Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyk i Barbarzyńcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS003 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Antyk i Barbarzyńcy
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Strona przedmiotu: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=440
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy w zakresie historii starożytnej i archeologii protohistorycznej

Seminarium przeznaczone dla studentów I II roku magisterskich studiów humanistycznych (Wydzia~ł Historyczny, Artes Liberales), stacjonarnych i niestacjonarnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką epoki żelaza, w szczególności Okresem Wędrówek Ludów, kontaktów świata antycznego z Barbaricum, importami rzymskimi, numizmatyką antyczną, w tym znaleziskami monet z ziem Polski i historią kolekcjonerstwa, archeologią biblioteczną i archiwalną, a także szeroko rozumianym muzealnictwem, konserwatorstwem, metodami organizacji, popularyzacji archeologii i archeologią eksperymentalną.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje w pierwszym rzędzie problematykę dotyczącą epoki żelaza w Europie Środkowej, w tym zwłaszcza Okresu Wędrówek Ludów i relacji między światem antycznym a Barbaricum, od Grecji do wczesnego Bizancjum, od Kimerów i Scytow do Germanów i Słowian, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki celtyckiej. Studenci mogą przygotowywać prace magisterskie dotyczące różnorodnych importów rzymskich z Barbaricum, w tym znalezisk monet antycznych, a także pozostałych kategorii źródeł archeologicznych z MOP, OWR i OWL związanych z kulturą lateńską, wielbarską, przeworską i grupą dębczyńską oraz z Okresem Wędrówek Ludów. Prace mogą również dotyczyć tzw. archeologii bibliotecznej i archiwalnej, problematyki ikonografii barbarzyńców w sztuce antycznej oraz wszelkich zagadnień z zakresu numizmatyki antycznej, w tym historii kolekcjonerstwa, a także problematyki marketingu, popularyzacji, organizacji i zarządzania w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz archeologii eksperymentalnej.

Tytuły zrealizowanych w ramach seminarium prac magisterskich znajdują się na stronie internetowej Zakładu Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum pod adresem http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=440.

Studenci biorący udział w seminarium będą mieli pierwszeństwo w uczestniczeniu w projektach naukowo-badawczych i popularyzacyjnych Zakładu, w tym pięcioletnich grantach Maestro NCN „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl) i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Znaleziska monet rzymskich na ziemiach Polski”. W ramach stażu można wykonywać opłacane prace zlecone związane z opracowywaniem materiałów z badań terenowych (np. „Jaskini Wisielców” w Kroczycach) czy opracowywaniem danych do portalu znalezisk monet rzymskich. Uczestnicy seminarium będą mieli także pierwszeństwo w odbywaniu ćwiczeń terenowych na stanowiskach z okresu Wędrówek Ludów w Kroczycach na Jurze (Jaskinia Wisielców), Suchaniu na Pomorzu Zach. czy Karsiborze na wyspie Uznam, a także kultury lateńskiej w Małopolsce (Pełczyska) oraz miasta grecko-rzymskiego Akrai (Sycylia). Koszty uczestnictwa w badaniach polskich są w całości opłacane z grantów i przez sponsorów. Można będzie także zdobyć praktyczne umiejętności menadżerskie przy pracach związanych z realizacją projektów Europejskiego Centrum Edukacji Archeologicznej w Chrobrzy „Pro-Celtika” czy „Polish-Norwegian Centre of Advanced Iron Age Studies”. Osoby przygotowujący prace magisterskie w ramach seminarium będą miały możliwość wyjazdów naukowych do najlepszych w Europie instytutów i bibliotek archeologicznych i numizmatycznych m.in. w Bonn, Wiedniu, Frankfurcie nad Menem (RGK), Moguncji (RGZM) i Szlezwiku w ramach umów partnerskich z UW.

Literatura:

Źródła pisane:

1. Herodot, Dzieje, ks. IV (przekład S. Hammer), Warszawa 2011

2. Tacyt, Germania (przekład T. Płóciennik), Poznań 2008

3. Jordanes, Getica (w:) E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa., Lublin 1984

4. Źródła greckie i łacińskie do najstarszych dziejów ziem Polski (wybór J. Kolendo, egzemplarz dostępny w bibliotece IA UW)

Wybrane opracowania:

5. J.-J. Aillagon (red.), Rome and the Barbarians. The Birth of a New World, Milano 2008

6. M. Beard, The Roman Triumph, Cambridge & Oxford 2007

7. Th. S. Burns, Barbarians within the Gates of Rome, Bloomington-Indianapolis 1994

8. A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum, Warszawa 1998 (dostepna on-line pod adresem http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=436, tam też inne pozycje)

9. A. Bursche, Illerup Ådal t. 14: Die Münze, Århus 2011

10. J. Chochorowski (red.), Koczownicy Ukrainy, Katowice 1997

11. J. Collis, Te European Iron Age, London & New York 1997

12. B. Cunliffe, Starożytni Celtowie, Warszawa 2003

13. G. Depeyrot, Optimo principi. Iconographie, monnaie et propagande sous Trajane, t. I-III, Wetteren 2007

14. F. B. Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi Tropaeum Traiani, Buçuresti & Bonn 1965

15. J. Garbsch, Terra sigillata, porcelana antyku, Warszawa 1993

16. P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2006

17. P. Heather, Imperia i Barbarzyńcy, Warszawa 2010

18. J. Ilkjær, Illerup Ådal. Czarodziejskie zwierciadło archeologii, Warszawa 2007

19. M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1998

20. L. Jørgensen et al. (red.), The Spoils of Victory. The North in the Shadow of the Roman Empire, Copenhagen 2003

21. P. Kaczanowski, Importy broni drzewcowej na obszarze europejskiego Barbaricum, Kraków 1992

22. J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksje nad przeszłością, t. I-II, Warszawa 1998-1999

23. J. K. Kozłwoski (red.), Encyklopedia Historyczna Świata, Kraków 1999, s. 304-450.

24. E. Künzl, Der römische Triumph. Siegefeiern im antiken Welt, Münster 1988

25. M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1996

26. R. & V. Megaw, Celtic Art from its Beginnings to the Book of Kells, New York 2001

27. W. Menghin, H. Parzinger, In Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen, München, Berlin, London & New York 2007

