Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia wdrożeniowe IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DO-WDRIV Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia wdrożeniowe IV
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia wdrożeniowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć również kompetencje studentów związane z komunikacją interpersonalną i pracą w zespole. W dalszej części zdobyta wiedza oraz umiejętności wdrażane będą w konkretny projekt wdrożeniowy (projekt wystawy, ścieżki dydaktycznej, ochrony stanowiska archeologicznego, imprezy plenerowej, etc.).

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć również kompetencje studentów związane z komunikacją interpersonalną i pracą w zespole. W dalszej części zdobyta wiedza oraz umiejętności wdrażane będą w konkretny projekt wdrożeniowy (projekt wystawy, ścieżki dydaktycznej, ochrony stanowiska archeologicznego, imprezy plenerowej, etc.).

Szczegółowe treści programowe uzależnione będą od poszczególnych prowadzących oraz od studentów (tematów ich prac, pomysłów, kierunków, specjalizacji).

Podstawowe treści programowe obejmą:

1. Wprowadzenie. Wyzwania i perspektywy. Podstawy organizacji i zarządzania projektem wdrożeniowym związanym z badaniami archeologicznymi i dziedzictwem archeologicznym.

2. Wdrożenie w praktyce - planowanie budżetu, określenie i weryfikacja potrzeb odbiorcy/klienta (np. zwiedzających, organizacje pozarządowe, firmy IT, etc.), ryzyko niepowodzenia i oszacowanie jego oddziaływania.

3. Specyfika i znaczenie kompetencji w pracy wdrożeniowej. Elementy procesu komunikowania się. Role w projekcie. Zalety i wady pracy w projekcie wdrożeniowym. Zasady prowadzenia pracy.

4. Zarządzanie wdrożeniem i strategia wdrażania projektu. Tworzenie dokumentacji wdrożeniowej.

5-12. Praca nad konkretnym wybranym projektem.

13. Ocena wyników pracy.

Literatura:

Podstawowa zalecana literatura:

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka, Warszawa 2004

Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Metody edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010

Chowaniec R., Więckowski W. (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, BAR International Series 2443, Oxford 2012 (wybrane teksty)

González-Ruibal A., 2007. Making things public: Archaeologies of the Spanish Civil War, Public Archaeology 6.4, 2007, s. 203–226

Smith L., Uses of Heritage, New York 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna terminologię i pojęcia stosowane w metodyce badań archeologicznych, antropologii kultury, historii, geologii, geografii; K_W02

ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; K_W06

ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym; K_W07

rozumie złożone zależności między archeologią a innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; K_W10

ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii; K_W11

zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa; K_W15

zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych; K_W16

zna zasady etyki zawodowej archeologa; K_W17

zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego; K_W18

ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne; K_W19

Umiejętności

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji; K_U01

potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień w celu stworzenia projektu; K_U03

potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne; K_U09

potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców; K_U10

potrafi kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze; K_U14

potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów, przyjmując w nim różne role, i komunikować się z grupą oraz dobierać narzędzia odpowiednie do rozwiązywania problemów związanych z pracą grupową; K_U15

potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej; K_U20

Kompetencje

jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości; K_K02

jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności; K_K06

potrafi efektywnie inicjować współpracę ze społeczeństwem w zakresie przygotowywanych projektów wdrożeniowych; K_K08

jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego; K_K09

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; K_K15

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.