Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia paleolitu i mezolitu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS029 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia paleolitu i mezolitu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Praca własna nad wybranymi problemami archeologii starszych epok kamienia.

Skrócony opis:

Archeologia epok kamienia - przygotowanie do pracy naukowej, pisanie i prezentowanie na zajęciach krótkich opracowań, sprawozdań z badań terenowych, recenzji przeczytanej literatury, postępów w pracach licencjackich; tematyka zgodna z zainteresowaniami poszczególnych uczestników; jedna z prac przedstawiana również w formie pisemnej.

Pełny opis:

Archeologia epok kamienia- przygotowanie do pracy naukowej, pisanie i prezentowanie na zajęciach krótkich opracowań, sprawozdań z badań terenowych, recenzji przeczytanej literatury, postępów w pracach licencjackich; tematyka zgodna z zainteresowaniami poszczególnych uczestników; jedna z prac przedstawiana również w formie pisemnej.

Literatura:

Ustalane na bieżąco

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii paleolitu i mezolitu w systemie innych specjalizacji oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

zna pojęcia oraz terminologię stosowaną w archeologii paleolitu i mezolitu na poziomie rozszerzonym;

ma wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych dotyczących paleolitu i mezolitu na poziomie rozszerzonym;

ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych w paleolicie i mezolicie;

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach paleolitu i mezolitu, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii paleolitu i mezolitu;

zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii paleolitu i mezolitu;

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych dotyczących paleolitu i mezolitu;

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego;

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych dotyczących paleolitu i mezolitu i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce;

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych dotyczących paleolitu i mezolitu w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów;

posiada umiejętność doboru metody prezentacji wyników swoich badań;

posiada umiejętność doboru metody prezentacji wyników swoich badań;

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania własną karierą zawodową;

posiada umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w zakresie archeologii paleolitu i mezolitu i innych nauk oraz zastosowania jej także w nietypowych sytuacjach zawodowych;

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych aspektów cywilizacji paleolitu i mezolitu;

potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultur paleolitu i mezolitu łącznie z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych, wykazując się oryginalnym podejściem w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

posiada umiejętność formułowania własnych wniosków, argumentowania i tworzenia syntetycznych podsumowań, z uwzględnieniem różnych poglądów;

posiada, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu naukowym, umiejętność krytycznej analizy wytworów kultury paleolitu i mezolitu oraz prezentacji własnych opracowań w różnych formach i mediach;

potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii paleolitu i mezolitu;

potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu archeologii paleolitu i mezolitu i dyscyplin pokrewnych z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych;

posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej;

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu archeologii paleolitu i mezolitu;

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie archeologii paleolitu i mezolitu;

ma umiejętności językowe w zakresie archeologii paleolitu i mezolitu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się przez całe życie oraz rozwoju naukowego w zakresie badanej dyscypliny;

prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa;

ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych;

rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji;

ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka;

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego świata;

ma świadomość potrzeby uczestniczenia w prelekcjach i konferencjach naukowych;

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna roczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.