Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (sztuka i kultura materialna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB240B Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (sztuka i kultura materialna)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami archeologii świata rzymskiego w okresie od początków epoki żelaza po czasy tetrarchii. Przedmiotem wykładów będą ogólne wiadomości wprowadzające do omawianego tematu, takie jak: osadnictwo rzymskie, organizacja terenów pogranicza, urbanistyka, architektura, sztuka oraz wybrane dziedziny rzemiosła rzymskiego. Słuchacze zapoznają się z technikami budowlanymi, osiągnięciami technologii rzymskiej, strukturami militarnymi, a także z najważniejszymi zabytkami architektury i dokonaniami artystycznymi. Wykład będzie szczególnie koncentrował się na materiale źródłowym - kategoriach zabytków najczęściej odkrywanych na wykopaliskach i metodach ich datowania i interpretacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami archeologii świata rzymskiego w okresie od początków epoki żelaza po czasy tetrarchii. Przedmiotem wykładów będą ogólne wiadomości wprowadzające do omawianego tematu, takie jak: osadnictwo rzymskie, organizacja terenów pogranicza, urbanistyka, architektura, sztuka oraz wybrane dziedziny rzemiosła rzymskiego. Słuchacze zapoznają się z technikami budowlanymi, osiągnięciami technologii rzymskiej, strukturami militarnymi, a także z najważniejszymi zabytkami architektury i dokonaniami artystycznymi. Wykład będzie szczególnie koncentrował się na materiale źródłowym - kategoriach zabytków najczęściej odkrywanych na wykopaliskach i metodach ich datowania i interpretacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Semestr I

Boëthius A., Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1978

Connoly, P., Pompeii, Oxford 1979

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80

Ward-Perkins J.B., Roman Imperial Architecture, New Heaven - London 1981

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Anderson J.C., Roman Architecture and Society, London 1997

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987

Coarelli F., Rome and Environs. An Archaeological Guide, 2007

Cornell T., Matthews J., Rzym [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995

Favro D., The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990

Keith, M., Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, Toronto 2009

Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992

Łukaszewicz A., Świat papirusów

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985

Potter T.W., Roman Italy, 1990

Ross Holloway R., The Archaeology of Early Rome and Latium, 1996

Richardson L., A new Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992

Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986

Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978

Wamser L. (ed.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, München 2000

Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004

Semestr II

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Atlas historyczny świata (mapa cesarstwa na pocz. II w.)

Adam J.P., Roman building. Materials and techniques, London-New York 1994

Adkins, L., Adkins, R., Handbook to Life in Ancient Rome, New York 2004

Bonfante, L., Sebesta, J., The World of Roman Costume, London 1994

Campbell, D., Roman Legionary Fortress 27 BC – AD 378, Oxford 2006

Cowan, R., Roman Legionary (Osprey Series)

Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993

Hanel, N., Military Camps, Canabae, and Vici. The Archaeological Evidence [w:] A Companion to the Roman Army (P. Erdkamp ed.), 395ff.

Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 2003

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Simkins, M., Embleton, R., The Roman Army from Caesar to Trajan, Oxford 1984

Wielowiejski, J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Biernacka-Lubańska, M., Starożytne akwedukty rzymskie, Warszawa 1959

Bishop, M., Handbook to Roman Legionary Fortresses, Oxford 2012

Breeze, D.J., Dobson, B., Hadrian’s Wall, Penguin Books, 1976

Cameron, A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2007

Connoly, P., The Roman Fort, Oxford 1991

Kretschmer F., Bilddokumente römischer Technik, Düsseldorf 1978

Oleson J.P., Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, 2008

von Schnurbein, S., The organization of Roman fortresses in Augustan Germany [w:] Roman Fortresses and their Legions, R. Brewer (ed.), London 2000, 29ff.

Sartre, M., Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Strong D., Brown D. (eds), Roman Crafts, London 1976

Ulrich, R., Roman Woodworking, Yale 2007

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2

White, K.D., Roman Farming, London 1970

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

WYBRANE STRONY INTERNETOWE

www.livius.org

www.roman-britain.co.uk

www.antoninewall.co.uk

www2.rgzm.de/transformation/home/

www.romanaqueducts.info

www.antike-tischkultur.de

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć po ukończeniu kursu (dotyczy wykładu i ćwiczeń):

• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii klasycznej i prowincjonalnej rzymskiej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

• zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• ma podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych;

• ma szczegółową wiedzę o społeczeństwie rzymskim, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii;

• ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii starożytnego Rzymu;

