Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS019 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich lub rocznych, bazujących na materiałach archeologicznych kultur barbarzyńskiej Europy (m.in. przeworska, wielbarska, kultura kurhanów zachodniobałtyjskich, krąg zachodniobałtyjski). Zagadnienia są prezentowane na zajęciach i szczegółowo dyskutowane (założeniem jest aktywny udział studentów w dyskusji); w dalszej kolejności powstają prace pisemne, szczegółowo omawiane z prowadzącym (promotorem), monitorującym postęp w jej przygotowywaniu i konsultującym ją.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich, bazujących na materiałach archeologicznych kultur

barbarzyńskiej Europy.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce

żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich, bazujących na materiałach archeologicznych kultur

germańskich (m.in. przeworska, wielbarska) i bałtyjskich (kultura

kurhanów zachodniobałtyjskich, kultura bogaczewska,kultura

Dollkeim/Kovrovo).

Literatura:

Wg zainteresowań

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, znać podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii, mieć podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych, posiadać szczegółową wiedzę o społecznościach starożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii, mieć podstawową wiedzę i orientację we współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego, posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych, znać i rozumieć podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych, znać i rozumieć podstawowe metody analizy tekstów starożytnych.

Student winien potrafić wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych; potrafić wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, samodzielnie interpretować źródła archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne oraz potrafić zaprezentować uzyskane wyniki,

umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, umieć samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie wybranego języka dawnej cywilizacji i rozwijać umiejętności tłumaczenia tekstów, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; student powinien umieć posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii, potrafić rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem, jak też właściwie je dokumentować oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację, rozpoznawać, analizować i wykorzystywać teksty źródłowe przydatne w pracy i warsztacie archeologa historycznego, rozpoznawać, wykorzystywać, analizować i klasyfikować źródła archeologiczne z okresu protohistorycznego w barbarzyńskiej Europie, wykrywać proste zależności między artefaktami, a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi, przytaczać aktualne tezy badawcze, formułować wnioski i dobierać strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruować argumenty i kontrargumenty, potrafić porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archeologii i nauk pokrewnych, w języku polskim i języku obcym, posiadać umiejętność przygotowania prac pisemnych w jęz. polskim i jęz. obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych pradziejowych i historycznych.

Student powinien znać zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumieć potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, mieć świadomość istotnego znaczenia języków starożytnych i świadectw pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka; student powinien posiadać świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumieć problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych i być świadomym wieloaspektowości interpretacji; winien również uznawać i szanować różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym, mieć świadomość kompleksowej natury kultury i jej złożoności, rozumieć potrzebę analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka, wreszcie mieć świadomość konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie decyduje uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności w semestrze) oraz ocena pracy pisemnej, powstającej po zreferowaniu przez studenta na zajęciach problemu, uzgodnionego z prowadzącym, z uwzględnieniem wniosków z dyskusji na ww. temat.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cieśliński, Bartosz Kontny, Paweł Szymański
Prowadzący grup: Adam Cieśliński, Bartosz Kontny, Paweł Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.