Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od okresu hellenistycznego do wczesnoislamskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSBW Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od okresu hellenistycznego do wczesnoislamskiego
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie „Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od okresu hellenistycznego do wczesnoislamskiego” dla słuchaczy studiów II stopnia; uczestniczą w nim także doktoranci.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na seminarium tym powstają prace magisterskie i seminaryjne poświęcone różnorakim zagadnieniom z dziedziny archeologii krajów Bliskiego Wschodu (Syria, Palestyna/Izrael, Jordania i Dolny Egipt, a także Cypr) w okresie hellenistycznym, rzymskim, bizantyjskim i wczesnoislamskim (IV w. p.n.e. – VII/VIII w. n.e.). W sferze naszych zainteresowań są także zagadnienia związane z kontaktami handlowymi Lewantu z bardziej odległymi terytoriami na Wschodzie i Zachodzie.

Pełny opis:

Na seminarium tym powstają prace magisterskie i seminaryjne poświęcone różnorakim zagadnieniom z dziedziny archeologii krajów Bliskiego Wschodu (Syria, Palestyna/Izrael, Jordania i Dolny Egipt, a także Cypr) w okresie hellenistycznym, rzymskim, bizantyjskim i wczesnoislamskim (IV w. p.n.e. – VII/VIII w. n.e.). Szczególny nacisk kładziony jest na przejawy interakcji pomiędzy tradycjami regionalnymi a elementami kultury klasycznej (grecko- rzymskiej). Uwzględniamy także zagadnienia kontaktów handlowych Lewantu z bardziej odległymi terytoriami, zarówno Wschodu, jak i Zachodu. W ramach seminarium studenci przygotowują swoje prace magisterskie lub (w przypadku, gdy jest to seminarium „poboczne”) krótsze prace roczne, przedstawiając kolejne etapy swojej pracy przed uczestnikami seminarium. Niektóre spotkania seminaryjne poświęcone są prezentacji nowych odkryć lub badań własnych prowadzonych przez pracowników naukowych, czy to z Instytutu Archeologii, czy też z innych instytucji archeologicznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W związku z tym niektóre seminaria prowadzone są z języku angielskim.

Literatura:

Zależnie od dyskutowanego tematu

Efekty uczenia się:

- Student ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu badań nad kulturami Wschodu w okresie od hellenizmu do wczesnego islamu -i o specyfice przedmiotowej i metodologicznej takich badań;

- na poziomie rozszerzonym zna pojęcia oraz terminologię stosowaną w badaniach nad Wschodem w omawianym przedziale czasowym;

- ma wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych na poziomie rozszerzonym, koniecznym do napisania pracy magisterskiej lub seminaryjnej;

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju społeczeństw Wschodu w omawianym przedziale czasowym i wpływu na ten rozwój różnych warunków środowiskowych;

- ma uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o wybranym aspekcie archeologii Wschodu, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu badanego tematu;

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury grecko-rzymskiego i bizantyjskiego Wschodu, jakie omawiane są w ramach seminarium, a także teorie szkół badawczych w zakresie wybranej specjalizacji;

- zna i rozumie metody badawcze stosowane w publikacjach naukowych z naszej dziedziny;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego w opracowywaniu materiałów wykopaliskowych i publikowaniu wyników badań archeologicznych na Wschodzie;

- ma podstawową wiedzę o bieżących problemach muzealnictwa i propagowaniu dziedzictwa kulturowego na terenach współczesnego Wschodu.

- Student potrafi przeprowadzić samodzielnie kwerendę źródeł archeologicznych, wykorzystując literaturę i media elektroniczne, a nastepnie poddać je krytycznej analizie;

- potrafi dokonać samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o istniejącą literaturę i informacje badaczy doświadczonych w dziedzinie archeologii Wschodu;

- potrafi wybrać właściwą metodę prezentacji uzyskanych przez siebie wyników;

- analizując powierzony mu materiał badawczy, wypracowuje umiejętność tworzenia oryginalnych koncepcji naukowych w nurcie światowych badań nad Bliskim Wschodem;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w wybranej dziedzinie archeologii grecko-rzymskiego i późnoantycznego Wschodu; umie nakreślić wizję swojej kariery zawodowej i podejmuje kroki w kierunku jej realizacji.

