dotyczy problematyki młodszego okresu epoki kamienia. Obejmuje zagadnienia związane z początkami gospodarki wytwórczej wśród łowców i zbieraczy na obszarze Euroazji, rozwojem społeczności neolitycznych i eneolitycznych do okresu kształtowania się europejskiej cywilizacji wczesnej epoki brązu.

W ramach tej części zajęć omawiane będą:

- chronologia i terminologia stosowana w badaniach nad neolitem;

- źródła ruchome (w miarę możliwości praca z oryginalnym materiałem zabytkowym) i obiekty charakterystyczne dla wybranych ugrupowań kulturowych w kolejnych etapach rozwoju gospodarki wytwórczej;

- osadnictwo i budownictwo;

- obrzędowość;

- wynalazki środkowego neolitu, które wpłynęły na dzieje ludzkości;

- wpływ zmian klimatycznych na przekształcenia gospodarcze i kulturowe od neolitu do początków epoki brązu;

- podstawy opisu, analizy i interpretacji źródeł charakterystycznych dla neolitu.

Literatura:

Wymagana literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

a) zna przewodnie formy zabytków z różnych surowców, charakterystyczne dla najważniejszych jednostek taksonomicznych paleolitu, mezolitu i neolitu z obszaru Euroazji;

b) zna terminologię stosowaną w badaniach nad poszczególnymi okresami epoki kamienia;

c) potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi;

d) posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą chronologii oraz periodyzacji epoki kamienia;

e) ma podstawową wiedzę w zakresie zmian klimatyczno-przyrodniczych w okresie plejstocenu i holocenu oraz ich wpływu na rozwój społeczny w tym okresie;

f) ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w badaniach nad epoką kamienia;

g) potrafi samodzielnie analizować źródła ruchome w oparciu o cechy autochtoniczne i allochtoniczne;

h) potrafi samodzielnie interpretować zjawiska kulturowe w oparciu o artefakty i obiekty;

i) zna podstawowe zasady doboru oraz krytycznej oceny informacji zawartych w publikacjach naukowych, dotyczących paleolitu, mezolitu i neolitu;

j) posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych łączonych z prezentacją multimedialną, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu archeologii epoki kamienia (w języku polskim i angielskim);

k) ma świadomość wieloaspektowej interpretacji źródeł związanych z epoką kamienia.

l) rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową w badaniach nad epoką kamienia;

m) potrafi współpracować i pracować w grupie przy realizacji zadań związanych z opracowaniem źródeł archeologicznych z epoki kamienia oraz wybranych zagadnień z literatury;

n) potrafi porozumiewać się za pośrednictwem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archeologii epoki kamienia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w semestrze zimowym i letnim następujących prac pisemnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności:

1. Pisemne kolokwium sprawdzające obowiązującą terminologię i znajomość przewodnich form zabytków, charakterystycznych dla najważniejszych jednostek taksonomicznych paleolitu i mezolitu (w semestrze zimowym) oraz neolitu (w semestrze letnim).

2. Pisemna praca dotycząca analizy wybranego artefaktu lub zespołu źródeł charakterystycznych dla epoki kamienia (jedna praca w semestrze zimowym – dotycząca źródeł z paleolitu lub mezolitu; kolejna w semestrze letnim – dotycząca źródeł z neolitu).

4. Praca pisemna, związana z prezentacją zagadnień szczegółowych, dotyczących epoki kamienia (temat pracy ustalany jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia w semestrze zimowym i letnim), zawierająca streszczenie (do 100 słów w języku angielskim), przy czym wygłoszona musi być publicznie (na zajęciach) w formie referatu.

Ocenę końcową stanowi średnia ocen uzyskanych w każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białowarczuk, Michał Przeździecki
Prowadzący grup: Marcin Białowarczuk, Michał Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białowarczuk, Michał Przeździecki
Prowadzący grup: Marcin Białowarczuk, Michał Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.