Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioarcheologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS026 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Bioarcheologia
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla studentów I i II roku uzupełniających studiów magisterskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium studenci przedstawiają postępy w pisaniu pracy magisterskiej oraz w miarę możliwości biorą udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Zakładu Bioarcheologii.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone badaniom kości i zębów ludzkich znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych. Podczas seminarium magistranci przedstawiają postęp prac nad swoją rozprawą, zaś pozostali uczestnicy zajęć dyskutują o rozmaitych tematach związanych z profilem semnarium. Okazjonalnie goście z zewnątrz wygłaszają wykłady.

Literatura:

Szczegółowy program zajęć oraz literatura ustalane są na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu bioarcheologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna pojęcia oraz terminologię stosowaną w bioarcheologii na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł bioarcheologicznych na poziomie rozszerzonym; ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych; ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu bioarcheologii; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji danych bioarcheologicznych; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach bioarcheologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł bioarcheologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; posiada umiejętność doboru metody prezentacji wyników swoich badań; posiada umiejętność kreowania oryginalnych koncepcji badawczych; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w zakresie bioarcheologii i innych nauk oraz zastosowania jej także w nietypowych sytuacjach zawodowych; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych aspektów dawnych cywilizacji; potrafi samodzielnie analizować i interpretować dane bioarcheologiczne z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych, wykazując się oryginalnym podejściem w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym; posiada umiejętność formułowania własnych wniosków, argumentowania i tworzenia syntetycznych podsumowań, z uwzględnieniem różnych poglądów; posiada, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu naukowym, umiejętność krytycznej analizy danych bioarcheologicznych oraz prezentacji własnych opracowań w różnych formach i mediach; potrafi popularyzować wiedzę w zakresie bioarcheologii; potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu bioarcheologii i dyscyplin pokrewnych z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych; posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu bioarcheologii; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie bioarcheologii; zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się przez całe życie oraz rozwoju naukowego w zakresie badanej dyscypliny; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji; ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł bioarcheologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego świata; ma świadomość potrzeby uczestniczenia w prelekcjach i konferencjach naukowych; uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę można uzyskać na podstawie dwóch wystąpień (po jednym w każdym semestrze), jednej pracy pisemnej oraz udziału w dyskusjach. W jednym semestrze można opuścić bez usprawiedliwienia nie więcej niż dwa zajęcia. Podstawowym kryterium oceniania będzie pomiar efektów uczenia opisanych w poprzednim punkcie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.