28. L. Östenberg, Staging the World. Spoils, Captives and Representations in the Roman Triumphal Procession, Oxford 2009

29. R. Rolle, The world of the Scythians, London & New York, 1989

30. R. Rolle et al (red.), Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine, Schleswig 1991

31. J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa, Bonn 2010

32. T. Stawiarska, Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenu Polski, Warszawa 1996

33. A. S. Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan, Roma

34. J. Strzelczyk, Odkrywania Europy, Poznań 2000

35. J. Strzelczyk, Goci. Rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

36. J. Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

37. L. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie, Wrocław 2004

38. l. Tyszler, Terra sigillata na ziemiach Polski, Łódź 1999

39. H. S. Vernsel, Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph, Leiden 1970

40. C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire, Baltimore-London 1994

41. H. Wolfram, Historia Gotów, Warszawa 2003

42. A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004

43. A.Ziółkowski, Historia Powszechna. Starożytność, Warsawa 2009

Efekty uczenia się:

1. Zna najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnych badań nad epoką żelaza w Europie Środkowej i ich miejsce zajmowane obecnie wśród innych nauk historycznych.

2. Zna podstawy źródłoznawstwa archeologicznego epoki żelaza w Środkowej Europie, tj. stosowaną terminologię, metody krytyki, analizy i interpretacji źródeł, w tym elementy numizmatyki antycznej.

3. Zna rolę kontaktów świata śródziemnomorskiego dla rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw zamieszkujących obszary Barbaricum.

4. Zna problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach Europy.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Ma opanowane podstawy warsztatu naukowego, w tym zwłaszcza w zakresie wyszukiwania informacji i ich krytycznej analizy.

2. Umie samodzielnie analizować i interpretować źródła i ich opracowania, wykorzystując wiedzę z innych nauk.

3. Umie przygotowywać rozprawy naukowe i recenzje, zwłaszcza w zakresie konstrukcji, układu i struktury pracy, budowania i ilustrowania katalogu, przypisów i opisów bibliograficznych, analizy i syntezy, streszczeń, abstraktów i słów kluczowych.

4. Umie stosować podstawowe oprzyrządowanie w zakresie popularyzacji wyników badań.

POSTAWY

1. Rozumie na czym polega praca naukowo-badawcza, etyka zawodowa i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników.

2. Rozumie konieczność tolerancji dla innych niż własne opinii i postaw, a także dostrzegania granic własnych umiejętności i wiedzy.

3. Rozumie znaczenie kontaktów ze światem antycznym w studiach nad tożsamością ludów zamieszkujących tereny współczesnej Polski.

4. Rozumie wagę działań w zakresie science communication tj. właściwie prowadzonej promocji i popularyzacji rezultatów badań naukowych dla potrzeb budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

5. Rozumie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego Europy.

6. Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się, pogłębiania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach życia naukowego i kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zamierzone efekty kształcenia zostaną osiągnięte poprzez:

1. Prezentację najnowszych prac naukowych dotyczących epoki żelaza w Europie Środkowej w formie krótkich recenzji i dyskusję nad nimi.

2. Prezentację sprawozdań z konferencji międzynarodowych dotyczących epoki żelaza w Europie Środkowej, problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego lub najnowszych wystaw archeologicznych i dyskusję nad nimi.

3. Krótką prezentację postępów w pisaniu prac magisterskich i prac rocznych, w tym zwłaszcza ich konspektów, spisu treści, kompozycji katalogu, zastosowanego aparatu, metody opisów bibliograficznych, słów kluczowych, dyskusję nad nimi i ich omówienie.

4. Prezentację merytorycznej treści rozdziałów prac magisterskich, fargmentów prac rocznych, dyskusje nad nimi i ich omówienie.

5. Odpowiedni dobór tematyki prac magisterskich i rocznych, tak aby poruszały różnorodne zagadnienia źródłowe, metodyczne i metodologiczne z zakresu epoki żelaza w Europie Środkowej, a także problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i popularyzacji nauki.

Warunkiem zaliczenia seminarium są minimum trzy wystąpienia w ciągu roku oraz aktywny udział w zajęciach, pozwalający ocenić czy zostały osiągnięte zamierzone efekty kształcenia.

Ponadto warunkiem zaliczenia roku I jest dla uczestników seminarium I (głównego) wybór tematu pracy magisterskiej oraz uzyskanie akceptacji dla jej konspektu i planu, natomiast dla uczestników seminarium II (pobocznego) przedstawienie pisemnej pracy rocznej i jej zaakceptowanie przez prowadzącego seminarium.

Warunkiem zaliczenia roku II jest dla uczestników seminarium I (głównego) przedstawienie kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej, natomiast dla uczestników seminarium II (pobocznego) przedstawienie pisemnej pracy rocznej. W obu przypadkach wymagana jest ich akceptacja przez prowadzącego seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.