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych

• ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka w okresie omawianym na zajęciach oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych;

• ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania w starożytnym Rzymie;

• potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii starożytnego Rzymu;

• rozpoznaje, wykorzystuje, analizuje i klasyfikuje źródła archeologiczne charakterystyczne dla omawianego okresu i terytorium;

• wykrywa proste zależności między artefaktami, a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi;

• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archeologii starożytnego Rzymu i prowincji oraz nauk pokrewnych;

• posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych;

• posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu archeologii starożytnego Rzymu i prowincji;

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role;

• rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz z odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania;

• rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji;

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany będzie poziom wiedzy studenta na tematy zrealizowane podczas wykładów. Sprawdzianem wiedzy będzie egzamin pisemny opisowy.

Podstawą zaliczenia jest zdanie egzaminu końcowego realizowanego w dwóch częściach układanych przez obie osoby prowadzące zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Wybór bloku to początek wyboru specjalizacji w ramach archeologii. Szczególnie dla osób dla których ma to być blok główny wskazane jest po zakończeniu II roku odbycie ćwiczeń terenowych w ramach wykopalisk na stanowisku „śródziemnomorskim” datowanym na okres rzymski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Agnieszka Tomas
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Agnieszka Tomas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami archeologii świata rzymskiego w okresie od początków epoki żelaza po czasy tetrarchii. Przedmiotem wykładów będą ogólne wiadomości wprowadzające do omawianego tematu, takie jak: osadnictwo rzymskie, organizacja terenów pogranicza, urbanistyka, architektura, sztuka oraz wybrane dziedziny rzemiosła rzymskiego. Słuchacze zapoznają się z technikami budowlanymi, osiągnięciami technologii rzymskiej, strukturami militarnymi, a także z najważniejszymi zabytkami architektury i dokonaniami artystycznymi.

Poszczególne wykłady pomogą studentom zapoznać się ze stanowiskami archeologicznymi, zrozumieniem ich rozplanowania oraz charakterem zabytków ruchomych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania związane z życiem codziennym Rzymian: jak się ubierali, jak jedli, jak utrzymywali higienę,

jak budowali, jak czcili bogów, jak chowali zmarłych czy jak podróżowali. Tematy te będą starały się przedstawić pewną różnorodność prowincji rzymskich w taki sposób, aby uświadomić słuchaczom wielokulturowość imperium. Wykład będzie szczególnie koncentrował się na materiale źródłowym - kategoriach zabytków najczęściej odkrywanych na wykopaliskach i metodach ich datowania i interpretacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Semestr I

Boëthius A., Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1978

Connoly, P., Pompeii, Oxford 1979

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80

Ward-Perkins J.B., Roman Imperial Architecture, New Heaven - London 1981

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Anderson J.C., Roman Architecture and Society, London 1997

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987

Coarelli F., Rome and Environs. An Archaeological Guide, 2007

Cornell T., Matthews J., Rzym [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995

Favro D., The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990

Keith, M., Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, Toronto 2009

Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992

Łukaszewicz A., Świat papirusów

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985

Potter T.W., Roman Italy, 1990

Ross Holloway R., The Archaeology of Early Rome and Latium, 1996

Richardson L., A new Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992

Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986

Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978

Wamser L. (ed.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, München 2000

Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004

Semestr II

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Atlas historyczny świata (mapa cesarstwa na pocz. II w.)

Adam J.P., Roman building. Materials and techniques, London-New York 1994

Adkins, L., Adkins, R., Handbook to Life in Ancient Rome, New York 2004

Bonfante, L., Sebesta, J., The World of Roman Costume, London 1994

Campbell, D., Roman Legionary Fortress 27 BC – AD 378, Oxford 2006

Cowan, R., Roman Legionary (Osprey Series)

Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993

Hanel, N., Military Camps, Canabae, and Vici. The Archaeological Evidence [w:] A Companion to the Roman Army (P. Erdkamp ed.), 395ff.

Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 2003

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Simkins, M., Embleton, R., The Roman Army from Caesar to Trajan, Oxford 1984

Wielowiejski, J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Biernacka-Lubańska, M., Starożytne akwedukty rzymskie, Warszawa 1959

Bishop, M., Handbook to Roman Legionary Fortresses, Oxford 2012

Breeze, D.J., Dobson, B., Hadrian’s Wall, Penguin Books, 1976

Cameron, A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2007

Connoly, P., The Roman Fort, Oxford 1991

Kretschmer F., Bilddokumente römischer Technik, Düsseldorf 1978

Oleson J.P., Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, 2008

von Schnurbein, S., The organization of Roman fortresses in Augustan Germany [w:] Roman Fortresses and their Legions, R. Brewer (ed.), London 2000, 29ff.

