Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (sztuka i kultura materialna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB240A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (sztuka i kultura materialna)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie materiału omawianego w ramach wykładu. Na zajęciach poruszone zostaną takie tematy jak geografia obszaru Cesarstwa Rzymskiego, mitologia i religia, urbanistyka, topografia Rzymu, surowce i techniki budowlane, porządki architektoniczne, typy budowli sakralnych, publicznych i prywatnych, sztuka i rzemiosło artystyczne, architektura i sztuka sepulkralna, terminologia i techniki rzemieślnicze, osiągnięcia inżynierii rzymskiej (akwedukty, mosty, drogi), kultura materialna. Szczególny nacisk położony zostanie na terminologię i aspekty technologiczne.

Uczestnicy ćwiczeń będą również zdobywać podstawowe umiejętności warsztatowe, przydatne w dalszym toku studiów.

Pełny opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie materiału omawianego w ramach wykładu. Na zajęciach poruszone zostaną takie tematy jak geografia obszaru Cesarstwa Rzymskiego, mitologia i religia, urbanistyka, topografia Rzymu, surowce i techniki budowlane, porządki architektoniczne, typy budowli sakralnych, publicznych i prywatnych, sztuka i rzemiosło artystyczne, architektura i sztuka sepulkralna, terminologia i techniki rzemieślnicze, osiągnięcia inżynierii rzymskiej (akwedukty, mosty, drogi), kultura materialna. Szczególny nacisk położony zostanie na terminologię i aspekty technologiczne.

Uczestnicy ćwiczeń będą również zdobywać podstawowe umiejętności warsztatowe, przydatne w dalszym toku studiów, jak sporządzanie bibliografii, analiza planu stanowiska archeologicznego, opis zabytku archeologicznego, streszczenie artykułu naukowego, opracowanie hasła encyklopedycznego, recenzja wystawy archeologicznej.

Literatura:

Obowiązuje literatura podana do wykładu, dodatkowa lektura wymagana do realizacji niektórych zagadnień zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć po ukończeniu kursu:

• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii klasycznej i prowincjonalnej rzymskiej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

• zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• ma podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych;

• ma szczegółową wiedzę o społeczeństwie rzymskim, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii;

• ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii starożytnego Rzymu;

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych

• ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka w okresie omawianym na zajęciach oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych;

• ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania w starożytnym Rzymie;

• potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii starożytnego Rzymu;

• rozpoznaje, wykorzystuje, analizuje i klasyfikuje źródła archeologiczne charakterystyczne dla omawianego okresu i terytorium;

• wykrywa proste zależności między artefaktami, a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi;

• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archeologii starożytnego Rzymu i prowincji oraz nauk pokrewnych;

• posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych;

• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role;

• rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz z odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania;

• rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji;

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegał będzie zarówno poziom wiedzy studenta na tematy zrealizowane podczas zajęć, jak i stopień poprawności wykonania ćwiczeń warsztatowych oraz ogólna aktywność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć jest wysoka frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pod koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

Student powinien odbyć praktyki wykopaliskowe na jednym ze stanowisk związanych z archeologią rzymską.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Prowadzący grup: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Prowadzący grup: Marzena Łuszczewska, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.