Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS014 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium oferuje uczestnikom możliwość specjalizacji w problematyce neolitu i wczesnej epoki brązu w Europie. Oferta obejmuje pełen kompleks zagadnień związanych z osadnictwem, gospodarką, w tym również eksploatacją surowców naturalnych i ich obróbką oraz wykorzystaniem, kontaktami międzygrupowymi; rozwojem kultury społecznej i duchowej społeczności neolitycznych i wczesnej epoki brązu w Europie. Każdy z uczestników pozna teoretyczne zasady różnych form piśmiennictwa naukowego i będzie je stosował je w praktyce. Pozna także zasady prezentacji własnych opracowań na forum publicznym.

Pełny opis:

W ciągu pierwszego roku uczestnik zajęć jest zobligowany do przygotowania referatów obejmujących interesujące go zagadnienia, w tym kwestie źródłowe i metodologiczne, które w perspektywie mogą być istotne przy pisaniu pracy magisterskiej. Uwieńczeniem pierwszego roku seminarium będzie ustalenie tematu i konspektu pracy magisterskiej, a także napisanie pracy rocznej. W drugim roku seminarium wszyscy uczestnicy mają za zadanie prezentację rozdziałów prac magisterskich. W trakcie zajęć prezentowane będą w sposób krytyczny najnowsze opracowania monograficzne i specjalistyczne z zakresu neolitu i wczesnej epoki brązu w Polsce i w Europie. Wybierający te zajęcia jako seminarium poboczne uczestnicy będą musieli przygotować referaty i pracę roczną na wytypowany temat. W toku zajęć oraz w realizowanych tematach prac rocznych i magisterskich szczególne miejsce zajmie problematyka poznania ewolucji kultury człowieka neolitu i wczesnej epoki brązu w kontekście uwarunkowań środowiskowych i międzykulturowych, do czego niezbędnym będzie poznanie możliwości współpracy interdyscyplinarnej. Uczestnicy poznają i zastosują w praktyce podstawowe zasady pisania pracy naukowej, w tym również recenzji, polemiki, omówienia, a także udziału w dyskursie naukowym. Na podstawie obserwacji, doświadczeń uczestników oraz danych prowadzącego, przedyskutowane zostaną podstawowe zasady prezentacji referatów i komunikatów naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa zostanie podana na pierwszych zajęciach i będzie systematycznie uzupełniana w toku zajęć, w zależności od zainteresowań poszczególnych seminarzystów, problematyki prezentowanych referatów, a także przygotowywanych prac rocznych i magisterskich

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium będzie miał pełne warsztatowe i merytoryczne przygotowanie do pisania pracy magisterskiej z zakresu archeologii neolitu europejskiego i wczesnej epoki brązu w Europie. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią uczestnikom seminarium i późniejszym archeologom prawidłowe stosowanie pojęć i terminologii w zakresie heurystyki i metodologii badawczej właściwej współczesnej archeologii i prahistorii, włącznie z odpowiednim i optymalnym ich doborem Chodzi tu zwłaszcza o samodzielny, najwłaściwszy dobór metod eksploracyjnych, systematyki i opisu źródeł ceramicznych, krzemiennych, wykonanych z metali kolorowych, kości i poroża, muszli, bursztynu i innych wykorzystywanych wówczas surowców, zastosowania odpowiednich metod z szeroko pojętych nauk pomocniczych archeologii. Kończący seminarium uczestnik będzie również miał wiedzę na temat konieczności interdyscyplinarnej analizy źródeł archeologicznych, wraz z umiejętnością krytycznego i logicznego wnioskowania w tym zakresie. Da to sposobność samodzielnego budowania hipotez badawczych wraz z ich właściwą prezentacją i obroną w środowisku archeologicznym, włącznie z publikacją, w tym i o charakterze polemicznym. Posiądzie także umiejętności związane z przygotowaniem form piśmiennictwa niezbędnych dla jego funkcjonowania w życiu naukowym, a także umiejętność odpowiedniego przekazu własnych ustaleń badawczych zarówno w j. polskim, jak i w jednym z języków kongresowych, ponieważ posiada jego znajomość na poziomie B2+. Zakres wiedzy archeologicznej i prahistorycznej przekazanej uczestnikowi seminarium, spowoduje wzrost jego świadomości o nieustannym dokształcaniu się zawodowym po ukończeniu studium, co jest konieczne dla właściwego wyboru odpowiednich decyzji w celu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego człowieka w jego wieloaspektowych uwarunkowaniach. Zdobyta na seminarium wiedza utrwali świadomość konieczności wszechstronnej ochrony źródeł archeologicznych ze względu na ich niepowtarzalny charakter i najwyższą wartość kontekstualną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe na ocenę, po uwzględnieniu ocen z prezentowanych na zajęciach referatów, pracy rocznej, rozdziałów pracy magisterskiej oraz aktywności w trakcie dyskusji; dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach w semestrze.

Na wynik końcowy bardzo istotny wpływ będzie miała ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności, które zaplanowane były w programie zajęć, jak i ostatecznych efektach nauczania. Przede wszystkim w jakim stopniu student kończący seminarium potrafi samodzielnie i krytycznie dobrać odpowiednią do tematu pracy magisterskiej literaturę oraz właściwy zasób źródeł archeologicznych. Nie mniej istotna będzie ocena opanowania podstawowych pojęć i terminologii oraz odpowiednie ich stosowanie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Manasterski
Prowadzący grup: Dariusz Manasterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.