Sartre, M., Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Strong D., Brown D. (eds), Roman Crafts, London 1976

Ulrich, R., Roman Woodworking, Yale 2007

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2

White, K.D., Roman Farming, London 1970

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

WYBRANE STRONY INTERNETOWE

www.livius.org

www.roman-britain.co.uk

www.antoninewall.co.uk

www2.rgzm.de/transformation/home/

www.romanaqueducts.info

www.antike-tischkultur.de

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami archeologii świata rzymskiego w okresie od początków epoki żelaza po czasy tetrarchii. Przedmiotem wykładów będą ogólne wiadomości wprowadzające do omawianego tematu, takie jak: osadnictwo rzymskie, organizacja terenów pogranicza, urbanistyka, architektura, sztuka oraz wybrane dziedziny rzemiosła rzymskiego. Słuchacze zapoznają się z technikami budowlanymi, osiągnięciami technologii rzymskiej, strukturami militarnymi, a także z najważniejszymi zabytkami architektury i dokonaniami artystycznymi.

Poszczególne wykłady pomogą studentom zapoznać się ze stanowiskami archeologicznymi, zrozumieniem ich rozplanowania oraz charakterem zabytków ruchomych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania związane z życiem codziennym Rzymian: jak się ubierali, jak jedli, jak utrzymywali higienę,

jak budowali, jak czcili bogów, jak chowali zmarłych czy jak podróżowali. Tematy te będą starały się przedstawić pewną różnorodność prowincji rzymskich w taki sposób, aby uświadomić słuchaczom wielokulturowość imperium. Wykład będzie szczególnie koncentrował się na materiale źródłowym - kategoriach zabytków najczęściej odkrywanych na wykopaliskach i metodach ich datowania i interpretacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Semestr I

Boëthius A., Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1978

Connoly, P., Pompeii, Oxford 1979

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80

Ward-Perkins J.B., Roman Imperial Architecture, New Heaven - London 1981

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Anderson J.C., Roman Architecture and Society, London 1997

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987

Coarelli F., Rome and Environs. An Archaeological Guide, 2007

Cornell T., Matthews J., Rzym [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995

Favro D., The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990

Keith, M., Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, Toronto 2009

Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992

Łukaszewicz A., Świat papirusów

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985

Potter T.W., Roman Italy, 1990

Ross Holloway R., The Archaeology of Early Rome and Latium, 1996

Richardson L., A new Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992

Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986

Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978

Wamser L. (ed.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, München 2000

Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004

Semestr II

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Atlas historyczny świata (mapa cesarstwa na pocz. II w.)

Adam J.P., Roman building. Materials and techniques, London-New York 1994

Adkins, L., Adkins, R., Handbook to Life in Ancient Rome, New York 2004

Bonfante, L., Sebesta, J., The World of Roman Costume, London 1994

Campbell, D., Roman Legionary Fortress 27 BC – AD 378, Oxford 2006

Cowan, R., Roman Legionary (Osprey Series)

Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993

Hanel, N., Military Camps, Canabae, and Vici. The Archaeological Evidence [w:] A Companion to the Roman Army (P. Erdkamp ed.), 395ff.

Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 2003

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Simkins, M., Embleton, R., The Roman Army from Caesar to Trajan, Oxford 1984

Wielowiejski, J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Biernacka-Lubańska, M., Starożytne akwedukty rzymskie, Warszawa 1959

Bishop, M., Handbook to Roman Legionary Fortresses, Oxford 2012

Breeze, D.J., Dobson, B., Hadrian’s Wall, Penguin Books, 1976

Cameron, A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2007

Connoly, P., The Roman Fort, Oxford 1991

Kretschmer F., Bilddokumente römischer Technik, Düsseldorf 1978

Oleson J.P., Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, 2008

von Schnurbein, S., The organization of Roman fortresses in Augustan Germany [w:] Roman Fortresses and their Legions, R. Brewer (ed.), London 2000, 29ff.

Sartre, M., Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Strong D., Brown D. (eds), Roman Crafts, London 1976

Ulrich, R., Roman Woodworking, Yale 2007

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2

White, K.D., Roman Farming, London 1970

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

WYBRANE STRONY INTERNETOWE

www.livius.org

www.roman-britain.co.uk

www.antoninewall.co.uk

www2.rgzm.de/transformation/home/

www.romanaqueducts.info

www.antike-tischkultur.de

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.