-Student potrafi operować zdobytą wiedzą archeologiczną w sposób interdyscyplinarny, łącząc ją z innymi umiejętnościami, tak by mógł ja ewentualnie wykorzystać również poza archeologią Wschodu, czy archeologią w ogólności;

- umie dokonać krytycznej analizy i interpretacji wybranych aspektów kultury czy życia codziennego spoleczeństw zamieszkujących Wschód w czasach po podboju Aleksandra Wielkiego;

- umie samodzielnie analizować i interpretować wybrane kategorie bliskowschodnich artefaktów w powiązaniu z ich kontekstem archeologicznym, uwzgledniając najnowsze osiągnięcia badawcze w danej dziedzinie studiów nad Bliskim Wschodem;

- posiada umiejętność przedstawiania własnych wniosków z analizy powierzonego mu materiału archeologicznego oraz prowadzenia dyskusji z rzecznikami odmiennego punktu widzenia;

- umie, w oparciu o zdobytą wiedzę, przedstawić dokonane przez siebie opracowanie materiału w formie referatu, rozprawy magisterskiej lub pracy rocznej, prezentacji PPT, czy artykułu w publikacji;

- potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii Bliskiego Wschodu w ramach czasowych odpowiadających tematyce seminarium;

- potrafi podjąć współpracę badawczą ze specjalistami z innych dziedzin archeologii, dyscyplin pokrewnych, a także nauk ścisłych wykorzystywanych w badaniach archeologicznych;

- potrafi prowadzić polemikę naukową w formie dyskusji ustnej lub w formie pisanej;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim w dziedzinie archeologii Wschodu (w zakresie czasowym odpowiadającym naszemu seminarium), a także umie posługiwać się terminologią stosowana w publikacjach obcojęzycznych;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie archeologii Wschodu;

- ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+.

- Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się przez całe życie oraz rozwoju naukowego w zakresie wybranej specjalizacji w obrębie archeologii Bliskiego Wschodu;

- umie prawidłowo ocenić sytuację i dokonać właściwego wyboru w dylematach zwiazanych z wykonywaniem zawodu archeologa;

- jest świadom stopnia, w jakim dziedzictwo kulturowe Bliskiego Wschodu wpływało na przemiany gospodarcze i społeczno-kulturowe w przeszłosci i jak jest ono postrzegane w świecie współczesnym;

- jest świadom problemów, jakie może stwarzać interpretacja niektórych kategorii źródeł archeologicznych dotyczących cywilizacji Bliskiego Wschodu i potrafi te problemy precyzyjnie określic;

- jednocześnie jest świadom podstawowej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w poznawaniu historii i kultury społeczeństw grecko-rzymskiego i bizantyjsko-islamskiego Wchodu;

- jest gotów włączyć się aktywnie w działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach dzisiejszego Bliskiego Wschodu i Cypru;

- rozumie potrzebę uczestniczenia w prelekcjach i konferencjach poświęconych archeologii, przede wszystkim archeologii Bliskiego Wschodu i Cypru;

- zachowuje postawę szacunku wobec różnic kulturowych między dzisiejszą cywilizacją europejską a cywilizacjami Wschodu.

Metody i kryteria oceniania:

b) studenci IV roku: w pierwszym semestrze dokonują wyboru tematu pracy rocznej lub magisterskiej (na podstawie własnej kwerendy bibliograficznej); w drugim semestrze wygłaszają referat z pracy rocznej (studenci, dla których jest to seminarium „poboczne”) lub przedstawiają rozwinięty konspekt pracy magisterskiej

c) studenci V roku zobowiązani są złożyć co najmniej dwa rozdziały pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru, oraz wygłosić jeden referat

d) na ocenę końcową znaczny wpływ ma aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach!)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.